Cheryl Yi Shyan Goh

Enw: Cheryl Yi Shyan Goh

Cwrs a astudiwyd: MSc. Mewn Seicoleg Annormal a Chlinigol

Blwyddyn Graddio:  2014

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cymerodd bum mlynedd o ystyried (clinigol yn erbyn seicoleg gorfforaethol/chwaraeon/addysg), profiad gwaith a siarad â llawer o bobl cyn i mi benderfynu. Erbyn 2011, roeddwn i’n gwybod mai mewn Seicoleg Glinigol yr oeddwn i am arbenigo. Trwy gyd-ddigwyddiad, pan oeddwn i’n edrych ar y cyrsiau, dywedodd cydweithiwr wrthyf ei bod yn mynd i ymgymryd â’r cwrs MSc mewn Seicoleg Annormal a Chlinigol ym Mhrifysgol Abertawe. Hanes yw’r gweddill!

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?                     

Mwynheais i’r rhyngweithio wyneb i wyneb yn yr ystafell ddosbarth, y trafodaethau ar bynciau iechyd meddwl a’r astudiaethau achos. Roeddwn i hefyd yn ymddiddori yn y gyfres o ddarlithoedd a drefnwyd o gwmpas y brifysgol lle dysgais i lawer. Roeddwn i hefyd yn hoff iawn o’r opsiwn i weithio, darllen ac ymlacio ar y traeth ar ddiwrnod braf.

Trwy fod yn fyfyriwr ces i’r rhyddid hefyd i ymwneud yn gymdeithasol â chymuned Abertawe. Roedd yn sicr yn agoriad llygad gweld faint o gyfleoedd sydd ar gael i ni gyfrannu yn y gymuned. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn Abertawe, rhwng aseiniadau ac arholiadau, llwyddais i drefnu lleoliad fel Seicolegydd Cynorthwyol Anrhydeddus yn Ysbyty Tonna yng Nghastell-nedd; roeddwn i’n arfer gwirfoddoli hefyd yn Ysbyty Seiciatrig Cefn Coed am ddwy awr yr wythnos ar Brosiect Caffi’r Cleifion, lle gwnes i a Tanya drefnu “Art-terrific Thursdays” i annog cleifion i’w mynegi eu hunain trwy farddoniaeth, dylunio cardiau a gwaith celf amrywiol; yn ogystal â gwirfoddoli rhai penwythnosau gyda Discovery i helpu ar weithgareddau i blant. Yn ystod fy chwe mis olaf yn Abertawe, cyflwynwyd ‘Zac’s Place’ i mi lle byddwn yn mwynhau treulio bob nos Fawrth yn mynychu sesiynau i astudio’r Beibl a nos Iau yn helpu yn y gegin gawl. Roedd y ddwy noswaith arbennig hyn yn caniatáu imi siarad â phobl ddigartref a rhai cyn-droseddwyr ac weithiau byddwn yn ddigon ffodus i wrando ar eu storiâu. Roedd fy ngwaith rhan-amser ym Mhentref Ymddeol Llys Willow a Gerddi Campion hefyd yn caniatáu i mi gymysgu â hen bobl a oedd bob amser yn goleuo fy nyddiau yn eu ffyrdd unigryw. Diolch i’r cyfleoedd hyn roedd fy amser yn Abertawe mor werthfawr a phleserus - byddaf bob amser yn trysori’r atgofion.

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? 

Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio mewn Canolfan Poen a Lles Canadaidd yn Kuala Lumpur, Maleisia, fel Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl a Seicolegydd Clinigol. Rwyf yn cynnal cyfweliadau gyda chleifion ar gyfer asesiadau iechyd meddwl, yn darparu diagnosis priodol, yn goruchwylio ac yn ysgrifennu adroddiadau iechyd meddwl cyfreithiol. 

Cyn hyn, pan ddychwelais i KL ar ôl graddio, gweithiais i fel Seicolegydd Clinigol gyda ffoaduriaid. Fel yr ydym yn gwybod, nid yw ffoaduriaid yn cael eu cydnabod ym Maleisia felly roedd llawer o’m gwaith gyda’r tîm yn ymwneud ag ymdrin yn agos ag Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR) a chymunedau eraill sy’n perthyn i ffoaduriaid. Roedd fy ngwaith yn ymwneud â chynnal asesiadau, atgyfeiriadau seiciatrig, datblygu cynlluniau gofal, ac ymyriadau, yn ogystal â sesiynau therapiwtig dilynol. Roedd y gwaith yn foddhaus iawn a dysgais i lawer drwy ddeall eu dioddefiannau, eu hanghenion, yn ogystal â gwerthfawrogi ein gwahaniaethau diwylliannol. 

