Annemiek Ballesty

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd gan Brifysgol Abertawe Adran Fusnes (Gwyddor Rheoli) uchel ei pharch. Roedd y radd yn llawer mwy dadansoddol na rhai o'r cyrsiau eraill a ystyriais, ac roedd y Brifysgol wedi'i lleoli ar lan y môr mewn rhan hardd o'r DU. Es i i ddiwrnod agored a chael croeso cynnes gan y staff, heb sôn am ryfeddu ar forlin Abertawe.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Mwynheais yr amrywiaeth eang o bynciau a gynhwyswyd, o gyfrifyddu a'r gyfraith i gysylltiadau diwydiannol. Roedd yr Athrawon a'r staff yn gefnogol iawn; mwynheais yr astudiaethau achos, ac roedd y labordy TG o'r radd flaenaf ar y pryd.

Beth yw dy swydd di heddiw?

Fi yw Is-lywydd Fossil Group (FOSL) yn Tsieina. Mae Fossil yn gorfforaeth Americanaidd sy'n cynllunio, yn gweithgynhyrchu ac yn dosbarthu ei frandiau ychwanegiadau trwyddedig ei hun. Ein prif gategorïau yw watshis, gemwaith a nwyddau lledr.

Rwy'n gyfrifol am ochr ddosbarthu'r busnes yn gyfan gwbl yn Tsieina, gan gynnwys gwerthiannau, marchnata, gweithrediadau, cyllid ac adnoddau dynol.
Yn Tsieina mae gennym 400 o siopau manwerthu neu siopau a chownteri sydd wedi'u rheoli gan bartneriaid, gan gyflogi mwy na 600 o staff.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Roedd fy ngradd brifysgol yn gam pwysig ar fy llwybr gyrfaol. Rhoddodd sylfaen gref i mi ym mhob agwedd ar reoli cyffredinol, ac rwy'n defnyddio peth o'r theori a ddysgais yn Abertawe o hyd yn fy mywyd busnes dyddiol.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Cyflawni'r targedau. Wrth weithio i gwmni rhestredig, rhaid i chi gyflawni'r targedau bob chwarter, ac mae angen esbonio os byddwch yn methu â gwneud hynny. Mae Tsieina yn farchnad bwysig iawn i Fossil, felly mae'r timau byd-eang a rhanbarthol yn rhoi llawer o sylw iddi, yn ogystal â'r farchnad stoc. Mae angen i chi fod yn gymhellol er mwyn eich staff a rheoli pwysau.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Rwy'n dwlu ar ryngweithio gyda phobl – fy nhîm, y cwsmeriaid a'r cyflenwyr. Gweld fy nhîm yn tyfu o ran profiad a hyder. Rwy'n eithaf cystadleuol, felly mae cyflawni'r targedau yn rhoi gwefr i mi. Rwyf hefyd yn cael gweithio gyda brandiau gwych, ac rwy'n lwcus iawn fy mod yn cael teithio i lawer o lefydd diddorol.

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

Dealla dy gryfderau a dy angerdd, a chanolbwyntia arnynt.

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Yn ystod eich amser yn y brifysgol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymdeithasu ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol. Peidiwch ag aros o fewn eich adran neu neuadd breswyl yn unig. Mae a wnelo'r brifysgol â datblygu'ch sgiliau rhyngbersonol llawn gymaint â'ch sgiliau technegol.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Cwestiwn mawr. Wedi byw mewn chwe gwlad, rwyf am archwilio'r byd o hyd, felly pwy a ŵyr beth fydd yn dod nesaf.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Yn bersonol, mae gen i ddau o blant hyfryd. Rwy'n sicr yn falch o fod yn fam. Yn broffesiynol, cael fy nyrchafu i swydd Is-lywydd a chael fy nhrosglwyddo i Asia.

Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Byw yn y Mwmbwls gyda grŵp gwych o ffrindiau, ac rwyf mewn cysylltiad â llawer ohonynt o hyd heddiw, pum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Angerddol; gweithgar; llawn hwyl.