Charlotte Casey-Haden

Graddiodd Charlotte Casey-Haden yn 2012 ar ôl astudio Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn mewn Diwydiant. Mae Charlotte bellach yn Beiriannydd Graddedig ar gyfer GTC Pipelines Ltd.

Pam penderfynoch astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cefais fy magu ger y môr ac roedd lleoliad Prifysgol Abertawe felly’n berffaith. Hefyd roedd y ffaith fod yr adran beirianneg wedi’i graddio yn y deg uchaf yn y DU o ran ymchwil yn apelio ataf.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf ynglŷn â’ch cwrs yn Abertawe?

Cael y cyfle i ddysgu a gweithio wrth ochr ystod eang o bobl, myfyrwyr a darlithoedd ynghyd, a hefyd y cyfle anhygoel i deithio i Uganda fel rhan o’m traethawd hir yn fy mlwyddyn olaf.

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i’n Beiriannydd Graddedig ar gyfer GTC Pipelines Ltd - cynllun peirianneg i raddedigion yn y sector gwasanaethau, yn gweithio ar sail gylchdro ymhlith y gwahanol adrannau o fewn y cwmni. Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio yn yr adran ddylunio’n dylunio rhwydweithiau nwy a thrydan ar gyfer datblygiadau tai, a chyn hir byddaf yn newid i weithio ym maes dylunio rhwydweithiau opteg ffibr, dŵr, carthffosydd a chynhesu ardal. Rydw i’n darparu dyluniadau rhwydwaith ar gyfer datblygiadau tai, diwydiannol a masnachol sy’n amrywio o ran maint o gyn lleied â deg llain ddomestig i gannoedd o gartrefi preswyl ac unedau I&C.

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch gyrfa ddewisol?

Ni fyddaf wedi cael fy ystyried am y swydd os nad oedd gradd gennyf ym maes peirianneg.

Beth yw’r pethau mwyaf heriol am eich swydd?

Blaenoriaethu’r heriau gwahanol niferus o ddydd i ddydd wrth ochr y llwyth gwaith sydd wedi’i ddyrannu i mi. Mae’r gwaith sydd wedi’i ddyrannu i mi’n cynnwys dylunio rhwydweithiau nwy a thrydan, neu amrywiaeth o hynny. Ond mae heriau’n codi pan fo datblygwyr yn galw i holi ynghylch swydd y mae ei hangen arnynt ar frys ond mae hi mewn gwirionedd yn bell o fewn y cyfnod amser safonol ar gyfer cwblhau’r gwaith dylunio. Rydw i hefyd yn derbyn ambell i gais brys am swyddi y mae angen eu cwblhau o fewn diwrnod.

Beth yw’r pethau mwyaf gwobrwyol am eich swydd?

Dod o hyd i ateb cyffredin i broblem y gall ymholwr, datblygwr neu reolwr safle fod yn ei hwynebu ar eu safle.

Beth oedd y cyngor gyrfaoedd gorau a gawsoch erioed?

Peidiwch â bod ag ofn gofyn cwestiynau!

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mwynhewch eich gradd a’ch swydd newydd! Dyma eich gyrfa ddewisol ac mae bywyd yn rhy fyr felly mae’n rhaid i chi ei fwynhau! Dewch o hyd i gydbwysedd da rhwng gweithio a chael amser da. Mae cymryd rhan mewn chwaraeon wrth ochr eich swydd yn ffordd wych o gael gwared ar straen! Mae dechrau eich gyrfa’n gallu bod yn anodd ac yn cyflwyno nifer o heriau, ond dysgwch gan y rhain a mwynhewch bob munud, a pheidiwch byth â bod ag ofn gofyn cwestiynau!

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rydw i am fod yn rheolwr prosiect safle, gorau oll yn arbenigo yn y sector gwasanaeth dŵr. Byddwn hefyd yn hoffi gweld rhagor o’r byd!

Beth ydych chi wedi’i wneud hyd yma yr ydych fwyaf balch ohono?

Mae sawl peth yr wyf yn falch ohonynt. Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol rhaid mai’r peth gorau a wnes oedd teithio i Uganda fel rhan o’n traethawd hir i edrych ar dechnoleg briciau mwd, yn ogystal ag ennill Gwobr Carbon Critical Atkins 2012 ar gyfer fy ymdrechion gyda’m traethawd hir. Ar ôl gadael y brifysgol, dychwelais i Affrica i deithio a gwirfoddoli am sawl mis, a chefais gynnig swydd ar y cynllun peirianneg i raddedigion ar ôl dychwelyd i’r DU.

Beth yw eich hoff atgofion o’ch blynyddoedd yn y brifysgol yn Abertawe?

Yn hawdd y bobl anhygoel – y myfyrwyr a’r staff – y cwrddais â nhw yn ystod fy nghyfnod yno a’r atgofion gwych o fod yn rhan o wahanol gymdeithasau chwaraeon a chymdeithasol.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun…

Un sy’n caru bywyd!