Eve Moriarty

Enw:  Eve Elizabeth Moriarty                        

Cwrs a astudiwyd: Saesneg

Blwyddyn Graddio: 2013

Pam penderfynaist ti astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

A dweud y gwir, hap a damwain oedd penderfynu dod i Abertawe.  Roeddwn i wedi ymgeisio i nifer o brifysgolion eraill, a chael fy nerbyn, ond newidiais i fy meddwl erbyn diwrnod y canlyniadau. Des i Abertawe trwy'r system Clirio, yn bennaf oherwydd enw da'r brifysgol o ran profiad myfyrwyr - ac oherwydd ei bod mor agos at y traeth!

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Roeddwn i'n dwlu ar bopeth, bron, o ran y cwrs, ac roedd astudio yn fy ysgogi. I fi, roedd y ffocws ar ryw a rhywedd yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn gyffrous iawn, yn ogystal â'r modiwlau Ysgrifennu Creadigol: dwi'n meddwl bod rhaglen Ysgrifennu Creadigol Abertawe'n wych.

Beth yw dy swydd di heddiw? 

Dwi'n Ddyluniwr Hyfforddiant.  Dwi'n gweithio i gwmni sy'n arbenigo mewn darparu hyfforddiant ar-lein ar gyfer y diwydiant lletygarwch (Academi Lletygarwch Genedlaethol). Dwi'n ysgrifennu, dylunio, a chynhyrchu cyrsiau e-Dysgu, felly mae'n rhaid i fi wneud rhywfaint o ysgrifennu creadigol a dylunio graffig ac wedyn defnyddio amryw becyn meddalwedd i gynhyrchu'r pecynnau gorffenedig. Mae'n gyfuniad da o waith technegol, gwaith yn seiliedig ar TG, a gwaith creadigol.

Hefyd, dwi'n trefnu noson farddoniaeth ddwywaith y mis yn Abertawe, sy'n denu llawer o fyfyrwyr presennol y Brifysgol.  Dwi'n trefnu'r digwyddiadau a'r artistiaid yn ogystal â chyflwyno a pherfformio fy hunan.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Yn bendant, fe wnaeth Prifysgol Abertawe fy ysbrydoli i fod yn well awdur ac i wneud gwell defnydd o'r sgiliau.  Dwi ddim yn credu y byddwn i byth wedi dod yn fardd petaswn i heb astudio yma. Dwi'n teimlo yr oedd fy nhiwtor Ysgrifennu Creadigol, Jasmine, wedi f'annog a'm gwthio yn greadigol

Mae'n od; wnes i ddim astudio TGCh yn Abertawe, ond mae cymaint o'r sgiliau o'm gradd wedi trosglwyddo'n dda iawn i'm swydd - cyfathrebu ysgrifenedig cryf, trefnu ac ati. Y tu allan i'r cwrs, yn fy mlwyddyn olaf yn fyfyriwr israddedig, fe wnes i gwblhau interniaeth dros dro gyda GENCAS yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.  Roedd hynny wedi'i seilio i raddau helaeth ar TGCh, ac mae wir wedi fy helpu. Roedd cael hynny ar fy CV yn golygu yr oeddwn i'n ymgeisydd cryfach wrth chwilio am swydd ar ôl graddio.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Dysgu technegau newydd! Dwi'n gorfod addasu trwy'r amser i feddalwedd newydd neu i ddysgu sgiliau newydd wrth i ofynion y diwydiant newid neu wrth i dechnoleg newydd ddod i'r amlwg. Ar adegau, gall rheoli f'amser rhwng fy swydd a'm gwaith arall yn awdur a threfnydd fod yn anodd hefyd.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Yr un pethau â'r rhai sy'n heriol hefyd, mae'n debyg! Dwi'n dwlu ar weithio mewn diwydiant lle galla i barhau i ddysgu bob diwrnod. Dwi hefyd yn mwynhau'r cyfuniad o waith creadigol a thechnegol yn fy swydd - mae'n gyfuniad perffaith i mi.

