Andrew Rhodes

Astudiaeth Achos/ Cwestiynau Proffil

Enw:  Andrew Rhodes           

Cwrs a astudiwyd: BSc anrhydedd mewn Clywedeg

Blwyddyn Graddio: 2008

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Dewisais i Abertawe gan mai dyma oedd yr unig Brifysgol i gynnig y cwrs Clywedeg yng Nghymru a hefyd gan ei bod yn Brifysgol Gampws.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Mwynheais i’n fawr y lleoliadau ymarferol mewn ysbytai trwy gydol Cymru. Roedd yr ymarfer cyson yn caniatáu i mi roi’r ddamcaniaeth a ddysgais mewn darlithoedd ar waith mewn lleoliad clinigol.

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau/ Prif elfennau’ch swydd

Rheolwr Marchnata Cynnyrch ar gyfer Offerynnau Clyw Siemens yn y prif swyddfa gorfforaethol yn yr Almaen.

Rôl: Rheoli’r broses o farchnata cynnyrch ar gyfer Offerynnau, Ategolion a Chymwysiadau Clyw.  

Prif elfennau

Paratoi, cynllunio a chyflwyno lansiadau cynnyrch byd-eang.Diffinio’r strategaeth ar gyfer marchnata cynhyrchion ar gyfer cwsmeriaid B2C a B2B.Bod yn gyfrifol am yr holl negeseuon marchnata a chyfathrebu sy’n benodol i gynhyrchion.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Yn ogystal â rhoi cefndir cryf i mi mewn sgiliau clinigol a thechnegol, gwnaeth y cwrs Clywedeg a Phrifysgol Abertawe roi cefndir cryf i mi mewn sgiliau cyfathrebu. Caniataodd hyn i mi ragori fel Clywedegydd mewn lleoliad clinigol ac yna symud ymlaen i rôl newydd mewn Gwerthu a Hyfforddi gyda Siemens yn Seland Newydd.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd? 

Yn dechnegol mae cynhyrchion meddygol yn fanwl iawn felly mae’n dipyn o her i gynhyrchu a chynnal sesiynau hyfforddi effeithiol, diddorol a chofiadwy.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Y rhan fwyaf gwobrwyol yw pan fyddwn yn lansio cynhyrchion newydd ar y farchnad a’u bod yn cael eu derbyn yn gadarnhaol ac yn gwneud gwahaniaeth i bobl sydd wedi profi colli clyw.

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol (llyfrau neu gyfnodolion a gyhoeddwyd, dyfarniadau, gwobrau neu deitlau a enillwyd).

Hanes gyrfaol

Clywedegydd yng Nghlinigau Clyw Triton, Seland Newydd 2008 – 2009.Arbenigwr Cynnyrch / Clywedegydd yn Offerynnau Clyw Siemens, Seland Newydd 2009-2011Arbenigwr Clinigol yn Offerynnau Clyw Siemens, Awstralia 20011-2014Rheolwr Marchnata Cynnyrch yn Offerynnau Clyw Siemens, yr Almaen 2014 hyd heddiw.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Rhoddwyd dau brif ddarn o gyngor i mi ac rwyf yn parhau i ddilyn y cyngor hwnnw hyd heddiw.

Cofiwch bob amser neidio ar y cyfle i ddysgu sgil newydd neu ennill profiad!Os oes cyfle gyrfaol posibl ar gael, yna cofiwch bob amser ganfod mwy! Efallai na fydd y swydd yn un yr hoffech ei dilyn neu’n swydd y byddwch yn llwyddo i’w chael, ond bydd y profiad yn dysgu llawer i chi am yr hyn yr hoffech ei wneud o ran gyrfa a’r ffordd y mae prosesau cyfweld yn gweithio.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? 

Treuliwch amser yn aml yn gwerthuso’ch cryfderau, eich gwendidau a’ch diddordebau! Peidiwch ag ofni gofyn barn cydweithwyr profiadol hefyd. Bydd hyn yn caniatáu i chi wella’ch meysydd gwannach tra hefyd yn eich helpu i ddarganfod ym mha gyfeiriad yr hoffech i’ch gyrfa fynd. Unwaith y bydd gennych syniad, cysylltwch ag arweinwyr yn y maes hwnnw a holwch sut y maent wedi cyrraedd lle’r ydynt heddiw. Trwy wneud hyn roedd modd i mi fwynhau fy ngyrfa ac anelu am y cyfeiriad cywir.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Hoffwn symud ymlaen ym maes marchnata a gwerthu.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Rwyf yn fwyaf balch o’r ffaith i mi bob amser gymryd yr amser i fyfyrio, i herio fy hun a buddsoddi yn fy hun. Bu hyn yn hollbwysig wrth sicrhau bywyd proffesiynol a phersonol hapus.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Fy holl atgofion o astudio yn Abertawe yw’r ffrindiau a wnes i wrth astudio. Roedd y digwyddiadau rheolaidd a drefnwyd gan dîm ENTS yn golygu i mi wneud atgofion gwych gyda’m ffrindiau y byddaf yn eu cofio am weddill fy mywyd.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Beicio gwlad, cicbocsio, hyfforddiant cryfder, yfed cwrw Almaenaidd, Coginio a Thechnoleg. 

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair… 

Uchelgeisiol, creadigol a phroffesiynol.