Julie Smith

Julie Smith Julie Smith

Cwrs a Astudiwyd: Almaeneg, Rwsieg ac Astudiaethau Busnes

Blwyddyn graddio: 1995

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ar y pryd, Abertawe oedd yr unig brifysgol yn y wlad a oedd yn cynnig cyfle i mi astudio dwy iaith a busnes, a finnau'n ddechreuwr pur mewn Rwsieg hefyd. Roedd Abertawe'n ymddangos yn lle da i mi dreulio pedair blynedd, gan nad ydw i'n rhywun sy'n hoffi dinasoedd, felly roedd y traethau a'r cefn gwlad yn apelio ataf.

Beth gwnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Popeth mwy neu lai! Dim pob darlith a bod yn onest, ond roeddwn i'n mwynhau'r rhan fwyaf ohonyn nhw achos roeddwn i'n astudio rhywbeth a oedd o ddiddordeb i mi. Roedd Astudiaethau Busnes yn cynnwys modiwl cysylltiadau diwydiannol a oedd yn hynod ddiddorol i mi. Roeddwn i wrth fy modd hefyd gyda'r bywyd chwaraeon yn Abertawe a dechreuais i chwarae rygbi!

Beth yw eich swydd heddiw?

Fy swydd ddiweddaraf oedd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Tate & Lyle yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica. Roeddwn i'n gyfrifol am Adnoddau Dynol ar draws y rhanbarth ac am benodi pobl i uwch-swyddi. Sefydlais ein swyddfa yn Dubai ac roeddwn i'n arwain tîm Adnoddau Dynol gwych. Roedd hynny’n cynnwys myfyriwr o Abertawe'r haf diwethaf a anfonais i'r Eidal i'm cefnogi gydag Adnoddau Dynol yno.


Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi bod o gymorth yn eich gyrfa?

Mae fy sgiliau iaith ac astudiaethau busnes wedi bod yn gymorth enfawr. Hefyd, mae astudio pynciau sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth Ewropeaidd a Rwsiaidd wedi rhoi cyfle i mi ddatblygu fy safbwyntiau hanesyddol a diwylliannol cyn astudio a gweithio mewn gwledydd eraill, yn enwedig Rwsia. Roedd chwarae rygbi'n bwysig hefyd - roedd yn destun sgwrs yn rhai o'm cyfweliadau llai ffurfiol ac yn help i dorri'r iâ!

Beth yw'r agweddau mwyaf heriol ar eich swydd?

Mae bob amser yn anodd pan fydd angen colli swyddi, nid yn yr ystyr cyfreithiol neu ffurfiol ond, yn syml, oherwydd yr effaith bersonol ar bobl.

Beth yw'r agweddau mwyaf gwobrwyol ar eich swydd?

Mae'r holl fusnesau newydd dwi wedi ymwneud â nhw, yn enwedig  mewn gwledydd sy'n datblygu – Rwsia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tanzania - wedi rhoi boddhad mawr i mi oherwydd y cyfleoedd maen nhw'n eu cynnig i bobl a'u gyrfaoedd. Mae'n anhygoel gweld yr effaith barhaol hefyd wrth i'r cwmnïau hyn dyfu a thyfu.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Doedd dim swydd yn aros amdanaf pan adawais i'r Brifysgol a dwi wedi cael fy ngwrthod cannoedd o weithiau wrth geisio am swyddi yn fy ngyrfa hyd yn hyn. Mae agwedd bositif yn bwysig,  gwnewch unrhyw fath o swydd i ennill arian a pheidiwch â digalonni, ond peidiwch â rhoi'r gorau i chwilio am y swydd sy'n berffaith i chi. Hefyd, peidiwch ag ofni mentro a dweud 'ie' wrth rywbeth, hyd yn oed os nad ydych yn meddwl mai hon yw'ch swydd ddelfrydol - chi byth yn gwybod beth a ddaw ohoni, felly byddwch yn ddewr a mentrwch!

Pa sgiliau neu brofiad enilloch chi wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe sydd wedi eich helpu i gael swydd?

Ieithoedd, dealltwriaeth o fusnes, arweinyddiaeth a sgiliau trefnu (fi oedd Ysgrifennydd Rhaglen y Tymor ac yna Capten y tîm Rygbi Menywod), sut i reoli costau yn fy mywyd o ddydd i ddydd, sut i ymddwyn yn hyderus hyd yn oed os nad oeddwn i'n teimlo'n hyderus. A llawer mwy.

Beth yw eich hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gen i ormod i'w rhoi mewn blwch!