Delyth Williams

Bu Delyth Williams yn astudio Peirianneg Gemegol a Biocemegol gan raddio yn 2004.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i dros fy mhen a'm clustiau mewn cariad gyda'r lleoliad (ac yn dal i fod!), ac roedd yr Adran Peirianneg Gemegol mor gyfeillgar pan ddes i ymweld ar ddiwrnod agored roedd y penderfyniad i astudio yn Abertawe'n un hawdd. Roedd enw da iawn gyda'r cwrs, a oedd yn golygu hefyd fy mod i'n gwneud penderfyniad da o safbwynt academaidd.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y bobl - roedd y staff a'r myfyrwyr yn y gyfadran Beirianneg, ac adrannau eraill yn wych. Mae Peirianneg Gemegol yn gwrs anodd, ond gyda chymorth a hiwmor da fy nghyd fyfyrwyr, roedd y pedair blynedd yn rhai mwyaf pleserus fy mywyd hyd yma.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n gweithio i Gwmni Olew, Phillips 66 (a adwaenir yn gynt fel ConocoPhillips) ar hyn o bryd ac rydw i wedi fy lleoli yn un o'u purfeydd olew yn Swydd Lincoln. Rydw i'n Gydlynydd Cynhyrchu, yn gyfrifol am gydlynu'r porthiant sy'n dod i mewn i'r burfa, optimeiddiad y burfa a rheoli'r cynnyrch sy'n gadael y burfa.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Heb fy ngradd ni fyddwn wedi sicrhau swydd yn Phillips 66. Roedd fy ngradd yn hanfodol yng nghyswllt ennill fy swydd gyntaf gyda Phillips 66 fel Peiriannydd Cemegol y Burfa. Mae'r sgiliau peirianneg technegol â'r sgiliau meddal a ddatblygais yn Abertawe wedi fy ngalluogi i symud ymlaen yn llwyddiannus yn y burfa dros yr 8 mlynedd ddiwethaf.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Rheoli sawl agwedd gwahanol o'r burfa ar yr un pryd. Cymhwyso fy ngwybodaeth beirianneg dechnegol i'r penderfyniadau yr wyf yn ei wneud a deall y goblygiadau ar y burfa'n llawn. Datblygu cynllun gweithredu'r burfa, ond gallu meddwl ac ymateb yn gyflym i unrhyw newidiadau yn y cynllun hwn.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Gweld y burfa'n rhedeg yn dda, o ganlyniad i'r penderfyniadau yr wyf wedi'u gwneud!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Manteisiwch ar bob cyfle a roddir i chi. Gweithiwch yn galed, eich addysg yw'r wobr orau y gallwch ei rhoi i'ch hun. Manteisiwch yn llawn ar leoliad ardderchog Abertawe gan fydd eich amser yno'n hedfan!

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Parhau i weithio'n galed a datblygu fy ngyrfa fel Peiriannydd Cemegol, a pharhau i annog eraill i ddatblygu eu haddysg ymhellach.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Ennill fy ngradd a sicrhau swydd dda.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Dringo yng Ngŵyr, ambell i gwrw digymell yn J.C's ac yna ceisio canolbwyntio mewn labordai Peirianneg Gemegol y diwrnod olynol, y bobl anhygoel y cwrddais â nhw!

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Egnïol, brwdfrydig, hapus