Gareth Watts

Graddiodd Gareth Watts yn 2012 wedi astudio Hanes. Ar hyn o bryd mae'n Fanwerthwr Graddedig yn Boots.

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Nid oeddwn wedi penderfynu tan i mi ddod i Ddiwrnod Agored yn Abertawe. Cerddais ar hyd y traeth ar ôl sgwrs yn yr Adran Hanes, a sylweddolais y byddai'n lle perffaith i astudio.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Roedd dewis modiwlau yn hyblyg iawn. Roeddwn yn gallu adeiladu'r radd yn union ar gyfer fy niddordebau a'm cryfderau. Roeddwn yn gallu astudio popeth o'r Aifft Hynafol i sylw'r wasg i Jack the Ripper. 

Beth yw dy swydd di heddiw?

Rwy'n Fanwerthwr Graddedig yn Boots ar hyn o bryd. Rwy'n rhan o'r cynllun i raddedigion, sy'n rhaglen llwybr carlam i ddod o hyd i arweinwyr y dyfodol y cwmni. Rwy'n gweithio mewn siop flaenllaw yng Nghaerdydd ac yn dysgu popeth o'r strwythur gweithredol sylfaenol i ffigurau fferylliaeth manwl.

Nod y rôl yw creu rheolwr siop ymhlith y 300 gorau mewn dwy flynedd, a fydd yna'n symud ymlaen i rôl uwch yn y cwmni. Ar ben fy rôl yn y siop, rwy’n cael teithio i gynadleddau ledled y wlad a datblygu fy nealltwriaeth o'r byd fferyllol a'r byd corfforaethol.  

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Dysgais sut i fod yn oedolyn. Tanbrisiais yr effaith byddai byw oddi cartref ac astudio amser llawn yn eu cael ar fy mywyd. Cwrddais ag amrywiaeth o bobl o bob cefndir, a helpodd hyn yn fy mywyd personol a gwaith. Roedd mwy i'r cwrs na dysgu ffeithiau am hanes yn unig, roedd angen datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth y tu ôl i'r ffeithiau.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Mae rheoli tri chant o staff a bod ar war pob agwedd ar waith y siop yn anodd iawn.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Rwy'n gweithio'n galed ac oriau hir, ond rwy'n dwlu ar fy swydd. Mae'r cwmni'n treulio llawer o amser yn datblygu'i staff. Rwy'n cael dysgu gan eraill, ac ar ben hynny gallaf drosglwyddo fy ngwybodaeth a gweld pobl eraill yn tyfu, sy'n wych.

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Dechreuwch feddwl yn gynnar am beth yr hoffech ei wneud ar ôl y brifysgol. Mae llawer o raglenni i raddedigion yn gorffen recriwtio ym mis Tachwedd neu'r mis Medi dilynol. Canolbwyntiwch ar y peth hwnnw, beth bynnag ydyw yr hoffech ei wneud, a rhowch bob ymdrech i'w gyflawni. Mwynhewch yr hyn rydych yn ei wneud a pheidiwch â chyfaddawdu i ffitio mowld - mae cyflogwyr eisiau personoliaeth, nid clôn neu gais diwyneb.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwy'n dwlu ar fod yn y siop. Hoffwn berffeithio fy nghrefft a bod yn rheolwr siop ymhlith y pump gorau, a gwthio i fod yn rheolwr rhanbarth o fewn pump i wyth mlynedd. Yna hoffwn ddefnyddio'r hyn a ddysgais yn y siop ar lefel genedlaethol i'r cwmni.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Roedd graddio yn garreg filltir fawr yn fy mywyd. Es i ddim i'r brifysgol tan oeddwn yn 21 oed. Gadawais yrfa mewn logisteg i gwblhau fy astudiaethau Lefel A a mynd i'r brifysgol.

Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd yr hafau'n uchafbwyntiau mawr i mi. Mae'r traethau'n wirioneddol ryfeddol, ac yn hawdd eu cyrraedd. Gwnes i'r mwyaf o fy amser yn Abertawe; mae lle arbennig iddi yn fy nghalon.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Angerddol, cymhellol a bodlon.