Joe Taylor

Joseph (Joe) Taylor gwblhau BSc Gwyddor Chwaraeon yn 2002 gan sbarduno ei ddiddordeb ym maes dadansoddi perfformiad. Aeth ymlaen i wneud PhD yn canolbwyntio ar ddadansoddi perfformiad pêl-droed.

Ers cwblhau ei PhD, mae wedi cael dwy swydd gyda Sefydliad Chwaraeon Lloegr. Yn gyntaf, rhwng 2007 a chanol 2013, ef oedd y Dadansoddydd Perfformiad oedd yn gweithio gyda Nofio Anabledd Prydain, gan ddarparu cymorth i dîm Prydain Fawr mewn nifer o gystadlaethau gan gynnwys dwywaith yn y Germau Olympaidd (Beijing 2008 a Llundain 2012). Ers mis Gorffennaf 2013, mae Joe wedi bod yn Wyddonydd Llwybrau Perfformiad, ac mae'n gweithio gyda thimoedd ym mhob math o chwaraeon Paralympaidd i helpu canfod a datblygu athletwyr talentog.

Mae gweithio ym maes chwaraeon elitaidd yn dod â llu o heriau, gan gynnwys oriau hir ac anghymdeithasol, llawer ohonynt i ffwrdd o gartref mewn gwersylloedd hyfforddi a chystadlaethau. Dywed Joe fod natur pwysau uchel chwaraeon elitaidd a'r diffyg amser i gyflawni pethau'n achosi diffyg cwsg, ond yr agwedd fwyaf gwobrwyol o'i rôl yw rhoi ei wybodaeth a'i sgiliau ar waith i helpu datblygu athletwyr, ac yn y diwedd i gyfrannu i lwyddiant Prydain Fawr ym maes chwaraeon. Ychwanegodd Joe, "Mae'r swydd wedi arwain at nifer o brofiadau unigryw a gwobrwyol eraill hefyd, megis gallu teithio'r byd a chael gwahoddiad i Barti Gardd y Frenhines ym Mhlas Buckingham."

Dywedodd Joe iddo ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe gan yr oedd y radd Gwyddor Chwaraeon yn berffaith i'w ddatblygiad. Pan ddaeth i ddiwrnod agored, cadarnhawyd ei farn: "Mae fy ngraddau wedi rhoi gwybodaeth a sgiliau i mi sy'n hanfodol i wyddonydd ym maes chwaraeon elitaidd. Roedd amrywiaeth y cwrs wedi fy ngalluogi i gael gwybodaeth eang o Wyddor Chwaraeon, ac roedd hefyd yn gweddu â'm dyhead i arbenigo mewn dadansoddi perfformiad. Roedd y staff yn wych hefyd, ac roeddent yn sicrhau bod y dysgu'n heriol ond yn hwylus."

Ychwanegodd Joe, "Ar ben hynny, roedd y profiad a gefais ochr yn ochr â'm hastudiaethau (gan weithio gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Clwb Pêl-droed Llanelli, a Chlwb Pêl-droed Afan Lido) yn caniatáu i mi ddangos nid yn unig fy mod yn gwybod y theori, ond fy mod yn gallu ei chymhwyso hefyd er mwyn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad athletwyr. Roedd hynny'n rhan allweddol o gael y swydd gyda Sefydliad Chwaraeon Lloegr."

"Cefais i saith blynedd a hanner anhygoel yn Abertawe, ac mae'r atgofion yn llifo'n ôl pan ddof yn ôl i'r ddinas yn rheolaidd. Mae gen i atgofion melys o'r brifysgol, o'r Adran Gwyddor Chwaraeon, o'r clwb Jiu Jitsu, o'r nosweithiau allan, ac o'r llu o gyfeillion. Ond uwch popeth, dwi'n colli byw ar lan y môr, traethau a harddwch Gŵyr, bwytai'r Mwmbwls, ac Abertawe ei hun."

Bellach, mae Joe'n edrych ymlaen at heriau cyffrous Gemau Paralympaidd Rio de Janeiro yn 2016, a Gemau Paralympaidd Tokyo yn 2020. Mae'n cynnig y cyngor hwn i fyfyrwyr cyfredol a'r rhai sydd wedi graddio'n ddiweddar:

"Mae'r farchnad swyddi ym maes chwaraeon elitaidd yn gystadleuol iawn, ac ni fydd gradd, ar ei phen ei hun, yn debyg o fod yn ddigon i ddod o hyd i swydd. Mae'n hanfodol eich bod yn rhagweithiol wrth chwilio am gyfleoedd ychwanegol, megis profiad gwaith cymhwysol, sy'n ategu ac yn adeiladu ar eich gradd neu'ch graddau. I'r perwyl hwn, yn y gorffennol dwi wedi annog myfyrwyr i ddechrau ystyried disgrifiadau swydd am y fath o swyddi sydd o ddiddordeb iddynt cyn gynted â phosibl (hyd yn oed yn ystod y flwyddyn gyntaf) fel eu bod yn gwybod beth sydd ei angen er mwyn sicrhau swydd eu breuddwydion. Bydd ymchwilio i swyddi tua diwedd eich gradd, neu ar ôl graddio, yn golygu y bydd bylchau yn eich sgiliau a'ch profiad, a byddwch wedi methu â dod o hyd i ffyrdd o ddangos gwahaniaeth clir rhyngoch chi a'ch cyfoedion."