Gethin Davies

Astudiaeth Achos / Cwestiynau Proffil

Enw:  Gethin Davies

Cwrs a astudiwyd:  Peirianneg Awyrofod a Doethuriaeth Beirianneg mewn Deunyddiau

Blwyddyn Raddio: 2008 a 2012

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Penderfynais i astudio yn Abertawe ar ôl dod i adnabod llawer o’r staff a’r campws drwy fynychu diwrnodau agored a’r Cynllun Addysg Beirianneg felly roedd Abertawe’n teimlo fel y dewis cywir. Hefyd roedd hi dim ond ychydig o oriau i ffwrdd o’m cartref felly roeddwn i’n gallu mynd nôl am ginio rhost bob hyn a hyn hefyd!

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Yn ystod fy EngD roeddwn i’n gweithio gyda chwmni awyrofod blaenllaw, gan ymchwilio dulliau atgyweirio newydd ar gyfer eu strwythurau cyfansawdd.  Roedd gallu creu dulliau dadansoddi newydd, eu cymharu nhw â chanlyniadau profion mecanyddol ac yna gallu gweld yr atgyweiriad terfynol ar brawf graddfa gyflawn wir yn rhywbeth yr oeddwn i’n mwynhau gweithio arno fe.

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau / Prif elfennau’ch swydd

Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio fel Peiriannydd Straen Atgyweirio i Airbus.  Mae’r swydd yn cynnwys rheoli pecynnau gwaith sydd yn bennaf yn cynnwys dadansoddi’r atgyweiriadau ar gyfer awyrennau sydd wedi’u difrodi, gan sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio. Rwyf hefyd yn gorfod rhagweld difrod penodol, drwy astudio patrymau difrod ac yna mae’n rhaid i fi ddatblygu atgyweiriadau generig fel y bydd modd eu defnyddio’n rhwydd yn y dyfodol. 

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Rhoddodd y cwrs israddedig ddealltwriaeth gadarn i mi o beirianneg - defnyddiaf rai o’m nodiadau darlith o hyd! Gwnaeth fy nghwrs ôl-raddedig fy helpu i arbenigo mewn deunyddiau cyfansawdd.  Hefyd roedd fy mentoriaid yn wybodus dros ben ac roeddent bob amser yn barod i’m helpu a chynnig cyngor.  Heb yr hyfforddiant a’r cyngor hwn, ni fyddwn yn gwneud y swydd sydd gennyf heddiw.                                                                                                                  

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd? 

Dyddiadau cau tynn - pan gaiff awyren ei difrodi, mae’n rhaid i atgyweiriad gael ei ddylunio a’i ddadansoddi’n llawn gyda chyfarwyddiadau ymgorffori mewn cyfnod byr iawn. 

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd? 

Mae’r tîm yr wyf yn gweithio iddo yn grŵp agos iawn ac mae’r ffaith fy mod yn cael gweithio gyda grŵp gwych o bobl wir yn fy helpu gydag agweddau mwy heriol y swydd.

Rhowch fanylion eich hanes gyrfaol ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol (cyfnodolion neu lyfrau a gyhoeddwyd, gwobrau neu deitlau a enillwyd).

Interniaethau Haf gydag United Aerospace

Peiriannydd Ymchwil – Prifysgol Abertawe (2009 – 2012)

Papur Cynhadledd - SEICO 2012 – Analysis of Composite Scarf Joints

Thesis Doethuriaeth Beirianneg– The Analysis of Bonded Repair Solutions for Primary Composite Aircraft Structures

Peiriannydd Straen Atgyweirio – Airbus (2012 – presennol)

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Peidiwch â chynhyrfu a gofynnwch gwestiynau – yr unig gwestiwn twp yw’r un na chafodd ei ofyn.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu gall fod yn gysylltiedig yn benodol â’ch maes gwaith)

Peidiwch â mynd yn rhy hyderus a chofiwch ddysgu pethau newydd trwy’r amser. Hyd yn oed os ydych wedi graddio o’r brifysgol gyda dosbarth cyntaf a bod gennych ddealltwriaeth wych o’r pwnc a astudioch, sylfaen yr hyn y mae angen i chi ei wybod yn unig yw’r addysg honno. Yr adeg pan fyddwch wir yn dysgu pethau yw pan fyddwch yn gwneud eich swydd gyntaf, ar ôl gadael y brifysgol. Gwrandewch ar y bobl o’ch cwmpas a gofynnwch gwestiynau. Bydd eich chwilfrydedd yn eich arwain at bethau mwy a gwell yn y pen draw.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwyf wrthi ar hyn o bryd yn gwneud cais am rolau peirianneg arweiniol ac yn aros i glywed yn ôl gan yr IMechE ynghylch fy nghais i ddod yn beiriannydd siartredig.  Ar ôl hynny, pwy a ŵyr!

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Cyflwyno fy thesis terfynol ar gyfer fy noethuriaeth efallai oedd un o’r eiliadau mwyaf balch yn fy mywyd hyd yma. Roedd yn lot o waith a ches i rai nosweithiau digwsg, ond roedd yn werth y cyfan yn bendant.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Mae gormod i’w rhestru  – mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dechrau gydag ychydig o ddiodydd yn JC’s cyn i un ohonom ddweud “Mae gen i syniad …”, ond mae’r rhan fwyaf o’r atgofion gorau fel arfer yng Ngŵyr gyda BBQ a llwyth o ffrindiau ar ôl diwrnod ar y traeth

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden (Rhowch fanylion eich prif ddiddordebau a’ch gweithgareddau hamdden)

Syrffio, dringo, rhedeg, coginio a chwarae’r Trombôn

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Awyddus i ddysgu