Julia Pinches

Julia Pinches

 

Enw: Julia Pinches

Cwrs a Astudiwyd: Peirianneg Gemegol

Blwyddyn Graddio: 2016

 

Pam penderfynoch astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ar wahân i gynnig cwrs sydd wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Cemegol, mae Abertawe'n darparu bywyd myfyriwr rhagorol gydag amrywiaeth fawr o gymdeithasau y gallwch ymuno a nhw ac mae bob amser llawer yn digwydd. Ar ben hynny, mae gan y lleoliad rai o draethau mwyaf prydferth y Deyrnas Unedig i chi ymweld â nhw.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y cymorth unigol a roddwyd i mi gan y darlithwyr yn ogystal ag awyrgylch cyfeillgar a chyfleusterau gwych. Hefyd, mae cymorth yr ymgynghorydd gyrfa wedi bod o help mawr o ran rhoi cyngor proffesiynol a fy helpu i ddod o hyd i'r swydd.

Beth ydych yn ei wneud yn eich gyrfa nawr?

Rwy'n gweithio fel Peiriannydd Prosesu i Volac International sydd wedi'i leoli yng nghanolbarth Cymru. Mae Volac yn un o'r gweithgynhyrchwyr proteinau maidd maethlon a chynhyrchion lactos blaengar Ewrop gan gyflenwi cynhwysion llaeth o safon uchel sy'n faeth gyfoethog i gwmnïau bwyd a diod blaengar yn y DU ac Ewrop.

Fel peiriannydd prosesu rwy'n gweithio ar optimeiddio cydbwysedd llif, cynnyrch ac ansawdd. Datblygu prosesau a chynhyrchion newydd o'r cysyniad i'r pwynt cyflenwi.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi eich helpu yn eich gyrfa?

Mae wedi fy helpu yn fawr; mae popeth fy mod yn ei wneud nawr yn berthnasol i'm cwrs.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Dod ar draws problemau nad oes datrysiadau syml ar eu cyfer. Er enghraifft, os nad yw'r cwmni'n cyflawni'r llif angenrheidiol oherwydd nad yw un o'r peiriannau'n gweithio'n ddigon effeithiol bydd angen archwilio pam nad yw'n gweithio yn ôl y disgwyl a gall fod nifer o resymau dros hynny.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i chi yn eich swydd?

Yr ymdeimlad o gyflawni rhywbeth. Fel peiriannydd prosesu rwy'n cael cyfle i weithio ar amrywiaeth o dasgau/prosiectau nad oes gweithdrefn safonol yn bodoli ar gyfer cyflawni'r tasgau hynny. Rwy'n cael cyfle i ddefnyddio fy safbwynt a'm profiad fy hun i ddatrys y problemau hyn a phrofaf y teimlad gorau ar ôl eu datrys.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi am yrfaoedd?

Peidiwch â chyflwyno llawer o geisiadau; yn hytrach treuliwch amser yn anfon ceisiadau i'r cwmnïau rydych chi'n dymuno gweithio iddynt yn unig.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Gweithiwch yn galed a pheidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau (ond peidiwch â gwneud yr un camgymeriad ddwywaith).

Bydd popeth rydych chi'n ei wneud yn ystod eich blynyddoedd yn y brifysgol yn effeithio ar eich bywyd am byth - gwnewch eich gorau a bydd bywyd yn eich gwobrwyo trwy gynnig cyfleoedd anhygoel.

Pa sgiliau neu brofiad enilloch chi wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe sydd wedi eich helpu i ennill eich swydd?

Ar wahân i wybodaeth academaidd gadarn rwyf wedi ennill profiad trwy siarad â gwahanol bobl ac addasu i ddiwylliannau newydd. Y brifysgol yw'r unig le y byddwch chi'n cwrdd â'r fath amrywiaeth o bobl. Mae'n bwysig bod gennych chi'r sgil o allu cyfathrebu â phobl ar lefelau gwahanol. Mae gweithio yn fy mhroffesiwn yn cynnwys gweithio fel rhan o dîm y rhan fwyaf o'r amser.

Beth yw eich hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Cwrdd â phobl newydd yn ystod digwyddiadau cymdeithasol a theithiau chwaraeon, atgofion gwallgof, hwyl gyda fy ffrindiau prifysgol o'n nosweithiau allan neu ein teithiau i benrhyn Gŵyr.