Gemma Cox

Enw:  Gemma Cox

Cwrs a astudiwyd: MSc Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd

Blwyddyn Graddio: 2010

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd y cwrs yn cynnig popeth yr oeddwn i’n chwilio amdano. Rwyf yn byw’n agos i Brifysgol Abertawe ac roeddwn i am ddilyn cwrs rhan-amser fel y gallwn barhau i weithio. Des i ar draws y cwrs pan oeddwn i’n teithio ar ôl fy ngradd israddedig. Roeddwn i’n gwybod y byddwn yn dychwelyd adref ac nid oeddwn yn gwybod a oeddwn i am barhau yn y diwydiant Chwaraeon a Ffitrwydd. Roeddwn i’n gwybod y byddai’n rhaid i mi wneud astudiaethau pellach os oeddwn am symud ymlaen mewn Iechyd Cyhoeddus ac felly dechreuais i chwilio am gyrsiau addas. Ar ôl darllen trosolwg y cwrs ar gyfer yr MSc Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd yn Abertawe, roedd yn bodloni’r holl ofynion i mi.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roeddwn i’n gweithio fel rheolwr cyfleusterau mewn ardal o amddifadedd pan ddechreuais i’r cwrs ac roedd angen dealltwriaeth well arnaf o sylfeini damcaniaethol   hybu iechyd ac iechyd cyhoeddus. Gwnaeth y cwrs fy ngalluogi i ennill gwybodaeth ddamcaniaethol a’i defnyddio wrth ymarfer, a hefyd i wireddu fy uchelgais i weithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau/ Prif elfennau’ch swydd

Rwyf yn gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru fel Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus. Rwyf yn gyfrifol am gydlynu rhaglen atal ysmygu sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n ymwneud â threfnu, cynllunio,  adnoddau, gweithredu ac adolygu holl agweddau’r rhaglen. Rwyf yn rheoli tîm o hyfforddwyr atal ysmygu a leolir o gwmpas Cymru sy’n darparu’r rhaglen i 50-60 o Ysgolion Uwchradd bob blwyddyn. Rydym yn hyfforddi oddeutu 1700 o bobl ifanc rhwng 12-13 oed ar fuddion bod yn ddi-fwg. Rydym yn gweithio’n agos gydag athrawon, nyrsys ysgol, gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr ysgolion iach. 

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Ar ôl cwblhau blwyddyn gyntaf yr MSc a chwrdd â phobl ar y cwrs a oedd yn gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru, roeddwn i’n gwybod mai hwn oedd y sefydliad yr oeddwn am weithio iddo. Erbyn dechrau’r ail flwyddyn, llwyddais i gael swydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru fel hyfforddwr atal ysmygu a dydw i byth wedi edrych yn ôl.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Mae fy nhîm wedi’i leoli o gwmpas Cymru felly mae’n rhaid i mi wneud llawer o deithio.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Gweld effaith y rhaglen hon ar y bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw.

Gweithio gyda thîm gweithgar sy’n rhannu’r un nodau.

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol (llyfrau neu gyfnodolion a gyhoeddwyd, dyfarniadau, gwobrau neu deitlau a enillwyd).

Ar ôl fy ngradd israddedig, dechreuais i weithio fel hyfforddwr personol ar long fordeithio am 9 mis. Bues i’n gweithio yn Hawaii, America, Canada, Mecsico, Alasga ac Iwerddon. Dychwelais i adref ac yna ces i swydd yn rheoli gym ac wedyn cyfleuster Chwaraeon a Hamdden. Yn ystod yr ail flwyddyn ar yr MSc, llwyddais i gael swydd fel hyfforddwr atal ysmygu i Iechyd Cyhoeddus Cymru ac wedyn ar ôl dwy flynedd des i’n gydlynydd y rhaglen.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Cofiaf ddarllen “You may think the grass is greener on the other side. But if you take the time to water your own grass it would be just as green.”

Gellir cymhwyso hyn i fywyd gwaith; dylech bob amser gymryd amser bob dydd i werthfawrogi’r hyn SYDD gennych a’i feithrin a’i ddatblygu.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu gall fod yn gysylltiedig yn benodol â’ch maes gwaith)

Dewiswch feysydd pwnc ar gyfer aseiniadau sydd o ddiddordeb ichi. Bydd yn draethawd hir 20,000 gair anodd os nad oes gennych ddiddordeb ynddo. Hefyd, ceisiwch gael profiad gwaith mewn maes sydd o ddiddordeb i chi er mwyn ymgyfarwyddo â’r maes hwnnw.  Un peth a’m denodd i’r MSc oedd y modiwl lleoliad a ganiataodd i mi wneud hyn.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Gobeithiaf barhau i symud ymlaen yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Rwyf yn fwyaf balch o symud ymlaen o fod yn hyfforddwr atal ysmygu i fod yn Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus sy’n cydlynu’r rhaglen genedlaethol.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Rwyf yn byw’n agos i Brifysgol Abertawe felly arhosais i gartref tra oeddwn i’n astudio’n rhan amser ar gyfer yr MSc. Roedd hyn hefyd yn caniatáu i mi barhau i weithio tra oeddwn i’n astudio. Fy holl atgof oedd cyflwyno fy nhraethawd 22,000 gair o’r diwedd a mynd allan gyda gweddill y dosbarth wedi hynny i ddathlu.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden

Chwarae pêl-rwyd am y 15 mlynedd diwethaf gyda’m tîm lleol a thîm y sir.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair …

Cystadleuol, Ffyddlon a Gweithgar.