Catrin Parry-Jones

Graddiodd Catrin Parry-Jones yn 2007, ar ôl astudio Hanes ac Astudiaethau Americanaidd. Treuliodd Catrin flwyddyn dramor ym Mhrifysgol Americanaidd Maryland, Sir Baltimore. Ar hyn o bryd, hi yw Rheolwr Busnes Fusionworkshop.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Dwi bob amser wedi dwli ar Hanes, a darganfod y 'byd newydd; ac roeddwn yn gobeithio y byddai Hanes ac Astudiaethau Americanaidd yn fy ngalluogi i ymestyn fy ngwybodaeth ar y pwnc hwnnw. Roedd gan y cwrs a'r Brifysgol adolygiadau rhagorol. Hefyd, roedd y ffaith bod y cwrs yn cynnwys blwyddyn yn astudio tramor mewn Prifysgol Americanaidd yn atyniad.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Mwynheais weithio ar fy nhraethawd yn fy mlwyddyn olaf yn ymwneud â Diddymu Caethwasiaeth a Gwrth-gaethwasiaeth yng nghyfnod y Chwyldro Americanaidd. Roedd mynychu seminarau ac ysgrifennu fy nhraethawd hir yn ymestyn fy ngwybodaeth am y pwnc, ac yn helpu i gryfhau fy sgiliau o ran ysgrifennu, ymchwil personol, cyfathrebu, a rheoli amser. Mae'r rhain i gyd yn sgiliau yr ydw i'n eu defnyddio'n rheolaidd yn fy ngwaith.

Roeddwn i wedi mwynhau'n fawr iawn f'amser yn astudio tramor ym Mhrifysgol Americanaidd Maryland, Sir Baltimore. Cwrddais ag amrywiaeth o bobl tra'r oeddwn yn astudio, a dwi'n dal mewn cysylltiad â llawer ohonyn nhw. Tra'r oeddwn yn America, cydiais yn y cyfle i ymweld ag Archifau Talaith Maryland i ymchwilio erthyglau a chasgliadau na fyddai wedi bod ar gael i mi yn y DU i fy helpu gyda'r topic a ddewisais am fy nhraethawd hir.

Roedd yr amser a dreuliais yno wedi f'ysgogi'n fwy diweddar i ymgeisio am interniaeth yn y Sefydliad Smithsonian yn Washington DC, a dychwelyd i'r Amerig.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Fi yw Rheolwr Busnes Fusionworkshop, sydd yn gwmni o Gaerdydd sy'n arbenigo mewn adeiladu, lletya, a chynnal gwefannau, pyrth, mewnrwydi, a chymwysiadau gwe haen-ganol ar gyfer busnesau. Dwi'n gweithio'n agos â Chyfarwyddwr Rheoli'r cwmni, ac yn rhan bwysig o dîm rheoli a masnachol Fusionworkshop. Mae fy ngwaith yn amrywio, ac mae fy nghyfrifoldebau'n cynnwys nifer fawr o feysydd gan gynnwys rheoli'r busnes a recriwtio.

Fy rôl flaenorol oedd cynorthwyydd personol i Gyfarwyddwr Rheoli Fusionworkshop. Tra'r oeddwn yn cyflawni'r rôl honno, enillais i'r Wobr 'PA y Dyfodol' yng Ngwobrwyon PA Park Plaza 2011.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Dwi'n defnyddio'r sgiliau a ddysgais trwy ysgrifennu traethodau a mynychu seminarau bob diwrnod.

Roedd astudio tramor yn hynod o ddylanwadol, gan fy mod bellach yn llawer mwy hyderus yn siarad â phobl newydd, boed yn gymdeithasol neu mewn digwyddiadau rhwydweithio.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Mae'n bwysig cael profiad gwaith gwerthfawr. Roeddwn i'n ysgrifennu ar gymdeithasau ar gyfer 'Waterfront', cylchgrawn y myfyrwyr, ac yn aelod gweithgar o Bwyllgor Staff/Myfyrwyr yr adran Astudiaethau Americanaidd. Mae gweithgareddau all-gwricwlaidd yn dysgu sgiliau na fyddech o reidrwydd yn eu dysgu mewn darlith, er enghraifft ysgrifennu creadigol, cyfweld, a rheoli digwyddiadau. Mae'r rhain yn sgiliau y gellir eu hychwanegu at cv, ac a all fod yn sail i drafodaeth gyda darpar-gyflogwr mewn cyfweliad.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae'n bwysig bod myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar yn blaenoriaethu cael profiad gwaith gwerthfawr. Mae lleoliadau 'Go Wales' yn gyfle gwych, a byddwn yn cynghori myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar i ymweld â'i wefan os maen nhw'n chwilio am leoliad gwerth chweil mewn maes penodol.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Hoffwn barhau i ddysgu am wahanol feysydd busnes, a dod yn broffesiynol yn y maes yr ydw i wedi'i ddewis.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Dwi'n parhau i fod yn falch iawn o'r amser a dreuliais yn gweithio fel intern Arddangosfa a Churadurol yn Amgueddfa Hanes Americanaidd Genedlaethol y Sefydliad Smithsonian yn Washington DC. Roedd byw yng nghanol Prifddinas yr Unol Daleithiau, a gweithio yn y Sefydliad Smithsonian, sydd mor enwog yn rhyngwladol, yn brofiad unwaith mewn oes yn wir.

Fy rôl oedd creu naratif diddorol a chyffrous am arddangosfa 'Grym Rhyddi'd y Casgliad Niwmismatig Cenedlaethol. Mae'r arddangosfa Grym Rhyddid yn rhan o "Straeon Arian", sef arddangosfa ehangach y Casgliad Niwmismatig Cenedlaethol Americanaidd ac ar hyn o bryd, mae i'w gweld yn yr Amgueddfa Hanes Americanaidd Genedlaethol yn Washington DC.

Roedd nifer o amcanion gan yr arddangosfa. Un ohonynt oedd denu ymwelwyr a chynulleidfaoedd newydd i fyd niwmismateg trwy ymgyrch rhyngweithiol a chreadigol. Gan fwyaf, roeddwn i'n gwneud yr ymchwil yn Llyfrgell y Gyngres ac mewn archifau a llyfrgelloedd byd-enwog eraill yn y Rhanbarth. Roeddwn i'n cyfrannu i'r gwaith o ysgrifennu'r sgript, yn mynychu cyfarfodydd dylunio, ac yn gweithio gydag unigolion o Google California, Hewlett Packard, Bathdy'r UDA, a Sefydliadau Smithsonian eraill.

*Niwmismateg yw astudio neu gasglu arian, gan gynnwys darnau arian, tocynnau, arian papur, a gwrthrychau perthynol.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae 'na gymaint ohonyn nhw! Cwrdd â ffrindiau newydd (yn y DU ac yn yr UDA), a threulio amser yn y Mwmbwls ac yng Ngwyr. Dwi'n hel atgofion am fy amser yn y brifysgol yn aml, yn arbennig pan fyddaf yn cwrdd â ffrindiau. Mae atgofion melys gen i hefyd o fy narlithwyr a fy nghydlynwyr astudio tramor (yn arbennig Steve Sarson, Hanes, ac Angela Jones, Astudiaethau Americanaidd). Roedden nhw bob amser yn gefnogol ac yn barod i gynnig cyngor pan oedd ei angen arnaf.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hunain…

Yn falch, yn egnïol, ac â chymhelliad cryf.