John Webb

Graddiodd John Webb ym 1989 ar ôl astudio Hanes a Saesneg. Ar hyn o bryd mae'n Is-lywydd Hŷn, Adran Pobl a Threfniadaeth, WRIGLEY.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Gwnaeth yr ymweliad a'r cyfweliad yn Abertawe fy mherswadio i newid fy nghynlluniau! Gwnaeth yr adrannau Hanes a Saesneg, a pha mor groesawgar yr oeddent yn ystod y broses gyfweld, greu argraff arnaf. Edrychais ar y cyfleusterau chwaraeon hefyd. Gwnaeth hyn i gyd, yn ogystal â phrydferthwch ardal Abertawe wneud i mi sylweddoli y byddai Abertawe'n ddewis gyffredinol dda fel rhywle i astudio.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y rhaglenni Hanes y Byd. Rydw i'n dal i ddarllen yn helaeth i'r maes hwn yn awr ac yn credu bod angen i bob un ohonom wybod ein hanes.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Bennaeth Adnoddau Dynol ar gyfer y busnes byd-eang Wrigley, ac yn aelod o'r tîm Arweinyddiaeth Weithredol. Mae Wrigley yn fusnes Gwm Cnoi a Melysion adnabyddus, ac yn rhan o Mars Incorporated.

Ar ôl gadael y Brifysgol, ymunais â Marks and Spencer, a chwblhau eu Rhaglen Hyfforddiant i Raddedigion, yn gweithio mewn sawl siop gan gynnwys Abertawe a Chastell-nedd. Ers hynny rydw i wedi gweithio am bron i 22 mlynedd mewn amryw swyddi o fewn Mars Incorporated, gan gynnwys sawl rôl reoli yn y DU a'r Dwyrain Canol. Rydw i hefyd wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar gyfer Mars yn y Dwyrain Canol, ac yna yn Ne Affrica, ac yna ar gyfer rhanbarth yn cynnwys Affrica, India, Rwsia a Chanolbarth Ewrop.

Rydw i hefyd wedi gweithio ar nifer o brosiectau datblygu sefydliadol diwylliannol, gan gynnwys ysgrifennu'r dogfennau 'Egwyddorion Trefniadol' a 'Rôl y Rheolwr Cyffredinol' ar gyfer Mars.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Cefais fy nysgu sut i feddwl, ac i herio, ac i fabwysiadu dull egwyddorol wrth ymdrin â phroblemau.

Rydw i'n gweithio i gwmni sydd ag egwyddorion moesegol cadarn o safbwynt ei agwedd tuag at fusnes.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Ymdrin â'r heriau amrywiol a geir mewn busnesau byd-eang. O gyfarparu busnesau sydd â'r gallu cyfundrefnol i dyfu'n gyflym tu hwnt yn China i reoli amgylcheddau o ddirwasgiad economaidd yn Ewrop.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Mae cyfle gen i i weithio gyda phobl anhygoel ar draws y byd i gyd. Rydw i hefyd yn gweithio i gwmni sydd wedi datgan mai ei brif bwrpas yw gwneud gwahaniaeth positif i bobl a'r blaned drwy ei egwyddorion.

Rydw i hefyd wedi derbyn, ac yn parhau i dderbyn, cyfleoedd dysgu gwych gan gynnwys rhaglenni arweinyddiaeth yn y Ganolfan ar gyfer Arweinyddiaeth Greadigol yn Colorado, ac yn Harvard.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Cefais fy nysgu i gymryd yr awenau ar fy ngyrfa fy hun ac nid i aros i bethau ddigwydd yn unig.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Dysgwch am egwyddorion hapusrwydd a chyflawniad. Nid yw gyrfa lwyddiannus yn golygu llywio strwythur sefydliadol. Mae'n ymwneud â deall eich cryfderau, eich dewisiadau a'ch gwerthoedd, ac yna dod o hyd i waith sy'n adlewyrchu'r rhain gymaint â phosib.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Rydw i wedi symud o gwmpas gymaint fel ei fod bob amser yn bwysig i mi fyw yn y presennol yn unig.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Adeiladu busnesau newydd a helpu creu swyddi a ffyniant.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Atgof cryf: prynhawniau ym Mharc Cwmdonkin, yn chwarae tenis ac yn adolygu ar gyfer arholiadau...