Cat Lumb

Bu Catherine Lumb yn astudio Eifftoleg ac Anthropoleg ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio yn 2005.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Abertawe oedd un o'r unig lefydd ym Mhrydain a oedd yn cyfuno Eifftoleg ac Anthropoleg ar y pryd, ac roeddwn i'n awyddus i astudio'r naill bwnc mewn adran dda gyda staff sefydledig. Roedd y ffaith fod gan Abertawe amgueddfa ar y campws yn arbenigo yn y pwnc yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo yn help mawr, yn enwedig pan ddysgais y byddai'n derbyn myfyrwyr fel gwirfoddolwyr.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y bobl. Roedd y staff yn yr adrannau'n hynod o gefnogol, ac roedd y myfyrwyr eraill yn gwneud i mi deimlo fy mod i'n perthyn. Yn bennaf oll gwnaeth staff a gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd, lle yr enillais peth o'm profiad, wneud i mi sylweddoli y byddwn yn hoffi gweithio mewn amgueddfeydd.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Gydlynydd y Dyniaethau i ddisgyblion Uwchradd ac ar ôl 16 oed yn Amgueddfa Manceinion lle yr wyf yn dylunio, datblygu a darparu gweithdai addysgiadol yngl┼Ěn â chasgliad helaeth yr Amgueddfa. Rydw i'n gyfrifol am sicrhau bod gan y gweithdai gysylltiadau da â'r casgliad a'u bos yn berthnasol i'r cwricwlwm gan herio syniadau myfyrwyr o leoliadau diwylliannol ar yr un pryd a chaniatáu iddynt ymgysylltu â'r meysydd pwnc y byddent efallai am astudio ynddynt yn y dyfodol.

Fel aelod o staff mewn Amgueddfa Brifysgol, rydw i hefyd yn gweithio ar ddigwyddiadau Ehangu Cyfranogiad ac yn ceisio annog disgyblion na fyddant fel arfer yn ystyried gyrfa yn y Brifysgol - oherwydd eu cefndir - i anelu am bethau gwell ac i fod yn fwy ffyddiog yn eu sgiliau a'u gallu.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Rhoddodd y radd gydanrhydedd wybodaeth eang a gallu ymchwil i mi sydd wedi bod o les i mi yn fy mywyd, nid dim ond yn fy ngwaith. Gwnaeth astudio Eifftoleg a gweithio yn y Ganolfan Eifftaidd ddangos fy ngallu i ganolbwyntio ar faes pwnc arbennig, tra yr oedd y sgiliau ymchwil yr oedd rhaid i mi eu datblygu drwy gydol yr agwedd Anthropoleg amrywiol o'm gradd yn golygu yr oedd modd i mi ddeall cysyniadau cymhleth y gellir eu trosglwyddo ar draws sawl sefyllfa.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Dyfeisio ffyrdd newydd o ymgysylltu plant yn eu harddegau â chasgliad yr Amgueddfa a fydd yn eu haddysgu ac yn eu herio a'u hargyhoeddi nad 'llefydd diflas sydd ond yn hwyl i blant bach' yn unig yw amgueddfeydd.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Rhyngweithio â'r disgyblion hynny sydd wedi newid eu meddwl ynghylch beth yw amgueddfeydd, a'u clywed yn damcaniaethu ynghylch gwrthrychau gan ddefnyddio eu gwybodaeth bresennol i ddod o hyd i'r ateb cywir yn rhesymegol (heb fod rhywun yn dweud wrthynt!).

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

"Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r swydd yr ydych ei heisiau, crëwch un" - a dyna beth y gwnes i pan es i at Gyngor Kirklees i ddarparu Eifftoleg ar lefel Addysg Oedolion!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae'n rhaid i chi fod yn weithgar a gwneud i bethau ddigwydd eich hun. Edrychwch am gyfleoedd a chymerwch nhw pan y gallwch. Dysgwch gymaint ag y gallwch yn ystod eich amser yn y Brifysgol achos ar ôl hynny mae'n rhaid i chi ddysgu yn y swydd!

Os ydych am weithio mewn amgueddfeydd - gwirfoddolwch: nid dim ond i amgueddfa fawr, genedlaethol, ond i galeri cymunedol lleol, achos dyna ble yr ydych yn dysgu mor arwyddocaol y gall casgliadau fod i ymwelwyr!

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Rydw i wir yn dwlu ar fy rôl bresennol, felly rydw i'n gobeithio aros ynddi am gyhyd y mae'n parhau i fod yn wobrwyol i mi. Fodd bynnag, rydw i'n ceisio ysgrifennu nofel - mae hi wastad wedi bod yn freuddwyd i mi fod yn awdur cyhoeddedig felly rydw i'n cymryd fy nghyngor fy hun ac yn bod yn weithgar drwy ysgrifennu un!

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Dod dros fy anabledd, M.E. a dderbyniais ddiagnosis ohono yn 2009, a pharhau yn y swydd yr wyf yn ei charu. Treuliais 2 flynedd yn brwydro â symptomau erchyll y salwch hwn nad oes gwellhad iddo ac mae'n rhaid i mi fyw bywyd cytbwys ofalus i sicrhau nad wyf yn cael atgwymp arall.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i'n CARU gallu cerddid i'r Brifysgol ar hyd y traeth! Rydw i'n ddiolchgar yn arbennig am y cyfle y cynigodd y Ganolfan Eifftaidd a chymorth y staff yno drwy gydol fy ngradd; Cefais lawer o hwyl yn gwirfoddoli! Roedd y bywyd cymdeithasol hefyd yn wych gyda llawer o bethau i'w gwneud, neu fel arall roedd gennych gymaint o dafarndai gwych i ddewis o'u plith i allu eistedd ac ymlacio â ffrindiau. Gwnes i gwrdd â phobl wych yno yr wyf dal i fod yn ffrindiau gyda nhw nawr - mae cofio'r amser a dreuliais yn Abertawe wastad yn gwneud i mi wenu.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Penderfynol, angerddol, creadigol.