Charlotte Holland

Graddiodd Charlotte Holland yn 2012 a bu'n astudio Rheoli Busnes Rhyngwladol (Awstralasia). Mae Charlotte yn gweithio ar hyn o bryd fel Dadansoddwr Cymorth Prosiect ar gyfer Gwasanaethau Menter Hewlett-Packard.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Penderfynais astudio yn Abertawe gan fod rhaglen astudio dramor helaeth ganddynt ac rydw i wastad wedi eisiau byw tramor ac roedd hwn yn gyfle gwych i mi gael gradd wych a chanddi ganolbwynt rhyngwladol.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Gwnes i fwynhau'r amrywiaeth ar y cwrs yn fawr a'r ystod o bynciau yr oedd fy ngradd yn ymwneud â nhw a oedd yn golygu y byddaf yn graddio gyda dealltwriaeth eang o reoli busnes.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Ddadansoddwr Cymorth Prosiect ar gyfer Gwasanaethau Menter Hewlett-Packard ar y cyfrif Vodafone. Prif rôl fy swydd yw gweithio bob dydd gyda rheolwyr prosiectau ac arweinwyr pyrth i ddarparu cymorth wrth gwrdd â thargedau prosiectau a boddhad cwsmeriaid.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Nid oedd cefndir gennyf mewn cyfrifiadura felly roedd ymgymryd â'r rôl hon a gorfod dysgu am ddiwydiant nad oedd gennyf unrhyw wybodaeth flaenorol amdano yn her. Mae fy nghwrs wedi fy narparu a sgiliau cryf ac rydw i wedi gallu defnyddio'r rhain er lles i mi wrth ymdrin â phobl newydd ac mewn sefyllfaoedd sy'n gofyn am feddwl yn strategol. Bu modd i mi ymgolli fy hun yn y rôl diolch i'r sgiliau a ddatblygais yn Abertawe.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Y rhan fwyaf heriol yn fy swydd yw gweithio gyda chyllid, gan nad oes talent naturiol gennyf yn y maes hwn, ond rydw i wedi cael llawer o gymorth i'm helpu i ddod yn hyfedr yn y rôl.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Y rhan fwyaf gwobrwyol am fy swydd yw gwybod fy mod wedi helpu cwblhau prosiect yn llwyddiannus ac i foddhad y cwsmer.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Canolbwyntiwch ar eich cryfderau, nid eich gwendidau.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae'r farchnad swyddi presennol yn galed, ond gorau po fwyaf o swyddi yr ydych yn ymgeisio amdanynt – byddech yn fwy tebygol o gael canlyniadau - peidiwch â digalonni os nad ydych yn gweld y canlyniadau yn syth.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Ar hyn o bryd mae'n rhy gynnar i weld i ba gyfeiriad y byddaf yn mynd, ond ar ryw adeg hoffwn symud ymlaen i rôl hŷn a fydd yn arwain at ddatblygiad gyrfaol rhagorol.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Roeddwn i'n rhan o fodiwl Entrepreneuriaeth yn y Brifysgol a oedd wedi'i gysylltu'n agos â SIFE (Students in Free Enterprise). Cefais gyfle i fod yn rhan o ddatblygu cylchgrawn i fyfyrwyr a roddodd gyfle i mi gymhwyso fy ngradd at brosiect go iawn. Ar ôl llawer o waith caled gyda'r argraffwyr, yr hysbysebwyr a'r dylunydd graffeg gwnaethom gynhyrchu cynnyrch gwirioneddol a wnaeth helpu codi arian ar gyfer SIFE. Gwnaeth hefyd fy helpu i sicrhau fy swydd bresennol oherwydd yr oedd gennyf brofiad go iawn o brosiectau yr oedd modd ei gymhwyso i'r rôl.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Cefais hwyl mas draw yn Abertawe ac mae gennyf atgofion hynod o felys o'm cyfnod yno - cefais gyfle i deithio yn Awstralia wrth astudio ar gyfer fy ngradd a bûm yn chwarae hoci i'r 3ydd dîm. Roedd pentref y myfyrwyr yn ardderchog ac rydw i â’m ffrindiau yn dal i chwerthin am rai o'r pethau y gwnaethom yno. Ond fy hoff ddiwrnod o'r flwyddyn yw Farsity, gan ei fod yn wych gweld pawb yn ymgolli yn ysbryd y digwyddiad a'r tynnu coes cyffredinol rhwng Abertawe a Chaerdydd.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Cystadleuol, Uchelgeisiol, Cydwybodol.