Dwi hefyd yn dwlu ar fy ngwaith yn y celfyddydau, yn drefnydd ac yn awdur. Bydda i wastad yn hoffi ysgrifennu, boed yn y gwaith neu i fi fy hunan, ond dwi'n dwlu ar y ffaith bod trefnu fy noson barddoniaeth HOWL (ym mar Mozarts) yn caniatáu i mi gwrdd ag awduron eraill, a rhoi llwyfan i'w gwaith.

Rho fanylion am dy yrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol 

Ar ôl cwblhau'r BA yn Abertawe, es i ymlaen i gwblhau MA ym Mhrifysgol Caerhirfryn oherwydd yr oeddwn i'n gallu arbed arian trwy fyw yn fy nghartref teuluol wrth astudio yng Ngogledd Lloegr; tra oeddwn i yno, fe wnes i olygu a choladu antholeg o waith o'r rhaglen, sef Lightsink.

Yn syth ar ôl hynny, dechreuais i weithio fel cynorthwyydd gweinyddol gyda chwmni dylunio gwefannau yn Preston, ond gan fod fy sgiliau TGCh mor gryf, o fewn ychydig fisoedd roeddwn i'n rheolwr prosiect. Fodd bynnag, i gyd oeddwn i wir eisiau ei wneud oedd dychwelyd i Abertawe.  Felly, tua blwyddyn yn ôl, ces i swydd dylunio hyfforddiant gyda chwmni e-Dysgu arall, gan symud yn ôl i Abertawe. Dyna pryd derbyniais i gyfrifoldeb am y noson barddoniaeth gan ddechrau trefnu digwyddiadau.

Symudais i ymlaen i'm swydd bresennol ychydig fisoedd yn ôl, ac yn lle dim ond ysgrifennu cynnwys y cyrsiau, dwi bellach yn gwneud pob agwedd ar y gwaith.  Mae'n llawer mwy o waith, ond yn llawer mwy boddhaol hefyd. 

O ran fy ysgrifennu, cefais i glod am fy marddoniaeth yng Ngwobrau Terry Hetherington 2013.  Cyhoeddwyd y gwaith ar gyfer hynny yn antholeg Parthian Cheval 6.  Ar ôl hynny, enillais i'r ail safle yng Ngwobr Robin Reeves 2015, cystadleuaeth genedlaethol i awduron ifainc a drefnir gan Ymddiriedolaeth Awduron Cymru. Cyhoeddwyd fy ngwaith ar gyfer y wobr honno yn How to Exit a Burning Building, sydd hefyd wedi'i gyhoeddi gan Parthian.

Beth oedd y cyngor gorau y cest ti am yrfaoedd?

Ei bod hi'n amhosibl cynllunio popeth, mae'n debyg! Yn amlwg, mae gosod nodau'n beth da i'w wneud, ond 'sdim modd yn y byd rhagweld popeth allai ddigwydd na phob cyfle a ddaw i'ch rhan. Weithiau, gall canolbwyntio ar un o'ch nodau eich rhwystro rhag bachu cyfleoedd eraill a allai fod yn well.

Pa gyngor byddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Gweithio'n galed, ond sicrhau mwynhau hefyd.  Mae cymaint o bobl greadigol ddiddorol yn Abertawe, a chymaint o gymdeithasau a digwyddiadau gwych; hurt fyddai peidio â manteisio arnyn nhw. Efallai y byddwch yn ffeindio rhywbeth yr ydych chi'n teimlo'n angerddol amdano fe os ydych chi'n mynd allan ac archwilio cyfleoedd newydd, cymdeithasol yn ogystal ag academaidd.

Peidiwch â chanolbwyntio ar un nod neu ar eich delwedd o'ch hun a'r hyn yr ydych am ei gael i'r graddau'ch bod yn methu bod yn hyblyg. O gyfuno gwaith caled gyda bod yn agored i'r byd o'ch cwmpas, ac yn barod i'w dderbyn, gall pethau mawr ddigwydd ac efallai byddwch yn cyrraedd rhywle nad oeddech chi erioed wedi'i ddychmygu. 

