Janna Hughes

null

Enw: Janna Hughes

Cwrs a Astudiwyd: BN Nyrsio Oedolion

Blwyddyn Graddio: 2008

 

Pam y penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Yn dod o Gymru yn wreiddiol, roeddwn yn awyddus i hyfforddi yn y wlad ac i beidio â bod yn rhy bell o fy rheini. Creodd y Brifysgol gryn argraff arnaf pan ges i fy nghyfweliad - roedd y bobl yn gyfeillgar, roedd strwythur da i'r cwrs, roeddwn yn dwlu ar syniad y Pentref Myfyrwyr, ac fel person sy'n mwynhau'r awyr agored, roedd digonedd o weithgareddau yng Ngŵyr a'r traethau hardd!

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Yr amrywiaeth o leoliadau gwaith mewn dau ysbyty adnabyddus iawn (Singleton a Threforys), ac roedd gallu dewis mynd adref ar rai o'r lleoliadau gwaith yn hyfryd.

Beth yw dy swydd di heddiw?

Rwyf wedi bod yn gweithio fel Arweinydd Tîm Gofal Dwys (ICU) yn Ysbyty Coleg y Brenin o 2009 tan 2016, gan gymryd egwyliau rheolaidd i wirfoddoli dramor.

Rwy'n gwirfoddoli gyda Mercy Ships nawr, gan weithio yn y Ward ICU/Uned Dibyniaeth Fawr (HDU), gan arbenigo mewn llawdriniaethau genol-wynebol yn bennaf. Bwriadaf wneud hyn tan fis Mawrth, yna byddaf yn gwirfoddoli yn y Tîm Gofal Lliniarol Cymunedol tan fis Mehefin.

Mercy Ships yw'r ysbyty arnofiol mwyaf yn y byd. Am ddeg mis y flwyddyn bydd y llong fawr yn docio mewn gwlad yn Affrica i wasanaethu pobl dlotaf y byd, gan newid lleoliad bob blwyddyn. Mae'r sefydliad yn dibynnu ar roddion a gwirfoddolwyr yn llwyr er mwyn rhedeg y pum theatr a thrin pob math o gyflyrau sy'n peryglu bywyd. Mae'r arbenigeddau'n cynnwys plastigion, llawdriniaethau cyffredinol, llawdriniaethau'r llygaid a mwy.

Mae'r llong yn Cotonou, Benin tan fis Mehefin, yna bydd yn symud i Camerŵn.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Roedd fy lleoliad gwaith olaf fel myfyriwr nyrsio ar y Ward Oncoleg yn Ysbyty Singleton, ac er fy mod yn bryderus ynghylch gweithio mewn lleoliad mor emosiynol, unwaith i mi ymgartrefu roeddwn yn gwybod mai gofal lliniarol oedd fy angerdd, a fy mod am arbenigo ynddo yn y pendraw. Ar ôl graddio parheais i weithio ar yr un ward am flwyddyn, gan fagu hyder a dysgu sgiliau yn y maes.

Yr unig reswm y penderfynais adael oedd i gael mwy o brofiad mewn lleoliad mwy acíwt i ddatblygu fy sgiliau, a dyna pryd y symudais i Lundain i weithio mewn ICU.

Yn yr ICU yn Llundain, penderfynais gwblhau'r Cwrs Clefydau Trofannol yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Drwy hynny y ces i fy annog a'm hysgogi cymaint i helpu pobl dramor sy'n llai ffodus na ni.

Ar ôl hynny cymerais egwyliau o'm gyrfa i wirfoddoli am gyfnodau byr, yna gadewais am flwyddyn i fynd i Ganolbarth a De America gyda phrosiect Raleigh (sefydliad datblygu ieuenctid) fel Rheolwr Prosiect a meddyg, yna gweithiais mewn ysgol a chartref plant gyda sefydliad anllywodraethol (NGO) bach.

Am fy mod eisiau teithio o hyd ar ôl dychwelyd i'r Deyrnas Unedig, dechreuais ymwneud â Mercy Ships. Es i am dri mis i ddechrau, pan oedd y llong ym Madagascar, a nawr rwy'n ddigon lwcus i gael gweithio am chwe mis yn Benin.

Janna Hughes - mercy shipsBeth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Rhan fwyaf heriol Mercy Ships yn gweithio yn y byd datblygol yw'r cynnwrf emosiynol. Gall fod yn anodd gweld pobl yn dioddef yn ddiangen o gyflyrau sydd mor ataliadwy ac mor hawdd eu trin, a hynny fel arfer yn rhy hwyr i'w gwella'n gyfan gwbl. Tyfiannau sydd mor fawr eu bod yn llenwi llwybr anadlu; tafod hollt sydd mor fawr na all babanod fwydo'n iawn, gan arwain at ddiffyg maeth difrifol; a phlant â llosgiadau mor wael eu bod yn cyfyngu ar eu symudiadau o ganlyniad i ffurfiad meinwe craith.

