Jim Schofield

Astudiodd Jim Schofield Cyfrifiadureg, a graddiodd ym 1995. Ar hyn o bryd mae'n Asgell-gomander yn y Llu Awyr Brenhinol.

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cyfuniad o wreiddiau Cymreig a'r traeth.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Dysgu i raglennu mewn amrywiaeth o ieithoedd, a dysgu am y caledwedd y tu ôl i'r cyfan. Ni ddysgais sut i fwynhau'r fathemateg!

Beth yw dy swydd di heddiw?

Fel Asgell-gomander yn y Llu Awyr Brenhinol, fi yw Rheolwr Gofynion y F-35 Lightning II, yn gyfrifol am sicrhau bod gan y DU yr awyren ymladd dirgel y mae ei angen arni. Yn y gorffennol bûm yn beilot awyren ymladd Harrier, yna'n beilot prawf awyrennau ymladd a hyfforddwr peilotiaid prawf.

Roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy newis fel peilot prawf F-35 y DU yn UDA. Uchafbwyntiau fy nhaith F-35 oedd cludo awyren gyntaf y DU yn 2012 a phrofi'r F-35B ar USS Wasp ochr yn ochr â'm cydweithwyr yng Nghorfflu Morlu'r Unol Daleithiau. Rwy'n un o dri pherson yn y byd sydd wedi glanio awyren ymladd dirgel ar gludwr awyrennau yn ystod y nos.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Roedd sawl rhan ddamcaniaethol i'r cwrs yn gwneud i mi deimlo mewn dyfroedd dyfnion, felly dysgais fod unrhyw beth yn bosib drwy gyfuniad o waith caled a chydweithwyr gwybodus a rhadlon! Datblygais yn fawr yn gymdeithasol yn y brifysgol – drwy weithgareddau Undeb y Myfyrwyr a thrwy fod yn beilot yn Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru. Bu hyn yn help mawr i mi yn ystod hyfforddiant fel swyddog yn y fyddin.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Mae rheoli risgiau yn rhan fawr o fywyd peilot prawf – sicrhau bod y cynllun prawf yn mynd i gael y data gofynnol, sicrhau nad yw'r cynllun cyrch yn mynd y ladd y peilot na difrodi'r awyren, ac yn olaf, cwblhau'r cyrch mor effeithlon a diogel â phosib. 

Y rhan fwyaf heriol, serch hynny, yn enwedig yn y cyfnod llym hwn, yw perswadio'r bobl â'r arian bod angen gwario arian i drwsio dyluniad yr awyren pan fo'n ddiogel yn y sied awyrennau. 

Fel rheolwr gofynion, y peth allweddol yw deall gofynion y DU a thrafod gyda phartneriaid tramor a diwydiant i gael y gorau i'r DU. Yn ogystal, briffio gweinidogion ac arweinwyr uwch y fyddin ar alluoedd y F-35.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Gweithio gydag unigolion uchel eu cymhelliant ac o'r un meddylfryd, gyda chaledwedd drud iawn i wneud y gwaith yn ddiogel. Afraid dweud bod profi awyrennau ymladd newydd wedi bod yn uchafbwynt!

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

Dilynwch eich calon, nid yr hyn y teimlwch y mae'n ddisgwyliedig ohonoch. 

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae'n werth rhoi ymdrech ychwanegol i roi'r cyfle gorau posib i chi gael swydd rydych chi'n ei mwynhau.

 Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Dyw cynlluniau byth yn goroesi'r cyswllt cyntaf â'r gelyn! Fy nghynllun i bob amser yw parhau i fod yn y fyddin tan i mi beidio â mwynhau hynny; nid wy'n si┼Ár beth fydd yn dod nesaf. Gyda'r plant yn nesáu at addysg uwchradd, efallai bod yr amser wedi cyrraedd i beidio â symud y teulu bob dwy flynedd... cawn weld.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Yn gyntaf, priodais ferch hardd y cwrddais â hi yn Abertawe, a rhyngom, rydym wedi llwyddo i fagu plant hyfryd rhywsut.

Hefyd (gyda lwc), yn anesboniadwy rwyf wedi goroesi blynyddoedd o hedfan risg uchel heb gamgymeriadau twp, gan ddal fy ngafael ar fy hygrededd (mae dywediad ymhlith peilotiaid awyrennau ymladd eich bod yn cael bwced o hygrededd wrth ddechrau hyfforddiant, a gwacáu yn unig fydd y bwced). 


Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Yn rhyfedd, mae beicio i ddarlithoedd o'r Mwmbwls yng nglaw trwm, llorweddol mis Chwefror, heb orffen sychu mewn pryd i feicio gartref, yn eglur yn fy meddwl! Mae fy hoff atgofion yn cynnwys Sgwadron Awyr y Brifysgol a'r ffrindiau y gwnes i fyw gyda nhw.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

  1. Llawn hwyl.
  2. Ceisiwr cynnwrf.
  3. Perffeithydd (o ganlyniad rwy'n casáu fy hun am ddefnyddio enwau cyfansawdd ('fun-loving' a 'thrill-seeking') ar gyfer 1 a 2).