Feng Liu

Graddiodd Feng Liu yn 2000, ar ôl astudio gradd Meistr Gweinyddu Busnes. Mae Feng yn byw yn Tsieina, lle mae'n rhedeg system benthyca ar-lein.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ym 1998, nid oedd cyrsiau Meistr Gweinyddu Busnes yn arbennig o gyffredin yn Tsieina. Trwy ymchwilio, des i wybod bod y Radd yn cynnwys llawer o feysydd, megis cyllid, ystadegau, ymchwil gweithredol, a llawer mwy. I bobl fel minnau, oedd wedi penderfynu dilyn gyrfa datblygu busnes, roedd y cyrsiau hyn yn fanteisiol iawn ac yn ymarferol.

Ffactor arall a'm denodd i astudio yn y DU oedd y cyfle i brofi diwylliant y Gorllewin. Ar ôl cael fy magu ym mewndir Tsieina, roeddwn yn ysu i fod ar lan y môr. Roedd lleoliad campws Abertawe yn gwireddu fy mreuddwyd!

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Heblaw am brofi'r gwahaniaethau diwylliannol rhwng cymdeithas Tsieineaidd a chymdeithas y Gorllewin, roeddwn yn mwynhau trafod a chyfnewid syniadau gyda chyd-fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Fi yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol www.helloan.cn, busnes benthyca cymar-i-gymar arlein. Mae'n darparu prosiectau buddsoddi, a gwasanaeth benthyca, i'r rhai sy'n darparu cyllid ar raddfa fach iawn ac sy'n ei chael hi'n anodd gweithredu trwy ddulliau ariannu traddodiadol. Dros y rhyngrwyd, mae buddsoddi a benthyca'n dod yn fwy cyfleus, tryloyw, a syml.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Mae cyrsiau Meistr Gweinyddu Busnes yn cynnwys pob agwedd o'r busnes cyfan, yn arbennig cyllid a chyfrifo, sy'n berthnasol yn uniongyrchol i fy ngwaith.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Yn gyntaf, roedd gwaith hyrwyddo a marchnata'n heriol, yn arbennig o ran hyrwyddo llwyddiannus trwy farchnata ar y rhyngrwyd. Yn ail, roedd cael y cydbwysedd iawn rhwng ehangu'r busnes a rheoli risg yn her fawr hefyd.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Y wobr fwyaf i mi yw twf y busnes. Dwi wrth fy modd yn derbyn adborth oddi wrth gwsmeriaid, a gwybod bod yr hyn sydd gennym o gymorth go iawn i berchnogion busnesau bach iawn. Mae'r nod o sefydlu'r busnes hwn yn cael ei gyflawni.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Mae unrhyw beth sy'n werth ei wneud yn werth ei wneud yn iawn.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Byddwch yn gadarnhaol ac yn optimistig, yn arbennig yn wyneb anawsterau. Cynlluniwch cyn gweithredu. 'O fesen fach tyfodd y dderwen fawr'.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Parhau i ddatblygu ym maes ariannu cynhwysol, gan wasanaethu'r rhai sy'n darparu cyllid ar raddfa fach iawn. Helpu pobl i dyfu eu busnesau nhw yn ogystal â thyfu fy musnes i.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Nid yw system gredyd Tsieina'n soffistigedig iawn ar hyn o bryd, ond hyd yn oed dan yr amgylchiadau hyn, mae gen i record dda o reoli risg. Dwi hefyd wedi cyflwyno darlithoedd i BMW, ICBC ac yn y blaen am reoli risg credyd unigol.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Seminarau, partïon gyda ffrindiau, a'r parcdir hyfryd a thawel yr oeddwn yn cerdded trwyddo bob diwrnod.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Hyderus, gonest, brwdfrydig.