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Dwi'n mwynhau fy swydd, ac mae'r cwmni'n weddol newydd ac yn tyfu'n gyflym, felly fy mwriad yw aros yno am y dyfodol rhagweladwy a thyfu gyda'r cwmni. Yn bendant dwi'n gobeithio ennill ambell i wobr ysgrifennu arall, a gwneud fy marddoniaeth mor llwyddiannus ag y gall fod. Dwi'n credu mai fy mhrif nod am yr ychydig flynyddoedd nesaf yw cyhoeddi naill ai fy nghasgliad cyntaf o fy marddoniaeth fy hunan neu ynteu lyfr o straeon byr.

Ar nodyn llai hunanol, dwi wir am wneud mwy dros y gymuned a dod o hyd i'r amser i wirfoddoli. Mae Darganfod, gwasanaeth gwirfoddoli Abertawe sydd â'i gartref yn y Brifysgol, yn sefydliad arbennig, a hoffwn i ymwneud ag e mwy yn y dyfodol.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Dwi'n hynod falch o HOWL, fy noson barddoniaeth. Ers i mi gymryd drosodd rhyw flwyddyn yn ôl, mae'r niferoedd wedi cynyddu ac rydym ni wedi cael nifer o westeion arbennig iawn. Dwi'n dwlu ar y teimlad o gyfrannu rhywbeth i'r gymuned leol; mae hynny'n bwysig iawn i mi. Dwi wedi bod yn rhan o gryn dipyn o actifiaeth leol, gan godi arian ac ymwybyddiaeth ynghylch problemau cymdeithasol, yn y flwyddyn ddiwethaf hefyd, a fi yw trysorydd grŵp gwrth-lymder lleol.  Fi oedd cadeirydd rali enfawr yn y dref y llynedd.  Daeth nifer o siaradwyr uchel eu proffil, a chawsom ni dyrfa fawr hefyd.  Roeddwn i'n falch iawn o hynny.

Dywed ychydig wrthym am dy amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw dy hoff atgofion o'th amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Un uchafbwynt mawr oedd y nosweithiau jazz ar ddydd Llun yn Noah's Yard, er nad oedd yr un o'm ffrindiau'n hoffi jazz!  Dim ond mynd i weld ein darlithwyr y tu allan i'r dosbarth oeddem ni, dwi'n credu. Mae gen i atgofion melys o ddyddiau Iau yn Sin Savers hefyd - dylai pob myfyriwr fynd yno o leiaf unwaith.

Yr uchafbwynt academaidd oedd dosbarth am farddoniaeth yr ugeinfed ganrif dan arweiniad Geraint Evans yn fy ail flwyddyn.  Cawsom ni ddewis rhai o'r beirdd yr oeddem ni'n eu hastudio, ac roedd y grŵp yn fach iawn, felly cawsom ni drafodaethau diddorol ac ysgogol iawn am y gwaith yr oeddem ni wedi'i ddarllen. Dwi'n cofio meddwl dyma sut mae prifysgol i fod teimlo.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden

Heblaw am yr ysgrifennu - dwi wedi sôn am hynny yn barod - dwi'n dwlu ar ddarllen nofelau, er ymddengys nad ydw i byth yn cael yr amser bellach (myfyrwyr, gwnewch y gorau o'ch oriau darllen!   Chewch chi byth gymaint o amser rhydd eto).

Dwi’n ymwneud llawer â gwleidyddiaeth ac achosion lleol, a dwi'n defnyddio llawer o'm hegni meddyliol ar hynny.  Gallai fod yn wobrwyol, ond mae'n fy mlino. Dwi'n mynd i'r sinema'n aml ac yn mynychu llawer o ddigwyddiadau llafar o gwmpas Abertawe, ond mwyaf oll dwi'n hoffi treulio amser gyda fy ffrindiau. Mae gen i grŵp o ffrindiau agos iawn.  Cwrddais â rhai ohonynt ymron i chwe mlynedd yn ôl wrth gychwyn fy ngradd yn Abertawe, ac maen nhw'n bwysig iawn i mi.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn ychydig o eiriau…

Angerddol, hynod, yn tyfu.