Bill Brereton

Bu Bill Brereton yn astudio Busnes a graddiodd yn 2005. Mae'n byw yn Vancouver ar hyn o bryd ac yn gweithio i Mesatek Software fel Is-lywydd Datblygu Busnes.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Rhoddodd Brifysgol Abertawe gyfle a hyblygrwydd i mi ddilyn fy astudiaethau wrth chwarae rygbi yn broffesiynol ar yr un pryd. Gwnaeth y Brifysgol ddarparu cymorth ardderchog a hefyd mae'r Ysgol Fusnes yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus yn y DU. A hefyd mae'r syrffio yn Gŵyr yn wych!!

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y bobl - mae yna deimlad unigryw i Brifysgol Abertawe. Mae cymuned y myfyrwyr yn debyg i ddim byd arall. Mae hi fel un teulu mawr. Mae'r teulu hwnnw wedi aros gyda fi ym mhell ar ôl i fi orffen fy astudiaethau.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Is-lywydd Datblygu Busnes ar gyfer Mesatek Software yn Vancouver, Canada. Rydym yn darparu cymwysiadau ariannol arbennig i'r sector bancio ar draws Canada a'r Unol Daleithiau. Hefyd, rydw i newydd orffen fy hyfforddiant ymladd tân - byddaf yn dechrau gwirfoddoli ar ôl y gwanwyn hwn.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Mae fy ngradd fusnes wedi bod yn hanfodol wrth i fi symud ymlaen drwy rengoedd y cwmnïau rhyngwladol. Mae gradd o Abertawe'n adnabyddus yn fyd-eang a hebddi, ni fyddaf ble yr ydw i heddiw.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Fel sydd bob amser yn wir am fusnes, yr her gyson o yrru refeniw'r cwmni gan gynnal gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol Mesatek a'i gynnyrch o ansawdd da ar yr un pryd.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Boddhad cwsmeriaid

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Peidiwch byth â chyfaddawdu eich gwerthoedd

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Achubwch ar y cyfle - Gosodwch amcanion a thargedau clir drwy gydol eich astudiaethau. Ewch yr ail filltir - ymunwch â chymaint o dimoedd a digwyddiadau undeb y myfyrwyr â phosib. Bydd person graddedig â sawl ochr iddo bob amser yn llwyddo yn y farchnad swyddi gystadleuol.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Parhau i dyfu Mesatek Software ar draws Canada a'r Unol Daleithiau. Blwyddyn nesaf byddaf yn dechrau adeiladu fy nghartref teulu delfrydol, caban o bren yma ar Arfordir y Gorllewin yng Nghanada.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Ymladd tân

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Syrffio gyda'r bechgyn a nosweithiau allan yn y Mwmbwls.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Uchelgeisiol, Dynamig a Chymdeithasol