James Watson

James Watson

 

Enw: James Watson

Cwrs a Astudiwyd: BSc Economeg a Daearyddiaeth

Blwyddyn Graddio: 2016

 

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Methais i gael lle yn fy newis cyntaf (Reading) ac Abertawe oedd fy ail ddewis! Ar ôl i mi ddechrau astudio yn Abertawe, cwympais i mewn cariad â'r lle a doeddwn i ddim yn ymwybodol o'i holl atyniadau o'r blaen.

Beth roeddech yn ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Mae Economeg yn bwnc amrywiol iawn, ac ehangder y pynciau oedd y peth a apeliodd ataf fwyaf. Un tymor, byddem yn canolbwyntio ar darddiad ac effaith polisïau byd-eang a'u dylanwad ar hanes, y tymor nesaf, byddai'r pwyslais ar fathemateg a dadansoddi. Yr amrywiaeth hon roddodd gyfle i ni ddarganfod ein cryfderau a manteisio arnynt.

Beth rydych yn ei wneud yn eich gyrfa nawr?

Rheolwr Datblygu Busnes Cenedlaethol yn B2C - Ewrop.

Rwy'n gyfrifol am ddod o hyd i fusnes newydd yn y DU, gyda phob cyfrif yn werth hyd at £1,000,000. Pan fydd cleient yn dechrau masnachu gyda'n cwmni, fi sydd â gofal amdano am dri mis, wedyn mae'n cael ei drosglwyddo i un o'n rheolwyr cyfrif. Rwyf hefyd yn cynrychioli'r cwmni mewn arddangosfeydd a digwyddiadau.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi eich helpu yn eich gyrfa?

Mae economeg wedi fy helpu i ddeall marchnadoedd rhyngwladol wrth gwrs, a'r meysydd diwydiant sy'n gofyn am fy set o sgiliau. Ar ben hyn, dywedwn i y byddai fy nghraffter busnes yn llai miniog a pherthnasol i'r byd go iawn heb i mi astudio Economeg.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

I mi, y rhifau sy'n bwysig: does dim ots pa mor dda rydych yn perfformio mewn cyfarfod, neu pa mor dda yw'r berthynas rhyngoch chi a'ch cleient, diwedd y gân yw'r geiniog, ac os yw cwmni newydd yn fwy cystadleuol na ni, mae'n debygol y byddwn yn colli'r busnes hwnnw. Er bod hyn yn gostus o ran egni, mae hefyd yn offeryn pwysig i alluogi dynion a menywod busnes i ddysgu sut i ymdopi â cholli a dyfalbarhau er gwaethaf hynny.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i chi yn eich swydd?

Mae bod mewn rôl uwch yn cynnig nifer o fanteision, a'r un fwyaf gwobrwyol yw'r annibyniaeth sydd gen i drwy fod yn gyswllt cyntaf ar gyfer y cwmni; os ydw i'n gwastraffu'r cyfle hwnnw, mae'n cael effaith negyddol, ond os ydw i'n llwyddo, mae'r cwmni cyfan yn llwyddo.

Ar wahân i hynny, dywedwn i ei bod yn anrhydedd ymwneud yn rheolaidd â chyfarwyddwyr, prif weithredwyr ac aelodau bwrdd, rhywbeth sy'n caniatáu i mi amsugno diwylliant busnes ar lefel uchel a dod yn rhan ohono.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi am yrfaoedd?

Efallai nad yw deg cynllun yn llwyddo, na phum cynllun, ond un cynllun, mae'n bosib y bydd un cynllun yn llwyddo.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Defnyddiwch yr amser hwn. Gwir i chi, dyma un o'r cyfleoedd mwyaf prin y gall rhywun ei dderbyn. Os ydych yn astudio pwnc, defnyddiwch ef, ymchwiliwch i'r modiwlau sydd o ddiddordeb i chi ac ewch amdanynt, os hoffech chi wneud rhywbeth â'r wybodaeth honno mewn 3 neu 4 blynedd, rhaid i chi ddechrau meddwl amdano nawr.

Does dim angen i chi gynllunio pob cam o'ch bywyd ond mae'n rhaid bod gennych syniad o'ch nodau terfynol, yn bendant. Ac yn olaf, mwynhewch yr amser hwn. Mewn 40 o flynyddoedd, byddwch yn edrych yn ôl ar y cyfnod hwn fel un o brofiadau gorau'ch bywyd. Gwnewch ymdrech i sicrhau na fydd yr atgofion hynny'n cynnwys dim i edifarhau amdano, a byddwch wedi llwyddo ym Mhrifysgol Abertawe.

Beth yw eich cynlluniau am y dyfodol?

Rwy'n hollol ymrwymedig i sefydlu cwmni datblygu eiddo cynaliadwy o fewn yr wyth mlynedd nesaf; gallai hyn fod yn Awstralia, os caiff fy nghynlluniau eu gwireddu, neu yn y DU, dwi ddim yn gwybod, ond mae eiddo'n rhywbeth sydd wedi ennyn fy niddordeb ers sawl blwyddyn bellach, a dyna ble fydd fy nyfodol.

Ar wahân i hynny, rwy'n bwriadu mwynhau fy amser ar y blaned hon a gwneud yr hyn sydd yn fy ngwneud i'n hapus; does dim ots a fydd ymdrech yn gysylltiedig â'r hapusrwydd hwnnw, dim ond i mi gyrraedd diwedd yr oes hon â gwên ar fy wyneb.

O'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni, beth sy'n rhoi'r balchder mwyaf i chi?

Bydd yn swnio'n ystrydebol, ond roeddwn i'n berson gwahanol iawn wrth ddechrau astudio yn Abertawe, ac mae'n debygol na fyddwn yn mwynhau cwmni'r person hwnnw heddiw. Yna, es i ati i wneud popeth roeddwn i am ei wneud am y tair blynedd nesaf a dyna sut datblygodd y person yr ydw i heddiw. I mi, y cynnydd hwnnw sydd bob amser yn diffinio fy llwyddiant mewn logisteg heddiw, ynghyd ag unrhyw lwyddiant a allai ddod i'm rhan yn y dyfodol, felly rwy'n falch iawn ohono.

Beth yw eich hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd un atgof yn arbennig iawn i mi: rhywsut, roeddwn i wedi llwyddo i dreulio tair blynedd yn yr ardal heb ymweld â thraeth Llangynydd, ond rywbryd ar ôl graddio, daeth fy hen gyd-breswylwyr, Matt Boreham ac Ieuan Villager i'm gweld a'm hannog i roi cynnig ar syrffio. Er i mi roi cynnig arni a methu dro ar ôl tro, a bron cael trawiad ar y galon o'r holl nofio, bydd bob amser yn un o'm profiadau hapusaf o Abertawe ac yn f'atgoffa o'r hyn sydd gan y ddinas fach ond wych hon i'w gynnig.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Trwsgl, Chwilfrydig, Creadigol.