Helen Lewis

Astudiodd Helen Lewis y Gymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan raddio ym 1980. Bellach, mae'n Gyfarwyddwr Marchnata Unilever.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Abertawe oedd fy nghartref i, ac roedd fy athro Cymraeg wedi argymell y Brifysgol i mi.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y darlithoedd 'Hanes Meddwl Gwleidyddol' yn ehangu fy meddwl.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Dwi'n Gyfarwyddwr Marchnata Unilever, cwmni rhyngwladol 'nwyddau defnyddwyr sy'n gwerthu'n gyflym'. Dwi'n gweithio yn y tîm rhagoriaeth marchnata, yn helpu i hyfforddi'r 6,000 o farchnatwyr sydd gennym. Dwi'n canolbwyntio'n benodol ar strategaeth brandio, ac arloesi.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Y gweithgareddau allgyrsiol oedd wedi fy mharatoi at yrfa mewn marchnata. Roeddwn yn weithgar yng ngwleidyddiaeth myfyrwyr, a chefais flwyddyn sabothol yn Llywydd Undeb y Myfyrwyr. Roedd yn addysgol iawn, a dysgais lawer am ymgyrchu a chyfathrebu yn y cyfnod hwnnw.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Rydym yn cystadlu yn erbyn cwmnïau rhyngwladol blaenllaw, ac mae'n rhaid gwahaniaethu ein brandiau mewn marchnad orlawn. Mae angen meddyliau miniog a phersbectif eang ar ein marchnatwyr; ac maent yn aml yn gweithio dan bwysau.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Gweld sut mae biliynau o bobl ar draws y byd yn defnyddio ein cynnyrch bob dydd i wella eu bywydau ychydig. Mae Unilever wedi ymrwymo i dwf cynaliadwy, ac i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Gwna rywbeth yr wyt yn mwynhau ei wneud, ac ni fydd yn teimlo fel gwaith.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Cadw mewn cysylltiad, a bod yn hyblyg. Bydd gyrfaoedd y dyfodol yn llawer mwy 'cymysg' na rhai'r gorffennol. Fy nghyngor i fyddai adeiladu perthnasau a rhwydweithiau.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Cefais i gyfnod llwyddiannus iawn yn byw ac yn gweithio yn Indonesia, gan gynnal arweinyddiaeth gref yn y farchnad yn wyneb cystadleuaeth frwd. Hefyd, dysgais werthfawrogi diwylliant gwahanol iawn.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Ymgyrchu o fewn Undeb y Myfyrwyr am degwch, yn erbyn apartheid, yn erbyn hiliaeth, a thros yr iaith Gymraeg.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Ymroddedig, creadigol, Cymraes!