Kenny Baxter

Cwrs: BSC mewn Technoleg Gwybodaeth Busnes (a blwyddyn dramor)

Blwyddyn raddio: 2008

Pam dewisoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cynigiodd Prifysgol Abertawe y cwrs a oedd â’r cyfuniad perffaith o Reolaeth Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth a modiwlau a oedd o ddiddordeb i mi. Roedd yr opsiwn i dreulio blwyddyn yn astudio tramor mewn prifysgol wahanol hefyd yn apelio ataf. Roedd campws y brifysgol, agosrwydd at y traeth a’r lleoliad (ond 100 milltir o’m cartref) hefyd yn apelio.

Beth oeddech chi’n mwynhau fwyaf am eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe?

Cwrddais â phobl wych yn ystod fy mhedair blynedd yn y brifysgol ac mae nifer o’r profiadau a’r pethau fy mod wedi’u dysgu wedi fy helpu yn ystod fy ngyrfa ar ôl gadael y brifysgol. Un o’r uchafbwyntiau oedd y cyfle i astudio tramor. Roedd fy mlwyddyn ym Mhrifysgol Brock, Canada yn un o’r rhai gorau yn fy mywyd hyd yn hyn.

Beth ydych chi’n teimlo oedd y peth mwyaf i chi ennill o’ch amser dramor?

Enillais lawer gan fy amser tramor ac, i fi, y peth mwyaf oedd addasu i newid yn gyflym. Pan laniais yn Toronto am y tro cyntaf, nid oeddwn yn adnabod unrhyw un y byddwn yn cwrdd â nhw a dim llawer am ble roeddwn i’n mynd, roeddwn i wedi gwneud ychydig o ymchwil ond ni all unrhyw beth eich paratoi chi am y sefyllfa fywyd go iawn. Mae pobl Canada yn bobl sydd yn derbyn pobl eraill ac mae Canada yn wlad amlddiwylliannol felly nid yw’n cymryd llawer o amser i ffitio i mewn ond mae’n rhaid i chi ddod i arfer ar y gwahaniaethau bychain nad yw’r llyfrau canllaw yn dweud wrthych chi amdanynt. Pan fydd rhywun yn gofyn i chi am “Looney” neu “Tooney” nid ydynt yn cyfeirio at y cart┼Án o’r 90au, ‘Looney Toons”, slang yw hyn am ddarn arian un a 2 doler. Dysgais i fod yn llawer mwy annibynnol yn dilyn fy nghyfnod yng Nghanada ac mae’n rhaid dysgu’r hyn sy’n ddiwylliannol arferol a’r arferion yn gyflym er mwyn gweithredu fel aelod normal o’r gymdeithas.

Ydy eich profiad o astudio dramor wedi helpu eich llwybr gyrfaol?

Mae  gorfod addasu i ddiwylliannau newydd ac anarferol wedi fy helpu yn fawr yn y gweithle. Mae’r amgylchedd gwaith yn lle o newid cyson a gall pethau symud yn gyflym os yw Prif Weithredwr newydd am newid sut mae pethau’n cael eu gwneud “yma”. Mae fy mhrofiadau o ddysgu sgiliau newydd ac addasu’n gyflym i amgylchfydoedd newydd wedi chwarae rhan bwysig o ran fy helpu i addasu i amgylchedd newidiol y gweithle.

Beth ydych chi’n gwneud nawr?

Rwy’n gweithio fel Ymgynghorydd Cymorth Llywodraethu ym musnes Life Retail y DU, i gwmni Zurich, gan helpu’r timau gwerthu i ddeall a dehongli’r amgylchedd rheoleiddio y maent yn gweithio ynddo. Rwy’n rhoi’r cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i berfformio eu rôl ac yn ystod cyfnodau o newid rheoleiddiol.

Beth yw rhan fwyaf buddiol eich swydd?

Mae fy swydd yn hynod amrywiol ac rwy’n cael gweithio â phobl o ledled y busnes yn cynnwys ; Gwerthu, Marchnata, Cynigion, TG a Gweithrediadau. Mae helpu pobl i oresgyn her a datrys problem wir yn fuddiol ac mae rhoi’r cymorth a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rolau a derbyn atborth cadarnhaol yn golygu eich bod yn gwybod eich bod yn gwneud y peth cywir.

A wnewch chi roi manylion am eich hanes gyrfaol ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol?

Pan raddiais o’r brifysgol yn 2008, roeddem yng nghanol yr argyfwng ariannol ac nid oedd llawer o gyfleoedd i gael, hyd yn oed ar gyfer graddedigion, ond llwyddais i ennill swydd yn gweithio i Capita dros dro yn seiliedig ar fy mhrofiad o weithio yno yn ystod dau o’m gwyliau haf yn y brifysgol.

Enillais lawer o brofiad tra oeddwn yn Capita ac, ar ôl ychydig dros flwyddyn, enillais swydd barhaol yng nghwmni Zurich yn nhref fy mebyd, Swindon. Fy rôl gyntaf yn Zurich oedd Dadansoddwr Gwybodaeth Reoli  o fewn y Tîm Llywodraethu – roedd y rôl hon yn gyfle i dynnu ar fy ngwybodaeth helaeth am Microsoft Excel. Wrth imi dyfu yn y rôl a defnyddio’r wybodaeth a enillais gan fy mhrofiad yn y brifysgol, ymestynnwyd fy nghyfrifoldebau gan helpu i gyflenwi nifer o brosiectau allweddol.

Ar ôl 3 blynedd o weithio yn y Tîm Llywodraethu, enillais ddyrchafiad i’m rôl bresennol sef Ymgynghorydd Cymorth Llywodraethu yn gweithio o fewn yr un tîm ond gan ymestyn ac ehangu’r rôl y creais i fy hun yn ystod y 3 blynedd flaenorol. Erbyn hyn, mae fy nghydweithwyr yn fy ystyried yn Arbenigwr Pwnc ac yn gyswllt allweddol i’r Timau Gwerthu ar gyfer nifer o faterion rheoleiddio.

Bum mlynedd ar ôl graddio rwy’n cael fy hun yn ôl yn fyfyriwr eto wedi imi gychwyn astudio tuag at Ddiploma CII mewn Cynllunio Ariannol Rheoleiddiedig gan basio 2 o’r 6 arholiad angenrheidiol. Byddaf yn parhau i ddatblygu tuag at y cymhwyster proffesiynol hwn dros y blynyddoedd nesaf.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i’n myfyrwyr presennol?

Byddwn yn argymell yn fawr eich bod yn dewis yr opsiwn i dreulio blwyddyn dramor fel rhan o’ch cwrs, roedd yn brofiad anhygoel a buddiol i mi a oedd wir gwerth y buddsoddiad (o ran amser ac arian).

Disgrifiwch eich profiad ‘astudio dramor’ mewn ychydig o eiriau…

Bendigedig, Buddiol, Hwyl