Dominic Reilly

Astudiodd Dominic Reilly Sŵoleg, gan raddio ym 1989. Dominic yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol "Dom Reilly" - brand nwyddau lledr moethus.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Yn bennaf oherwydd y lleoliad neilltuol.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

A bod yn onest, y ffaith nad oedd gen i lawer o ddarlithoedd bob wythnos. Ond o ddifrif, roedd y cwrs yn dibynnu i raddau helaeth ar hunan-astudio, oedd yn ffordd dda o ddysgu disgyblaeth.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Fi yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol "Dom Reilly" - brand nwyddau lledr moethus. Fy rôl i yw rheoli'r busnes, datblygu'r cynnyrch, a'u marchnata i ddefnyddwyr, manwerthwyr, a chwsmeriaid corfforaethol. Cyn hynny, roeddwn wedi gweithio ym maes marchnata chwaraeon am 15 mlynedd, ac roeddwn i'n Bennaeth Marchnata gyda Thîm F1 Williams. Gadewais i Williams F1 y llynedd i sefydlu fy musnes fy hun.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Graddiais yn y dyddiau pan oedd cael gradd yn ddigon i'ch helpu i gael swydd. Nid oedd Sŵoleg byth yn ddewis galwedigaethol i mi - cefais fy magu yn Affrica, felly roedd gen i ddiddordeb mewn anifeiliaid. Mae wastad wedi bod yn bwynt trafod diddorol pan fydd pobl yn holi beth astudiais yn y Brifysgol.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Delio â chyflenwyr, a'r diffyg amser i wneud popeth.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Mae'r cynnyrch yn wych, ac mae bob amser yn wobrwyol i dderbyn adborth cadarnhaol oddi wrth gwsmeriaid hapus.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Anelwch yn uchel!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Rhwydweithio, a chadw mewn cysylltiad â chymaint o bobl â phosibl. Yn aml iawn, nid beth ydych chi'n ei wybod sy'n bwysig, ond pwy yr ydych yn ei adnabod.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

I ddatblygu brand Dom Reilly ymhellach, a'i hyrwyddo'n rhyngwladol.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Cael merch fach gyda'r wraig ... a'i chadw'n ddiogel ... hyd yma!

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd yn sbri i fyw mewn neuadd breswyl, ond mwynheais fyw gyda fy nghyd-breswylwyr mewn tŷ yn Uplands llawer mwy. O'r chwech ohonom fu'n rhannu tŷ, dwi mewn cysylltiad â phump ohonynt o hyd, ac rydym yn ffrindiau cadarn. Mae un ohonynt yn dal yn ffrind gorau i fi; fe oedd fy ngwas priodas, ac mae'n dad bedydd i fy merch.

Milltir y Mwmbwls oedd uchafbwynt yr wythnos, ond roedd rhywbeth ymlaen bron bob nos o'r hyn yr ydw i'n ei gofio.

Y tu allan i'r gwaith, beth ydych chi'n ei fwynhau?

Dwi'n dal i fwynhau tenis - enillais i bencampwriaeth tenis BUSA tra'r oeddwn yn Abertawe - ond dwi ddim yn chwarae cymaint ag y buaswn i'n hoffi. Dwi'n dilyn F1 am resymau amlwg, ac mae dylunio a ffasiwn yn gyfareddol i mi bellach o ystyried yr yrfa yr ydw i wedi'i dewis.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Uchelgeisiol, gweithio'n galed, gofalgar.