Catrin Blake

Astudiaeth Achos / Cwestiynau Proffil

Enw: Catrin Blake

Cwrs a astudiwyd: LLB yn y Gyfraith

Blwyddyn Graddio: 2007

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

I ddechrau gwnes i gofrestru ar gyfer y cwrs LLB yn y Gyfraith a Seicoleg gan fod gennyf ddiddordeb yn y berthynas rhwng y gyfraith ac iechyd meddwl. Abertawe oedd yr unig Brifysgol yr oeddwn wedi dod o hyd iddi a oedd yn cynnig y cwrs hwnnw. Roeddwn i hefyd am fynd i brifysgol a oedd yn seiliedig ar gampws yn lle un a oedd ar wasgar ar draws y ddinas.  

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Yn benodol mwynheais yr amrywiaeth o opsiynau a oedd ar gael yn ystod fy ail a’m trydedd flwyddyn. Roedd hefyd yn dda cael y rhyddid i ddewis pwnc fy nhraethawd hir. 

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau

Cyfreithiwr Iechyd Meddwl a’r Llys Gwarchod yn Butler & Co a leolir yn

Ne-orllewin Lloegr :

Rwyf yn arwain adran y Llys Gwarchod ynButler & Co ac mae gennyf brofiad o gynrychioli’r rhai sy’n aros am achos llys, a adwaenir fel "P" a hefyd eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae fy ngwaith yn amrywio o benderfyniadau’n ymwneud â materion ariannol i benderfyniadau’n ymwneud â materion iechyd a lles. Rwyf hefyd wedi cynghori cleientiaid mewn achosion yn ymwneud â thriniaeth feddygol frys ac achosion o gadw anghyfreithlon. Rwyf yn cynnig ymgynghoriadau am ddim i unrhyw un sydd ag ymholiad ynghylch materion yn ymwneud â’r Llys Gwarchod a’r Ddeddf Galluedd Meddyliol.

Rwyf hefyd yn arbenigwr mewn cyfraith iechyd meddwl ac mae gennyf brofiad o gynrychioli cleifion sydd wedi’u cadw dan y ddwy adran sifil a’r rhai sydd wedi’u cadw dan Adran III y Ddeddf Iechyd Meddwl. Rwyf yn aelod o Banel Tribiwnlys Iechyd Meddwl Cymdeithas y Cyfreithwyr, ac mae’n rhaid bod aelodau o’r panel hwn wedi dangos bod ganddynt lefel uchel o wybodaeth, sgiliau, profiad ac ymarfer ym maes cyfraith iechyd meddwl ac y byddant yn parhau i gynnal y lefel uchel honno.  Des i’n aelod o’r panel tra oeddwn i’n cwblhau fy Nghontract Hyfforddi gyda’r cwmni a chynrychiolaf gleifion yn aml mewn gwrandawiadau tribiwnlys a gwrandawiadau rheolwyr ysbytai. 

Yn ogystal â gweithio ym maes iechyd meddwl, rwyf hefyd wedi treulio peth amser yn gweithio ar faterion cyfraith teulu. Rwyf wedi mynychu Cyfarfodydd Amddiffyn Plant a Chyfarfodydd Cyfraith Gyhoeddus Amlinellol lle’r wyf wedi cynrychioli cleientiaid.

Yn olaf, rwyf yn ymwneud â’r rhwydwaith cyngor cyfreithiol cymunedol lleol, sy’n anelu at sefydlu cysylltiadau agosach rhwng darparwyr gwasanaethau cyfreithiol sy’n cynorthwyo aelodau’r gymuned sy’n agored i newid yn lleol. Rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Cwmni Eiriolaeth yng Ngwlad yr Haf; sefydliad elusennol y mae ei werth craidd yw cynrychioli pobl sy’n agored i niwed.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Gwnaeth y modiwlau Hawliau Dynol a Thystiolaeth Droseddol yn benodol ddatblygu ffordd benodol o feddwl sydd wedi fy helpu yn fy swydd bresennol. Roedd yn ymwneud â mwy na’r gyfraith yn unig.

Roedd hefyd yn bosibl i mi sefydlu cystadleuaeth ffug lys barn yn fy nhrydedd flwyddyn a rhoddodd hyn yr hyder i mi ymgymryd â’r gwaith eirioli yr wyf bellach yn ei wneud sawl gwaith yr wythnos. 

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Jyglo sawl achos ar yr un pryd – cadw popeth i fynd!

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Gwybod fy mod yn cynrychioli pobl sy’n agored i newid efallai na fyddai eu lleisiau’n cael eu clywed fel arall.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Cadw i ddilyn yr yrfa yr ydych am ei dilyn a manteisiwch ar yr holl gyfleoedd sydd ar gael i chi. 

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar?

Peidiwch â’i gadael tan eich blwyddyn olaf i ddechrau meddwl am eich cam nesaf.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau i ddatblygu ac ehangu ar y gwaith yr wyf wedi’i wneud hyd yma.

Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Y ffrindiau a wnes i a’r traethau!