Clare Bradley

Graddiodd Clare Bradley yn 2003 ar ôl astudio Gwyddor Chwaraeon, ac yna aeth ymlaen i gwblhau MSc mewn Cyfrifiadura a Thechnoleg Meddalwedd gan raddio yn 2004. Mae hin gweithio i Atkins ar hyn o bryd fel y Prif Ymgynghorydd TG

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd diddordeb gennyf yn nisgrifiad y cwrs gradd ac roeddwn i wedi ymweld ag Abertawe ac roeddwn yn hoff o naws y ddinas. Roeddwn i'n hoff o'r syniad o fyw ac astudio mor agos i'r môr.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y ddau gwrs yn heriol, wedi'u trefnu'n dda ac wedi'u haddysgu'n effeithiol. Mwynheais agweddau dadansoddol a thechnegol y radd Gwyddor Chwaraeon a phenderfynais aros yn Abertawe i astudio am MSc mewn Cyfrifiadura.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Brif Ymgynghorydd TG yn gweithio i Atkins. Rydw i wedi bod gydag Atkins am dros 7 mlynedd yn gweithio yn Dubai yn bennaf mewn swydd ranbarthol yn y Dwyrain Canol, ond gyda 2 flynedd yn Llundain yn gweithio fel Ymgynghorydd Rheoli Busnes Atkins.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Gwnaeth fy MSc fy arwain i ddilyn gyrfa mewn TG, ac ar ôl graddio bûm yn gweithio i ddau sefydliad yng Nghymru cyn symud i'r Dwyrain Canol gyda fy nghwmni presennol.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Rheoli rhanddeiliaid anodd! Yn ogystal â newid cwmpas a gweithio o fewn cyfyngiadau cyllid tynn i ddarparu prosiectau TG.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Gweithio ar brosiect drwodd hyd at ei ddiwedd a derbyn adborth cadarnhaol ar y canlyniadau yr wyf wedi helpu eu darparu.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Gallwch ddilyn unrhyw drywydd yr ydych yn ei ddewis ar eich cyfer eich hun. Dim ond chi sy'n gallu penderfynu ble yr ydych am benni i fyny a'r hyn yr ydych am i bobl ei gofio amdanoch chi.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Dewiswch gwrs mewn pwnc yr ydych yn teimlo'n angerddol amdano. Tua diwedd eich cwrs, ceisiwch gysylltu â'r sefydliadau y mae diddordeb gennych weithio iddynt a siaradwch â'r gweithwyr presennol am eu swyddi o ddydd i ddydd. Mae diwrnodau gyrfaoedd a digwyddiadau i raddedigion yn ddefnyddiol yn y cyswllt hwn.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Rydw i'n datblygu'n dda yn fy ngyrfa gydag Atkins ac yn gobeithio parhau â'm datblygiad gyda'r cwmni. Mae diddordeb gen i mewn mentrau rhagoriaeth gweithredol a byddwn hefyd yn hoffi cael rhagor o gyfrifoldeb mewn rolau cyfarwyddwr prosiectau a rheoli rhaglenni.

Byddwn hefyd yn hoffi cystadlu mewn ras ironman rhyw ddydd!

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Symud i wlad newydd a dod o hyd i swydd mewn cwmni gwych yn 2006, a chwblhau triathlon hanner ironman yn 2012! Cefais fy newis hefyd fel Gwirfoddolwr Olympaidd ar gyfer Llundain 2012 a bûm yn gweithio yn y tîm technoleg yn Excel a fu'n llawer o hwyl.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gormod i'w hysgrifennu i lawr ond mae'r mwyafrif yn cynnwys treulio amser gyda fy ffrindiau gorau a'r bobl yr oeddwn yn rhannu tŷ gyda nhw yn un o fariau neu glybiau nos Abertawe! Gwnes i ffrindiau gwych yno a gwnes i fwynhau'r amser a dreuliais yn byw gyda nhw ym Mhentref y Myfyrwyr ac yna yn Uplands.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Uchelgeisiol, Anturiaethus, Hwyl