Khairol Anuar Mohamad Tawi

Astudiaeth Achos/Cwestiynau Proffil

Enw: KHAIROL ANUAR MOHAMAD TAWI

Cwrs a Astudiwyd: BSc (Anrh.) PEIRIANNEG DRYDANNOL AC ELECTRONEG Peirianneg Drydannol Electroneg

Blwyddyn Graddio: 1983

 

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Fel myfyriwr, mae Abertawe'n ddinas sy'n addas iawn i astudio ac i fyw. Mae'r ddinas yn ddymunol, â phoblogaeth o'r maint cywir, mae arwyddocâd hanesyddol iddi, ac mae ychydig o draddodiad peirianneg hefyd. Mae Prifysgol Abertawe ei hun yn sefydliad dysgu uwch hirsefydlog.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Electroneg yw fy hoff bwnc ers oeddwn yn yr ysgol. Mae'r gyfadran beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn darparu cymysgedd da o enw da am ymchwil, ansawdd addysgu, myfyrwyr a darlithwyr. 

Beth yw dy swydd di heddiw? Cynhwyswch y Teitl Swydd/Enw'r Sefydliad/Rôl a Chyfrifoldebau

 

Fi yw Cadeirydd Gweithredol y cwmni  y'i sylfaenais ym 1994, KAT TECHNOLOGIES. Talfyriad fy enw i yw enw'r cwmni. Tan y llynedd (2013), fi oedd y Rheolwr Gyfarwyddwr, yn gyfrifol am dyfu'r cwmni o ddim fel busnes newydd ugain mlynedd ôl, wedyn ennill contractau dosbarthu ffonau symudol talu ymlaen llaw, gan adeiladu gallu a chyfalaf dynol; arloesi a datblygu offer technolegol a TG benodol ar gyfer ein busnes; creu a gosod prosesau logisteg, cadwyn gyflenwi a dosbarthu; codi arian ar gyfer gweithrediadau ac ehangu; a llawer o bethau eraill yn ymwneud â rhedeg sefydliad perfformiad uchel mewn diwydiant hynod gystadleuol.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Wedi graddio mewn peirianneg drydanol ac electroneg, roedd yn naturiol i mi gael cynnig swydd yn y diwydiant telathrebu ym 1983 pan ddychwelais i Faleisia. Ces i gyfnod byr yn sefydliad telathrebu mwyaf Maleisia, sy'n eiddo i'r llywodraeth, yna gyrfa wobrwyol yn un o gwmnïau telathrebu preifat cartref mwyaf Maleisia. Ond roedd fy meddwl ar fod yn entrepreneur yn gynnar iawn yn fy ngyrfa.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Bod yn arloeswr o fath, gan gyflawni gweithgarwch busnes y mae ychydig iawn wedi'i wneud hyd yma, neu wedi'i wneud yn dda.Gwneud penderfyniadau ynghylch buddsoddi.Asesu a chymryd risgiau'n gall.Darllen y farchnad yn gywir ac amseru fy ngweithredoedd yn fanwl. 

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

Dysgu i fod yn entrepreneur.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol yw rhoi KAT ar lwyfan ryngwladol. Mewn gwirionedd, rydym wedi dechrau hyn eisoes.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Ymdrechu i adeiladu'r fenter hon i fod yn endid sy'n adnabyddus yn genedlaethol, wedi ennill cynifer o wobrau yn y diwydiant a chydnabyddiaeth am arloesedd, rheoli a pherfformiad.

Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Y cyfleusterau chwaraeon.

Cyfleusterau'r llyfrgell.

Y pentref myfyrwyr.

Haf yng Ngŵyr.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Mentro i freuddwydio.