Emily Worthington

Cwrs a astudiwyd: Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Blwyddyn Graddio: 2011

Pam y gwnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Y môr, y tywod a’r rhes o farrau ar Stryd y Gwynt. Pan oeddwn i’n 17 oed ac yn llenwi fy newisiadau UCAS, roedd y rhain oll yn ymddangos yn bwysig iawn o ran fy addysg uwch!

Beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roeddwn i’n dwlu ar y modiwl cynhyrchu ffilm. Roedd yn ymarferol iawn a ches i gyfle i ddefnyddio technoleg newydd gan gynnwys Final Cut Pro. Yn y dyddiau hynny doeddwn i byth wedi defnyddio Apple Mac o’r blaen ac roeddwn i’n gaeth i olygu fideos! Roeddwn i hefyd yn dwlu ar y modiwlau Astudiaethau Ffilm a Theledu. Hyd yn hyn, byddaf bob amser yn sylwi ar y defnydd o goch mewn ffilm ac yn rhagweld beth sydd ar fin digwydd!

Beth ydych yn ei wneud yn awr o ran eich gyrfa? 

Rwyf bellach yn Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar gyfer Cyngor Sir Gwlad yr Haf. Fi yw’r prif Swyddog Cyfathrebu ar gyfer Gwasanaethau Plant, felly rwyf yn gyfrifol am hyrwyddo a diogelu enw da Gwasanaethau Plant yng Ngwlad yr Haf drwy’r cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i’r wasg, cysylltiadau â’r cyfryngau, hysbysebu, marchnata ayyb.

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Yn sicr gwnaeth fy ngradd fy helpu i gael fy swydd gyntaf fel Cynorthwyydd y Cyfryngau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.  Roedd modd i mi roi tystiolaeth o’m profiad o olygu fideos ac ysgrifennu datganiadau i’r wasg yn fy nghais ac yna yn ystod fy nghyfweliad ces i gyfle i ymhelaethu a mynegi fy mhersonoliaeth, ac roedd gennyf yr hyder i wneud hyn i gyd oherwydd fy amser yn y Brifysgol.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Gall gweithio i gyngor lleol a monitro’r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol fod yn eithaf heriol. Weithiau mae’n anodd peidio â chymryd y sylwadau yn bersonol, ond mae’n rhaid i chi gofio anadlu ac ymateb mewn modd proffesiynol trwy’r amser. 

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Cymryd rhan mewn digwyddiadau mawr lle cewch gyfle i siarad wyneb yn wyneb â’r cyhoedd a newid eu barn ynghylch pa fath o berson yw swyddog o’r cyngor. Mae’n wych cael y cyfle i ddisgrifio’r hyn y mae’r Cyngor yn ei wneud mewn gwirionedd i bobl, megis edrych ar ôl pobl sy’n agored i niwed a phlant mewn gofal a gwneud iddynt ddeall ein bod yn gwneud mwy na llenwi ceudyllau!

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol

Dechreuais fy ngyrfa yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a chefais fy nyrchafu’n fewnol o Gynorthwyydd y Cyfryngau i Swyddog Marchnata a Chyfathrebu. 

Ar ôl dwy flynedd yng Nghaerffili symudais i Dde-orllewin Lloegr i gymryd rôl fel Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu yng Nghyngor Sir Gwlad yr Haf.

Tra oeddwn i’n gweithio i Gyngor Caerffili enillodd fy nhîm y Wobr Arian ar gyfer yr Ymgyrch Gofal Iechyd yng ngwobrau CIPR PRide 2013.Ysgrifennais flog poblogaidd, Comms2point0, yn 2014 am ddefnydd arloesol Cyngor Caerffili o’r Cyfryngau Cymdeithasol http://comms2point0.co.uk/comms2point0/2014/6/9/a-day-in-the-life-of-seewhatwedo.htmlYm mis Rhagfyr 2015, cefais fy enwebu ar gyfer Gwobr “Cydweithio” yng Ngwobrau Staff blynyddol Cyngor Sir Gwlad yr Haf.Rwyf yn aelod o CIPR (Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus) ac rwyf yn rhan o’u Pwyllgor Polisïau ac Ymgyrchoedd.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Nid oedd yn gyngor gyrfaol o reidrwydd, ond derbyniais i rai awgrymiadau gwych ar gyfer ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac rwyf yn eu defnyddio o hyd heddiw.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu gall fod yn gysylltiedig yn benodol â’ch maes gwaith)

Peidiwch â threulio’r holl nos yn y llyfrgell yn gwneud aseiniad sydd i’w gyflwyno’r bore wedyn am 9 o’r gloch. Er y gallech gael marc da (fel y gwnes i, er syndod) byddwch yn ceisio dod dros y diffyg cwsg am wythnos!

Treuliwch gymaint o amser ag y gallwch ym Mhenrhyn Gŵyr, pan fyddwch yn gadael Abertawe byddwch yn gweld ei eisiau!

Bydd eich cydletywyr yn dod yn deulu i chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ôl eich gilydd, byddwch yn bendant yn ffrindiau am oes!

Bet yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwyf yn gobeithio rhoi cynnig ar gyfathrebu mewn sector gwahanol, nail ai i elusen neu ym maes addysg uwch, a hoffwn weithio fy ffordd i fyny’n araf i swydd reoli.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Roedd symud i Wlad yr Haf ar gyfer swydd well, ar fy mhen fy hun, yn newid enfawr i mi. Symudais i ffwrdd o’m teulu ond rwyf bellach yn creu teulu newydd yn y De-orllewin hardd. Mae hefyd yn help mawr bod fy ffrind gorau, a oedd yn byw gyda fi yn fy nhŷ cyntaf ar Heol y Bryn, yn byw yn Nyfnaint. Mae’r holl amser yr ydym yn ei dreulio gyda’n gilydd yn teimlo fel ein bod yn ôl yn Abertawe eto. 

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Mae gennyf gymaint o atgofion gwych o Abertawe. Roeddwn i’n arfer byw mewn dau dŷ gwahanol (Heol y Bryn a Theras Alecsandra) a fflat ar Rodfa Salubrious oddi ar Stryd y Gwynt. Es i o fyw mewn tŷ llawn i fyw gyda’m cariad ar y pryd. Mae’r atgofion gorau bob amser yn cynnwys un o’m ffrindiau gorau Eleni a Dan (neu’r ddau ohonynt). Cerdded adre drwy Barc Singleton o Tooters yn y glaw, mynd am dro ar y traeth yn gwisgo welingtons neu fflip-fflops, Feeder yn Nawns yr Haf, Wythnos y Glas, nenfod Sin City yn gollwng dŵr ar ein pennau, carpedi drewllyd yn Play, Jumpin Jaks yn bod yn hollol wag nos Sul a gofyn i’r DJ chwarae caneuon Disney, lansiad mawreddog Oceana, teimlo’n grand iawn oherwydd i ni gael lle yn yr adran i Bobl Bwysig Iawn, yna bwyta cŵn poeth bob noson mas yno. Verdi’s, Pitcher and Piano, China China, cwrdd â rhai o’r Gweilch yn Nandos, La Parilla ar y marina, Bae Caswell, Pier y Mwmbwls. 

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden

Cerddoriaeth fyw, teithio, heicio, darllen, ysgrifennu, ffilmiau, rygbi, coginio. 

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Hapus, brwdfrydig, cyfeillgar