Kylie Hearne

Astudiodd Kylie Hearne Wareiddiad Clasurol ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio yn 2010. Mae'n berchennog Stardust Boutique, sy'n gwerthu hwyrwisgoedd.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Enw da Adran y Clasuron.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y cwrs yn wych, a dysgais gymaint o sgiliau sy'n berthnasol i fy ngwaith presennol. Roedd y darlithwyr yn anhygoel.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Dwi wedi cychwyn fy musnes fy hun - Stardust Boutique Ltd - sy'n gwerthu hwyrwisgoedd hyfryd.

Mae fy musnes wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Busnes Manwerthu'r Flwyddyn yn Ne Cymru, a dwi wedi ennill Gwobr Llysgennad Ifanc y Flwyddyn oddi wrth Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Mae fy ngradd Gwareiddiad Clasurol wedi bod yn allweddol yn fy ngyrfa. Gallaf ddadansoddi pethau yn feirniadol ac yn fanwl gywir, sgil sydd wedi bod yn hanfodol wrth i mi benderfynu sut i wario'r ychydig arian sydd gen i. Tra'r oeddwn yn astudio, bu raid i mi wynebu testunau a phroblemau anghyfarwydd, a delio â nhw a'u datrys lle bo modd. Mae fy ngwaith yn creu sefyllfaoedd newydd trwy'r amser, ac mae'n rhaid i mi fod yn eithaf hyblyg, sensitif, a meddylgar (nid yw delio â chwsmeriaid bob amser yn beth hawdd!).

Dwi wastad wedi gallu fy nghymell fy hunan, a dwi'n hunan-ddisgybledig, ond roedd yr astudio, ac yn benodol fy nhraethawd hir, yn cryfhau ochr hon fy nghymeriad, gan oedd yn rhaid i mi ddyfeisio, cynllunio, a rheoli fy mhrosiect mawr fy hun. Nid oes angen dweud - ni allwch redeg busnes yn llwyddiannus heb hunan-gymhelliad a chynllunio! Dwi hefyd yn gallu cyfathrebu'n fwy hyderus, a dwi'n gyffyrddus yn ysgrifennu at, ac yn siarad â, chyflenwyr, cwsmeriaid, y cyfryngau, a hyd yn oed y Prif Weinidog a'r Tywysog Siarl!

Yn olaf, roedd fy ngradd yn f'annog i feddwl yn annibynnol ac yn greadigol: yn y bôn, mae Gwareiddiad Clasurol yn ymwneud â gweithio pethau allan ar eich pen eich hunain, gallu dadlau o blaid safbwynt, a pheidio ag ofni bod yn ddychmygus. Mae fy ngyrfa'n gofyn fy mod yn annibynnol ac yn greadigol trwy'r amser, ac mae angen i mi fod yn ddychmygus wrth farchnata fy musnes ac wrth fy nghyflwyno fy hun a fy ngwaith yn y ffordd orau bosibl.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Gwaith anodd yw rhedeg busnes! Mae cymaint o bethau i'w gwneud bob dydd - dwi'n gorfod gweithio hyd at 18 awr y diwrnod. Wrth lwc, mae fy ngradd wedi f'arfogi gyda sgiliau gwych i ymgymryd â sawl peth ar yr un pryd, sy'n golygu y gallaf flaenoriaethu'r tasgau pwysicaf.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Cyflawniadau fy nghleientiaid, megis Sophi Moulds a enillodd gystadleuaeth Miss Cymru, ac a aeth ymlaen i ddod yn ail yn y Gystadleuaeth Miss Byd. Dwi hefyd wedi mwynhau bod yn llysgennad ifanc ar gyfer Ymddiriedolaeth y Tywysog (yr elusen a'm helpodd i sefydlu fy musnes fy hunan) sydd wedi mynd â fi i Stryd Downing i gwrdd â David Cameron a gwleidyddion eraill megis Vince Cable i drafod diweithdra ymhlith pobl ifanc a mentergarwch.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

"Nid mewn diwrnod yr adeiladwyd Rhufain."

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae pobl yn holi yn rheolaidd "ffasiwn ynteu fusnes fuoch chi'n astudio?". Syndod yw'r ymateb pan ddywedaf fod gen i radd Gwareiddiad Clasurol. Roedd fy ngradd wedi dysgu cymaint o sgiliau yr ydw i'n eu defnyddio yn fy ngwaith.

Dwi wir yn credu ei bod wedi ehangu fy ngorwelion i'r fath raddau y gallwn i, os oeddwn i eisiau, bod yn archeolegydd, yn awdur, yn weinyddwr, neu'n wraig fuses yn rheoli boutique ffasiwn!

Roedd fy mhrofiadau yn y Brifysgol wedi fy mharatoi at y 'byd go iawn', a dwi wedi aeddfedu fel unigolyn o ganlyniad. Dwi wedi cwrdd â ffrindiau gwych, ac mae fy hyder wedi cynyddu.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Hoffwn ennill digon o arian i brynu eiddo y gallaf dderbyn rhenti arno, a rhyw faint o sicrwydd at y dyfodol. Hoffwn werthu'r busnes ac ysgrifennu llyfr.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Roedd agor y siop yn garreg filltir enfawr i mi, ar ôl cychwyn y busnes gyda phum ffrog yn f'ystafell wely a dim arian. Roedd yn ddiwrnod emosiynol, gan yr oeddwn wedi gweithio'n galed iawn tuag ato.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Barbiciws ar y traeth, mynd i JC's rhwng darlithoedd am goffi a chlonc gyda ffrindiau, nosweithiau hwyr yn y llyfrgell yn gweithio tuag at amserlen dynn.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Dychmygus, Deallus, Penderfynol.