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Y cwrs a ddewisais i ym Mhrifysgol Abertawe oedd y dewis gorau yr wyf wedi’i wneud ar gyfer fy llwybr gyrfa. Yn y maes gwaith hwn, mae sgiliau damcaniaethol a gwybodaeth yn sylfeini hanfodol sy’n agor llwybrau gyrfaol ar fy nghyfer er mwyn i mi ddysgu a datblygu drwy brofiadau gwaith.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Byddwn i’n dweud mai’r rhan fwyaf heriol yn fy swydd i yw’r ffaith nad oes modd helpu pawb ar yr un pryd. Mae angen i mi flaenoriaethu’r cleifion gan nad oes gennyf yr amser i gynorthwyo pawb. Mae hynny’n rhwystredig.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Y trobwynt o weld fy nghleifion yn dechrau gwella a bod yn annibynnol eto. Yn y bôn, gallu eu gweld nhw’n cyflawni eu nod a datblygu hydwythedd fyddai’r ffordd orau o ddathlu llwyddiant yn fy ngyrfa.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

“Dilynwch eich breuddwydion a’u gwneud nhw’n realiti. Bydd breuddwydion bob amser yn freuddwydion os na wnewch rywbeth i’w gwireddu.”

Rwyf yn eithaf sicr i mi ddarllen hynny yn rhywle a gwnaeth e aros gyda fi.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar?

“Mae ar bawb eisiau byw.” Mae hyn yn golygu bod â’r agwedd gywir, calon tosturiol, a doethineb bywyd; mwynhewch bob eiliad ac er gwaethaf y dewisiadau yr ydych yn eu gwneud, sicrhewch eu bod yn werth chweil i chi.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Er cymaint yr hoffwn i wneud y byd yn lle gwell, fel pawb arall, rwy’n gobeithio cael cyfleoedd o gwmpas y byd. Rwy’n hoffi’r syniad o allu ehangu fy mhrofiad fel y gwnes i yn Abertawe. Roedd hynny’n ardderchog.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Wel, ar wahân i wneud y dewis cywir i ddod i Abertawe, byddwn yn dweud fy mod yn fwyaf balch o gwblhau’r gystadleuaeth nofio 6.5 cilomedr ‘O’r Ynys i’r Tir Mawr’ ac ennill safle yn y pump gorau ar ôl ychydig dros ddwy awr ym Mor De Tsieina, ym mis Ebrill 2012; ac yn ddiweddarach pan gwblheais i’r sialens 18 cilomedr yn nofio ac yn ciacio o gwmpas yr ynys ym mis Mai 2015, gyda phedwar o gydweithwyr eraill a ni oedd y ddau dîm cyntaf i gyrraedd ar ôl 7awr ym Mor De Tsieina!

Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Afraid dweud, yr holl amser a dreuliais yn dod i adnabod swynion cudd Abertawe fyddai’r atgofion mwyaf annwyl y byddaf bob amser yn eu trysori. Treulio amser gyda’r hen bobl yn y Pentref Ymddeol; gwneud gwaith celf a siarad â’r cleifion seiciatrig yn Ysbyty Cefn Coed; mynd â phlant sy’n agored i niwed allan ar weithgareddau gyda Rhaglen Discovery, dod yn gyfaill i ymwelwyr yn Zac’s a gwrando ar eu storiâu; gweithio gyda’r tîm o glerigwyr a’r seicolegydd yn Ysbyty Tonna i gyhoeddi Cyfeirlyfr Ffydd y Byd 2014/2015 y GIG. Yn ogystal â’r bobl wych y cwrddais â hwy yn y brifysgol, yn yr eglwys, mewn partis tŷ i enwi ychydig yn unig, ac rwyf bellach yn ystyried pob un ohonynt yn ffrindiau. Hefyd heb anghofio am y traeth ym Mae Abertawe, Verdi’s yn y Mwmbwls, Clogwyni Pennard lle gallwn aros am oriau … mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair …

Anghonfensiynol, digymell, a hwyl!