Entrepreneur Elin Rhys - Telesgop

Elin Rhys Graddiodd Elin Rhys ym 1978, ar ôl astudio Biocemeg. Mae hi nawr yn Gyfarwyddydd Rheoli Telesgop, cwmni Teledu a Chynyrchiadau Aml-gyfrwng.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd gan Abertawe enw gwych am y gwyddorau biolegol, ac roedd angen i fi fod yn agos at fy nghartref am resymau teuluol. Ac mae ar lan y môr!

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y cwrs biocemeg yn ddiddorol dros ben - dwi'n dal i ddioddef symptomau diddyfnu! Roedd ein grwp yn fach, felly cawsom ni lawer o sylw. Roeddwn i'n dwlu ar yr holl awyrgylch, ac ar fod yn agos at y môr! Roedd myfyrwyr yno o bedwar ban byd, ac i ferch ifanc o Lanelli, roedd yn brofiad a newidiodd fy mywyd ac a agorodd fy llygaid.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Fi yw sylfaenydd a Chyfarwyddydd Rheoli Telesgop, cwmni teledu a chynyrchiadau aml-gyfrwng sydd a'i bencadlys yn Abertawe. Rydym yn cyflogi dros 30 o staff llawn amser, ac yn gwneud rhaglenni dogfen i nifer o ddarlledwyr, gan gynnwys BBC, S4C, Animal Planet, a'r Discovery Channel.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Roedd yn peri i fi feddwl yn nhermau mawr.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Yr elfennau mwyaf heriol yw arwain mewn cyfnod o newid, rheoli argyfwng, ein paratoi at y dyfodol, a delio â phobl negyddol a chyndyn.

Beth yw elfennau mwyaf boddhaus eich swydd?

Gwych yw gwylio'r rhaglenni a wnaed gennym yn cael eu darlledu ar y sianeli amrywiol, a gwych yw gweld y staff a hyfforddwyd gennym yn mwynhau llwyddiant creadigol. Dwi hefyd yn mwynhau tanio syniadau gyda phobl greadigol iawn.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

"Os ydych eisiau gweld eich enw ar y map - cyhoeddwch eich map eich hunain."

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Meddyliwch am y cyngor a roddwyd i mi! Hefyd, os ydych chi wir eisiau gwneud rhywbeth, rhaid i chi fod yn barod i weithio am ddim am gyfnod, gyda phobl sydd eisoes yn gweithio yn y maes o'ch dewis.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Mae gyda fi lawer o gynlluniau, gan gynnwys: goroesi'r dirwasgiad economaidd, agor drysau newydd yn y byd digidol, cynhyrchu mwy o raglenni at gynulleidfa fyd-eang, a gweld Cymru'n ganolfan rhagoriaeth greadigol.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Bod yn fam i ferch hyfryd tra'r oeddwn yn adeiladu Telesgop, a darganfod ei bod am fod yn olygydd ffilm.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae 'na gymaint ohonyn nhw! Syrffio, fy nghyd-fyfyrwyr ar y cwrs biocemeg, yr Eisteddfod Ryng-golegol, dyddiau heulog hyfryd yn eistedd y tu allan i Dy Fulton yn ystod haf hir poeth 1976, gwneud twll yn nenfwd y labordy cemeg gydag asid berw! Ac yn olaf oll, reidio fy meic modur Honda 50 i lawr Heol y Mwmbwls yn fy lledr i gyd!

Ac i orffen, disgrifiwch eich hunain...

Chwilfrydig, hawdd mynd ataf, teg ... gobeithio!

Am fwy o wybodaeth ar Telescop, ewch yma