 

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn dy swydd?

Yr hyn sy'n gwneud Mercy Ships mor arbennig ac unigryw yw'r gofal nyrsio trugarog, sy'n canolbwyntio'n llwyr ar les y cleifion a'u teulu. Mae'r arferion ar y Ward wedi'u seilio'n bennaf ar chwarae a chrefftau, cysuro babanod sy'n llefain, cofleidio cleifion, canu a dawnsio, ac ymweliadau'r gaplaniaeth; mae'r tasgau nyrsio'n bwysig, wrth gwrs, ond maent yn tueddu i ffitio o gwmpas ein hamser yn meithrin perthnasoedd.

Pam bod hyn mor bwysig? Am fod y cleifion hyn fel arfer edi'u hanffurfio'n ffisegol, golyga hyn bod eu cymunedau'n eu gwrthod a'u hynysu. Yn olaf, maent yn dod i amgylchedd o gariad a chânt eu derbyn am bwy ydyn nhw, yn hytrach na'u golwg. Weithiau ni all llawdriniaeth 'wella' ymddangosiad corfforol yn gyfan gwbl, ond gellir gwella'r claf yn gyfannol. Mae'r ffocws cyfannol yn ysbrydoliaeth lle caiff perthnasoedd clòs eu meithrin rhwng y criw a'r cleifion/gofalwyr, ac wrth iddynt ddychwelyd i'w cymunedau, wedi'u trawsnewid, maent yn gwybod bod pobl yn eu caru'n fawr.

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

"Paid â mynd i nyrsio am yr arian!" Dywedwyd hynny wrthyf dro ar ôl tro. Ar y pryd, roeddwn yn cymryd fod hynny am nad ydym yn cael ein talu'n dda, ond wrth i mi dyfu yn fy ngyrfa nyrsio, rwy'n dechrau deall: rydych yn nyrsio am fod ots gennych chi!

Rwyf wedi deall na allwch ddysgu i fod yn nyrs dda; craidd nyrsio yw tosturi, amynedd, gwrando, empathi a phoeni cymaint y caiff perthnasoedd hynod glòs eu meithrin. Credaf, felly, na allwch benderfynu bod yn nyrs, rhaid i chi eisiau bod yn nyrs yn wirioneddol, oherwydd gall fod y swydd anoddaf oll - ond pan wneir y swydd yn gywir, mae'n hynod wobrwyol.

Pa gyngor sydd gennyt i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Heriwch eich hun; nid ydych yn gwybod beth y gallwch ei wneud. Pan oeddwn yn y Brifysgol, cymerais gam yn ôl o waith ar sail sefyllfa, cyflwyniadau a nyrsio ar y wardiau, am fy mod yn swil ac nid oedd gennyf yr hyder i wthio fy hun.

Rwyf wedi dysgu nawr i adael cysur eich cynefin ac i beidio cuddio! Rydych yn dysgu o bob profiad ac nid oes ots beth mae pobl yn ei feddwl amdanoch. Roedd rhaid i mi addasu i guddio y tu ôl i'm sgiliau yn Mercy Ships ac i fod yn fwy hyderus, tyner ac agored i gleifion a oedd yn daer am eich gofal cyfannol.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Ar ôl i Mercy Ships yn Benin ddod i ben ym fis Mehefin, os caf i ddigon o nawdd, gobeithiaf ddod i wirfoddoli yng Nghamerŵn ar gyfer y gwasanaeth maes cyfan.

Os na, gobeithiaf weithio amser llawn yn Llundain fel nyrs gofal lliniarol, ac yn y pendraw, maethu a mabwysiadau plant gartref yn y Deyrnas Unedig.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Roedd mynd i Lundain yn gam mawr i mi, wedi bod mor arw am fy nghartref ac erioed wedi eisiau byw mewn dinas fawr. Mynychais gyrsiau ICU rhan-amser am ddwy flynedd hefyd, yn ogystal â gweithio amser llawn, ac roedd yn hynod straenus. Roeddwn yn benderfynol, fodd bynnag, o gwblhau'r cyrsiau, a gweithiais yn galed, heb roi'r gorau iddi pan roedd fy nheulu eisiau i mi ddod adref. Roedd yn anodd, ond dyna wnaeth fi i fod y nyrs yr wyf heddiw.

Beth yw dy hoff atgofion o'th amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae bywyd myfyrwyr yn Abertawe yn anhygoel!!! Roedd pob peth cymdeithasol yn llawer o hwyl - gwnes i ffrindiau am oes yr wyf mewn cysylltiad â nhw o hyd! Y RAG, Côr yr Efengyl, Gemau'r Prifysgolion, dosbarthiadau dawnsio, y traeth! Ffrindiau da ac amser da.

Ac yn olaf, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Cyfeillgar, allblyg, hwyliog