Alice Edwards

Enw: Alice Edwards

Cwrs a astudiwyd: Daearyddiaeth

Blwyddyn Graddio: 2015

Pam penderfynaist ti astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cwympais mewn cariad â'r campws, ei agosrwydd at y môr a Pharc Singleton, ond cwympais mewn cariad hefyd â'r cwrs Daearyddiaeth, ei addysgu o safon fyd-eang a'i allu i gynnig profiadau unigryw megis teithiau maes i Vancouver a Mynyddoedd Himalaia.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Y cyfle i deithio i Fynyddoedd Himalaia fel rhan o fodiwl rhyngddisgyblaethol sŵoleg a bioleg. Archwilio rhan o'r byd na freuddwydiais fyth y gallwn fynd iddi, na gallu fforddio mynd iddi ar fy mhen fy hun, a gwneud hynny gyda phobl anhygoel.

O ddydd i ddydd, gan edrych yn ôl nawr, mwynheais fy narlithoedd, y cymysgedd o ddysgu ymarferol, cyfrifiadurol a darlithoedd. Ces i rai darlithwyr rhyfeddol, hynod amyneddgar, cymwynasgar a doniol.

Beth yw dy swydd di heddiw? 

Rwy'n gweithio fel rhedwr ar gyfer cynyrchiadau teledu, gan weithio ar gynyrchiadau drama, megis Doctor Who, Casualty a The Bastard Executioner. Mae cyfrifoldebau fy swydd yn amrywio o ddydd i ddydd, ond yn cynnwys tasgau megis cynorthwyo'r prif gyfarwyddwr a'r trydydd cyfarwyddwr mewn amgylchedd stiwdio ac ar leoliad, gwneud te a choffi, cymryd archebion cinio, cario cyfarpar a chelfi, a hebrwng a gofalu am actorion. 

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Er nad wyf yn defnyddio fy nghwrs yn uniongyrchol, mae'r sgiliau a ddysgais drwy fy ngradd yn amhrisiadwy i mi nawr. Drwy gyflawni cynifer o aseiniadau grŵp, cyflwyniadau unigol ac ymchwil unigol ar gyfer fy nhraethawd hir, dysgais sgiliau cyfathrebu, datrys problemau a gwaith tîm ar fy nghwrs yr wyf yn eu defnyddio bob dydd nawr. Ond, bwysicaf oll, mae Prifysgol Abertawe a'm gradd mewn Daearyddiaeth wedi rhoi'r gwroldeb i mi gredu yn fy hun a neidio i yrfa nad oeddwn yn gwybod unrhyw beth amdano gynt.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Yn aml, am fy mod yn gweithio ar leoliad, mae sefyll yn y glaw neu'r oerfel am ddeuddeg awr yn dod yn arferol, ond mae'r swydd yn heriol yn feddyliol yn ogystal ag yn gorfforol. Rhaid i mi fod yn sylwgar ac o gwmpas fy mhethau bob amser, oherwydd pwy a ŵyr beth fydd angen i mi ei wneud neu beth allai ddigwydd ar y set!

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Gwybod fy mod, mewn rhyw ffordd fach, yn helpu i wneud rhai o'r dramâu teledu mwyaf yn y DU, a hyd yn oed y byd. Mae bob amser adegau ar y set pan rwy'n sylweddoli pa mor lwcus ydw i, a chymaint o fraint ydyw, i gael y swydd hon (roedd camu i'r TARDIS am y tro cyntaf yn gofiadwy!)

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

Defnyddiais system cyngor ar yrfaoedd y Brifysgol yn rheolaidd, ac rwy'n cofio clywed mai'r cyfan y gallai'r ymgynghorwyr ei wneud oedd hynny: cynghori. Ni allent wneud penderfyniadau ar fy rhan, ond beth bynnag roeddwn am ei wneud, gallwn ei gyflawni drwy weithio'n ddigon caled. Does dim un yrfa yn hurt os rydych ei heisiau ddigon!

Pa gyngor byddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

I fyfyrwyr presennol: mwynhewch bob eiliad o'ch amser yn y brifysgol! Gwnewch bethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer, siaradwch â phobl newydd, ewch ar nosweithiau allan gwyllt, crëwch gynifer o atgofion â phosib. Gwnewch hyn oll a dal i weithio'n galed. Pan fyddwch yn sefyll yno ar y diwrnod graddio, byddwch yn gwerthfawrogi'r holl nosweithiau hwyr yn y llyfrgell a'r oriau o adolygu!

I raddedigion newydd: mae'n iawn teimlo ychydig o ofn am yr hyn sydd o'ch blaen, ac mae'n iawn peidio â gwybod beth rydych am ei wneud. Cymerwch bob cyfle sy'n dod i'ch rhan a pheidiwch â phoeni beth mae pobl yn ei feddwl - os ydych am ei wneud, gwnewch e. Eich bywyd chi ydyw. Roedd pobl yn amau y buaswn yn gweithio yn y diwydiant teledu fyth, ond rwyf newydd dderbyn cynnig fy nghontract amser llawn cyntaf ar gyfer cynhyrchiad mawr.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwy'n bwriadu gweithio mewn cynyrchiadau teledu, gan obeithio dilyn y llwybr i rôl dirprwy gyfarwyddwr drwy fod yn rhedwr a thrydydd dirprwy gyfarwyddwr, ail ddirprwy gyfarwyddwr, a rhyw ddydd efallai dirprwy gyfarwyddwr cyntaf.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Mae dau beth yr wyf fwyaf balch ohonynt yn fy mywyd. Yn gyntaf, cael fy nerbyn ar gyfer y modiwl i deithio i Fynyddoedd Himalaia, am ei fod yn cynnwys proses gwneud cais a saith ar hugain o fyfyrwyr yn unig aeth o bedwar pwnc gradd gwahanol. Yn ail, gwireddu fy mreuddwydion a chodi i fynd i'r gwaith bob dydd ar gyfer swydd rwy'n dwlu arni.

Beth yw dy hoff atgofion o'th amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae llawer gormod i'w cyfri, felly dyma restr a chewch chi ddychmygu'r atgofion ar gyfer pob un. Total Eclipse of the Heart, Llawr 4 Cefn Bryn, Come on Eileen, 500 miles, Taith Stiwdio Harry Potter, Vancouver, 'I'r Glas - ac Am Ddim', pasio ystadegau, traethau Cymru, glaw glaw a mwy o law, dinosoriaid, Sin City, gormod o nosweithiau hwyr, 24 awr yn y llyfrgell, Heol Aylesbury, cynifer o greigiau, nosweithiau Doctor Who, oriau ar ben grisiau yn Adeilad Wallace, dawnsio dad erchyll, mae pob maes awyr yn edrych yr un fath, gelod a madfallod.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn ychydig o eiriau…

Penderfynol, gweithiwr caled, nerd.