Daniel Thomas

Enw:  Daniel Thomas

Cwrs a astudiwyd: BSc Cyfrifiadureg, MSc Cyfrifiadureg Uwch gan arbenigo mewn Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron

Blwyddyn Graddio: BSc 2012, MSc 2013

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Gwnes i fy ymchwil ac Abertawe oedd un o’r prifysgolion gwell ar gyfer Cyfrifiadureg. Pan ymwelais i â’r campws, roeddwn i’n gwybod yn syth mai Abertawe oedd y lle i mi. 

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Rwy’n credu ei bod yn gymysgedd o’r arddull campws prifysgol a chael ein labordai ein hunain. Roedd yn golygu ein bod bob amser yn yr un ardal, a bod gennym ein lle ein hunain i weithio ac i ymlacio. Gwnaeth hyn ein helpu i wneud ffrindiau gwych.

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? 

Rwyf bellach yn Ddatblygwr Meddalwedd ar gyfer Gwasanaethau Fujitsu. Mae fy mhrif ddyletswyddau’n ymwneud â datblygu datrysiadau, ond maent yn mynd ymhellach na’r cam gweithredu’n unig. Rwyf wedi ymwneud â dylunio’n systemau a’u datblygu ac rwyf wedi chwarae rôl flaenllaw wrth brofi camau gwahanol. Y tu allan i hyn rwyf hefyd wedi gweithio ar brosiectau eraill gan reoli gofynion. Wrth ochr fy nyletswyddau technegol, rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau eraill ar gyfer y cwmni. Mae’r rhain yn cynnwys prosiect i wella’n prosesau diogelwch, gwaith CSR a helpu i ddatblygu’n prosesau llywodraethu.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Gwnaeth y tîm gyrfaoedd yn Abertawe fy helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau, a oedd yn werthfawr dros ben. Hefyd roedd IT Wales yn yr adran a gynigiodd gyngor gwych ar gyfer fy CV. Gwnaeth tîm y cwrs waith gwych wrth sicrhau bod cynnwys y cwrs yn berthnasol i ddiwydiant ac roedd y gwaith cwrs a oedd gennym yn sicrhau bod gennym y sgiliau ymarferol yr oedd eu hangen arnom.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Mae’r datrysiad yr wyf yn gweithio arno’n eithaf mawr, ac er fy mod yn deall y cyfansoddion unigol, roedd hi’n anodd pan ddechreuais i gyntaf i ddeall yr holl seilwaith y mae’n rhedeg arno gan nad oeddem wedi dysgu am hyn yn y brifysgol. Heddiw rhan fwyaf heriol fy swydd yw deall ein cwsmer a’r hyn sydd ei eisiau/angen arno, sy’n un o’r anghenion sylfaenol mewn unrhyw fusnes. Felly mae’n bwysig i ni sicrhau bod pethau’n cael eu gwneud yn gywir ar y cynnig cyntaf.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Y rhan fwyaf gwobrwyol yn fy swydd yw’r cyfrifoldeb a roddir i chi o’r dechrau. Byddai derbyn cynnyrch newydd sydd heb ei ddefnyddio o’r blaen yn y cwmni a gorfod ei integreiddio gyda’n datrysiad presennol yn lot i’w ofyn gan unrhyw un, heb sôn am rywun sydd newydd raddio. Mae’r teimlad a gewch pan fyddwch yn llwyddo i wneud rhywbeth fel hynny’n wych!

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol 

Fy swydd gyntaf oedd yn Tesco yn gweithio ar y desgiau talu.

Gwnes i rywfaint o waith i’r brifysgol fel datblygwr y we pan oeddwn i’n fyfyriwr yno.

Gweithiais i gyda Technocamps yn creu ac yn cynnal gweithdai i ddysgu cysyniadau Cyfrifiadureg i bobl ifanc.

Yna ymunais â Fujitsu ar ôl gorffen fy ngradd Meistr.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Dywedodd rhywun wrthyf am anelu’n uchel mewn popeth sy’n ymwneud â’ch gyrfa. Os anelwch yn uchel, hyd yn oed os na fyddwch yn cwrdd â’ch targed, byddwch yn dal i wneud yn dda iawn.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? 

Gwnewch gais am swyddi cyn gynted ag y gallwch, dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau chwilio. Mae llawer o gynlluniau i raddedigion yn llenwi’n gyflym felly edrychwch o gwmpas a dechreuwch ymgeisio unwaith y byddant ar agor.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Byddaf yn gorffen fy nghynllun graddedig mewn tua blwyddyn, felly rwyf wir yn edrych ymlaen at barhau i weithio yma y tu hwnt i’r rôl raddedig sydd gennyf ar hyn o bryd. Mae llawer o opsiynau o hyd i mi a’r dyfodol, felly bydd yn eithaf diddorol gweld beth fydd yn digwydd!

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Rwyf yn hynod falch o gael swydd gyda chwmni mawr, a gafodd filoedd o geisiadau am y 66 o rolau a oedd ganddo’r flwyddyn pan wnes i ymgeisio. Rwyf bob amser yn dysgu pethau newydd, ac mae fy ngalluoedd yn tyfu bob dydd. Rwyf yn derbyn mwy a mwy o gyfrifoldebau ac rwyf yn falch iawn o hyn. 

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Mae fy holl atgofion o Abertawe naill ai ar y traeth neu yn y parc ar ddiwrnodau poeth yn yr haf gyda ffrindiau. Rwyf yn gwybod fy mod wedi gwneud ffrindiau am oes gyda’m cyd-letywyr ac rwyf bob amser mewn cysylltiad â ffrindiau oedd ar y cwrs. Dysgais i lot yn Abertawe ond yn bendant yr hoff atgofion sydd gennyf yw’r bobl y cwrddais i â hwy yno. 

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Sinema, cerdded, cerddoriaeth, teithio, coginio, cwrdd â ffrindiau am fwyd neu ddiodydd.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair …

Diffuant, Ymroddedig, Hyblyg