Fleur Hitchcock

Graddiodd Fleur Hitchcock o Brifysgol Abertawe ym 1983 ar ôl darllen Saesneg. Mae Fleur yn awdur llyfrau plant.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

I fod yn gwbl onest, cyrhaeddais trwy Glirio - doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod ble'r oedd e!

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Astudiais dri phwnc yn fy mlwyddyn gyntaf - Saesneg, Drama, a Hanes Celf. Es ymlaen i dreulio'r rhan fwyaf o f'amser yn y stiwdio Drama, yn fyfyriwr Drama anrhydeddus. Aethon ni ar daith yn perfformio Othello yn Ferrara yn yr Eidal ychydig cyn f'arholiadau terfynol. Sbri enfawr - doedd e ddim yn dda o safbwynt fy ngradd, ond roeddwn yn dwlu arno.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Dwi'n awdur llyfrau plant ac yn ysgrifennu llyfrau i blant rhwng 8 a 12. Dwi'n ddigon ffodus i fod â dau gyhoeddwr, Hot Key Books a Nosy Crow. Cyhoeddwyd fy llyfr cyntaf, 'SHRUNK!', ym mis Medi 2012, ac mae'r llyfr rhyngweithiol dilynol yn digwydd trwy rywbeth o'r enw 'Story Adventure'. Caiff y llyfr ei hun ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2014.

Er fy mod yn treulio llawer o amser o flaen cyfrifiadur, dwi hefyd yn ymweld â llawer o ysgolion, ac yn darlithio i raddedigion ac israddedigion am Ysgrifennu Creadigol i Blant.

Cyn hynny, treuliais ugain mlynedd yn rhedeg fy musnes fy hun yng Nghaerfaddon yn gwerthu Celf a Chelf Gymhwysol. Ar ôl i fy mhlant gael eu geni, sylweddolais nad yw'r ffaith eich bod yn gallu gwneud rhywbeth yn dda yn golygu bod yn rhaid i chi wneud hynny am weddill eich oes. Yn 2008, es i'n ôl i'r brifysgol, gan astudio gradd MA Ysgrifennu ar gyfer Pobl Ifanc.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Mae astudio Saesneg yn berthnasol i awdur wrth gwrs, ond mae astudio Drama wedi bod yn ddefnyddiol iawn, yn arbennig o ystyried bod disgwyl i awduron berfformio'r dyddiau hyn. Pan rydych yn sefyll o flaen 300 o blant, mae disgwyl i chi dynnu rhywbeth ychydig yn arbennig o'r sach, ac nid yw geiriau bob tro'n ddigon.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Gall ysgrifennu fod yn waith hir, unig, a di-dor - gall hyrwyddo llyfr fod yn hwyl, ond gall hefyd eich digalonni. 'Sdim byd gwaeth na sesiwn llofnodi heb gwsmeriaid!

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Mae cwrdd â phlant yn brofiad gwych - mae siarad ag athrawon brwd a gadael ysgol llawn bwrlwm creadigol yn deimlad gwych, ac mae ysgrifennu'n arbennig pan fydd yn mynd yn iawn.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

'Ysgrifennu am yr hyn yr ydych yn gwybod amdano' - cyngor asiant llenyddol 25 o flynyddoedd yn ôl. Cymerodd 25 o flynyddoedd i mi ddeall beth oedd e'n ei olygu.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Os ydych am ysgrifennu - darllenwch gymaint ag y gallwch. Os ydych chi wedyn yn dal i gredu'ch bod yn gallu ysgrifennu, yna ysgrifennwch gymaint ag y gallwch ac wedyn defnyddio'r botwm 'dileu'; fe'i dyfeisiwyd i wella ysgrifennu.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Ar hyn o bryd, mae gen i gontract i ysgrifennu chwe llyfr; mawr obeithiaf y byddaf yn yr un sefyllfa flwyddyn o heddiw. Mae'r farchnad llyfrau plant yn gystadleuol iawn, ac mi wn fod yn rhaid i fi frwydro'n ffyrnig i gadw fy lle ynddi; ond mi wn hefyd fod gen i asiant a chyhoeddwr cefnogol iawn.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Cychwyn ar yr yrfa hon ar ochr anghywir fy mhen-blwydd 50.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Y stiwdio drama gyda Bob Stroud (fe oedd y technegydd); adeiladu setiau a chelfi i holl gynyrchiadau'r myfyrwyr. Cerdded ar lan y môr o Blackpill, lle'r oeddwn i'n byw, ac yn y diwedd, byw ar Benrhyn Gŵyr, sy'n dal i fod y lle mwyaf prydferth ym Mhrydain.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Yn cael fy nhalu i freuddwydio.