Gareth Digby

Enw: Gareth Digby

Cwrs a astudiwyd: Peirianneg Drydanol ac Electronig

Blwyddyn Graddio:  BSc 1984; PhD 1988

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ces i ddiwrnod da iawn pan ddes i yma am fy nghyfweliad.  Roedd staff yr adran yn gyfeillgar ac roedd llawer o bethau diddorol i'w gweld.  Ac mae'n rhaid cofio'r lleoliad wrth gwrs - mae campws wrth ymyl y traeth yn wych!

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y cyfle i ddysgu am amrywiaeth eang o bynciau a chyfeillgarwch fy nghyd-fyfyrwyr.  Roedd pawb yn astudio'n dda ac yn hapus i helpu ei gilydd i ddysgu, yn enwedig adeg arholiadau.  Roeddwn i wrth fy modd yn byw ar gampws lle'r oedd yr holl adnoddau'n hawdd eu cyrraedd.

Beth yw eich gyrfa nawr? 

Rwy'n Brif Beiriannydd Systemau gyda Vitech Corporation.  Rwy'n darparu gwasanaeth ymgynghori a hyfforddi ar beirianneg systemau i'n cwsmeriaid.  Dwi hefyd yn ymwneud â dylunio a datblygu ein cynhyrchion yn ogystal ag ysgrifennu am beirianneg systemau.  Dwi hefyd yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Rhydychen lle rwy'n addysgu'r modiwl fforensig ar y rhaglen MSc Diogelwch Meddalwedd a Systemau yn yr Adran Gyfrifiadureg.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi eich helpu yn eich gyrfa?

Mae'r addysg eang a gefais mewn peirianneg drydanol ac electronig wedi fy ngalluogi i weithio mewn nifer o sectorau diwydiannol.  Roedd dyfnder anhygoel hefyd i'r addysg honno ac rwy'n parhau i fanteisio arni heddiw gan ddefnyddio'r egwyddorion hynny wrth ddatrys problemau.

Beth yw'r agweddau mwyaf heriol ar eich swydd?

Ysgrifennu adroddiadau a chynigion cryno.  Yn ffodus, drwy ysgrifennu fy mhrosiect BSc a PhD, dysgais sut i gasglu gwybodaeth, cau gweddill y byd allan a chanolbwyntio ar ysgrifennu. 

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i chi yn y swydd?

Rwy'n mwynhau addysgu eraill am syniadau, methodolegau a thechnolegau newydd.  Ar ben hyn, fel peiriannydd, dwi wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn rhan o greu pethau.  Does dim byd yn debyg i fod yn aelod o dîm sy'n gweithio ar brosiect isadeiledd mawr a helpu i wireddu rhywbeth sylweddol.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi am yrfaoedd?

Dylech chi fod yn barod i weithio mewn tîm a chydweithio ag eraill.  Mae technoleg heddiw yn gymhleth iawn ac yn hynod integredig.  Mae'n anarferol iawn i unigolyn gyflawni prosiect cyfan ar ei ben ei hun y dyddiau hyn.  Mae gweithio a chydweithredu ag eraill yn sgil hanfodol.

Pa gyngor byddech yn ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Dysgwch sut i ddysgu a pheidiwch ag ofni defnyddio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn sector diwydiannol newydd.  Mae'ch gyrfa'n annhebygol o ddilyn un llwybr yn unig.  Mae technolegau a thechnegau'n newid drwy'r amser, ac maen nhw hefyd yn cael eu defnyddio mewn llawer o sectorau diwydiannol gwahanol.  Os byddwch yn parhau i ddiweddaru'ch sgiliau a'ch gwybodaeth, byddwch yn gallu symud pan fydd angen i chi ei wneud.

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau i ddysgu pethau newydd a gweld ble bydd hynny'n mynd â mi. 

O'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni, beth sy'n rhoi'r balchder mwyaf i chi?

Fy Phd.  Roeddwn i'n gallu canolbwyntio ar un broblem am dair blynedd a mynd â'r ymchwil i'r cyfeiriadau roeddwn i wedi'u dewis ac yna ysgrifennu am hyn.  Mae'n anghyffredin iawn cael y cyfle hwnnw pan fyddwch yn gweithio.  Mae cyfyngiadau arnoch chi drwy'r amser, fel prinder amser neu adnoddau sy'n eich gorfodi i gyfaddawdu.

Beth yw eich hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau gydol oes;  astudio ar gampws â chymuned fywiog o fyfyrwyr a gallu ymwneud â'r celfyddydau ar yr un pryd ag astudio peirianneg; ac, wrth gwrs, pwy allai anghofio penrhyn Gŵyr a'r traethau!

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair …

Peiriannydd hapus iawn!