Debbie Walpole

Astudiodd Debbie Walpole Wyddor Rheoli Americanaidd ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio yn 2004. Erbyn hyn hi yw Perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni The Borrowers Club.

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Prifysgol Abertawe oedd fy newis cyntaf. Doeddwn i ddim yn hollol siŵr yn 18 oed beth roeddwn i am ei astudio, ond roeddwn i’n gwybod mai busnes o ryw fath fyddai e, ac roeddwn i am wneud cwrs pedair blynedd a fyddai’n cynnig blwyddyn dramor yn rhywle. Abertawe ddaeth i’r brig o ran hynny.

Ar ôl darganfod y cwrs, dechreuais i ymchwilio i’r brifysgol. Roedd dysgu ei bod yn brifysgol ar gampws yn rheswm arall i fi wneud cais, oherwydd roeddwn i’n teimlo y byddai prifysgol ar gampws yn creu mwy o gymuned ymhlith y myfyrwyr. Doeddwn i ddim yn anghywir!

Yn olaf, lleoliad Abertawe ger y Gŵyr oedd yr hyn a werthodd y lle i fi 100%. Doeddwn i ddim wedi clywed am y Gŵyr cyn i fi gychwyn ymchwilio i wahanol brifysgolion, ond erbyn hyn rwy’n gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod amdano. Mae’n un o’r tirluniau mwyaf bendigedig rydw i wedi eu gweld yn y Deyrnas Unedig, ac mae myfyrwyr Abertawe mor ffodus ei fod yno fel gardd gefn iddyn nhw.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Fe wnes i fwynhau’r amrywiaeth o gyrsiau oedd ar gael. Roedd yn well gen i bynciau technegol fel Mathemateg a Technoleg Gwybodaeth. Roedd cymaint o ddewis o ran modiwlau, fel bod modd i fi deilwra fy ngradd i bynciau oedd wir o ddiddordeb i fi.

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Fi yw Perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr busnes ar-lein o’r enw The Borrowers Club, busnes sy’n rhentu ategion dillad dylunwyr i bobl. Mae’r Borrowers Club yn rhentu bagiau llaw i bobl sydd eisiau bag arbennig ar gyfer achlysur arbennig.

Sut y gwnaeth Prifysgol Abertawe a’ch cwrs eich helpu chi gyda’ch dewis yrfa?

Roedd dewis Gwyddor Rheoli fel gradd yn sicr o fod yn ddefnyddiol i fi beth bynnag y byddwn i wedi dewis ei wneud yn y byd busnes, ond mae’n debyg mai’r peth mwyaf gwerthfawr a gefais i yn y brifysgol oedd fy ffrindiau. Rydyn ni i gyd wedi mynd i yrfaoedd mor amrywiol, ac fe wnes i ddarganfod wrth gychwyn fy musnes fy hunan bod y ffrindiau da hyn i gyd hefyd yn gysylltiadau busnes pwysig. Mae llawer o fy ffrindiau o Brifysgol Abertawe hefyd wedi fy helpu i greu a thyfu fy nghwmni, diolch i’w gyrfaoedd mewn meysydd sy’n cynnwys Ymgynghori, Cysylltiadau Cyhoeddus a Ffasiwn.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Rhan fwyaf heriol fy swydd yw dysgu ochr dechnegol busnes ar-lein. Roedd dylunio gwefan ac optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio (SEO) i gyd yn newydd i fi tan ychydig dros flwyddyn yn ôl!

Beth yw rhannau’r swydd sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi?

Mae gweld fy nghwmni yn tyfu yn rhoi boddhad mawr i fi wrth gwrs, ond mae cael adborth gan gwsmeriaid a’r wasg (heb drefnu hynny) yn fy ngwneud yn fodlon iawn, gan fy mod yn teimlo bod gwerth go iawn i’r cwmni a bod cydnabyddiaeth i’r amser a’r ymdrech rydw i wedi ei roi er mwyn sefydlu’r busnes.

Beth oedd y cyngor gyrfa gorau a gawsoch chi?

Peidiwch byth â llosgi’ch pontydd; wyddoch chi byth pryd y bydd arnoch angen rhywun.

Beth fyddai eich cyngor i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

PROFIAD. Hyd yn oed os nad ydych chi’n gwybod beth rydych chi am ei wneud, mae cwmnïau am gyflogi pobl gyda phrofiad, felly yn ystod eich gwyliau neu eich amser sbâr, os gallwch chi gael profiad mewn unrhyw amgylchedd gwaith, ewch amdani.

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Fy mwriad i yw aros gyda’r Borrowers Club am amser hir i ddod. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gweithio ar ychwanegu llinellau newydd i’r busnes, ac yn edrych ar ffyrdd eraill o ehangu’r brand. Fe ddylai’r cwmni fod o gwmpas am amser hir eto.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono?

Mae wedi bod yn gyfnod o ddysgu llawer mewn amser byr, ond mae creu a rhedeg busnes o ddim byd yn rhywbeth rydw i’n falch iawn ohono.

Beth yw eich hoff atgofion o’ch blynyddoedd ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gen i atgofion gwych o fy amser yn Abertawe. Rydw i wedi colli tipyn ohonynt hefyd, ar ôl treulio llawer o amser yn yr undeb ar nos Wener! Mae’r Ras Gwrw, mynd ar antur i’r Gŵyr, llafnrolio o Brynmill i gaffi Verdi’s i gael hufen ia a chwarae Tennis yn y Mwmbwls i gyd yn atgofion melys o fy nyddiau yn y brifysgol.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hunan mewn tri gair...

Cymdeithasol, Siaradus, Penderfynol.

www.TheBorrowersClub.com