Ceri Stilwell

Enw:  Ceri Stilwell (Rise)

Cwrs a astudiwyd: BSc Rheoli Busnes gan arbenigo mewn Cyllid

Blwyddyn Graddio: 2008 (Dwi’n meddwl!)

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae fy nheulu’n dod o Abertawe’n wreiddiol ac fel plentyn ifanc byddem yn mynd ar wyliau teuluol a byddwn bob amser yn edrych ar adeilad y Brifysgol ar y ffordd i’r traeth ac roeddwn i wir eisiau mynd yno rhyw ddydd! Fi oedd y person hapusaf ar y blaned pan ges i fy nerbyn.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roeddwn i’n mwynhau amrywiaeth y modiwlau; rwy’n teimlo bod hyn wedi rhoi gwir ddealltwriaeth i mi o ddamcaniaeth busnes. Dysgu gan y darlithwyr gan fod ganddynt gymaint o wybodaeth i’w rhannu â’u myfyrwyr. Gorfod cyflwyno o flaen cynulleidfa - a oedd yn arswydus, ac yn dal i fod, ond rwyf bellach yn gwybod fy mod yn gallu ei wneud e!

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau

Swyddog Gweithredol Cynnyrch ar gyfer Groeg, Twrci, Cyprus, Croatia, Bwlgaria, yr Aifft, Tiwnisia, Moroco, Portiwgal, Madeira a Cape Verde yn Hotels4U.com

Fy mhrif rolau a chyfrifoldebau yw sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan ar gyfer gwestai yn fy ardaloedd yn gyfredol ac yn unol â’r contractau rhwng gwestywyr/cadwyni a Hotels4U. Mae hyn yn cynnwys y wybodaeth am y gwestai, y lluniau diweddaraf a chwblhau unrhyw rybuddion am wallau sy’n dod i law.

Cynyddu cyllid ar gyfer fy holl gyrchfannau drwy weithio gyda’r timoedd contractio, prisio, marchnata a gweithredol o fewn Hotels4U a Thomas Cook.  Gwneud yn siŵr ein bod yn cynnig prisiau cystadleuol trwy’r sianelau gwahanol.

Gweithio ar brosiectau o fewn y cwmni, gan helpu wrth gyflawni nodau ehangach.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Mae Prifysgol Abertawe a’m cwrs wedi fy helpu i ddeall sut y mae busnes yn gweithio, drwy gael fy nghyflwyno i nifer o sectorau busnes gwahanol e.e. Marchnata, Cyfreithiol, Cyfrifiadura a Chyllid, teimlaf fod gennyf ddealltwriaeth well (ond nid llawer gwell a dweud y lleiaf!) o’r ddamcaniaeth y tu ôl i sut y mae rhannau gwahanol o gwmni’n gweithio.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Gweithio i ddyddiadau cau, er fy mod yn cael hyn yn gyffrous yn fy swydd, rydych yn gallu teimlo fel eich bod dan bwysau mawr wrth geisio cwblhau popeth ar amser, yn enwedig os yw’n dibynnu ar randdeiliaid eraill.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Rwyf yn dal i fod yn newydd i’m rôl yn Hotels4U, ond rwy’n dychmygu y bydd cwblhau prosiectau yr wyf yn ymwneud â hwy ar hyn o bryd yn foddhaol iawn. Rwyf yn dwlu ar amrywiaeth fy swyddi o ddydd i ddydd gan nad oes modd rhagweld beth fydd yn aros i chi ar eich cyfrifiadur bob tro y byddwch yn ei droi ymlaen! 

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Ennill cymaint o brofiad ag y gallwch o fewn nifer o wahanol rannau o’r busnes yr ydych yn gweithio iddo. Yn fy rôl ddiwethaf, gwnes i ddelio â nifer o bobl wahanol o fewn y sefydliad. Mae hyn wedi fy ngwneud yn llawer mwy hyderus yn fy rôl newydd yn Hotels4U. Peidiwch byth ag ofni gofyn cwestiwn, gan nad oes unrhyw gwestiwn sy’n dwp!

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar?

Ymunwch â chymaint o glybiau a chymdeithasau ag y gallwch, rwyf yn difaru peidio â gwneud hyn. Sicrhewch eich bod yn dysgu cymaint ag y gallwch a defnyddiwch y profiad hwn pan fyddwch yn gweithio. Hefyd, sicrhewch eich bod yn cael profiad o bethau gwahanol er mwyn i’ch CV edrych mor dda â phosib - a hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau eich hun!

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau i weithio o fewn y diwydiant teithio a chael fy nheulu fy hun yn y pen draw.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Graddio - fi oedd y cyntaf yn fy nheulu i raddio.

Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Nos Wener yn Diva’s, BBQau ar y traeth a gwneud y ffrindiau oes gorau erioed. Roeddwn i’n dwlu ar y ffaith bod Prifysgol Abertawe mor agos at y traeth, ond roedd dal canolfan siopa o faint digonol - roedd hi fel cael y gorau o bob byd. 

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Angerddol, Penerfynol a Chymdeithasol