Alexander Bulley

Alexander Bulley

Mae cyn-fyfyriwr o Brifysgol Abertawe, sy'n dweud bod ei angerdd entrepreneuraidd wedi cael ei danio yn Abertawe, bellach yn datblygu ap ffitrwydd cymdeithasol newydd, Weqool, a gafodd ei arddangos mewn cynhadledd i'r diwydiant yn Efrog Newydd yn ddiweddar.

Mae Alexander Bulley, a ganed ac a fagwyd yng Nghastell-nedd, wedi bod â diddordeb mawr mewn busnes ar hyd ei oes. Wedi'i ysbrydoli gan Syr Alan Sugar, dechreuodd pan yn ifanc roi'r gwersi a ddysgodd o The Apprentice ar waith yn iard yr ysgol, gan ddefnyddio arbedion maint i wneud elw o werthu melysion i'r disgyblion eraill.

"Mae bod yn berchen ar fy musnes fy hun bob amser wedi apelio; gweithio yn ôl fy nhelerau fy hun, gwneud fy mhenderfyniadau fy hun, dewis fy oriau gwaith, a bod yn entrepreneur go iawn.

"Cafodd fy mrwdfrydedd am entrepreneuriaeth ei danio'n llawn wrth i mi astudio Busnes, Rheolaeth ac Economeg yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Weqool"Mae Abertawe cystal ag unrhyw sefydliad arall am brofiad y myfyrwyr. Roeddwn i'n aelod gweithgar o sawl cymdeithas yn y Brifysgol gan gynnwys y clwb cicfocsio. Roeddwn i wrth fy modd yn y gampfa ond yn casáu ymarfer ar fy mhen fy hun. Roedd ymarfer gartref yn boen nes i mi roi cynnig ar ymarfer gyda ffrindiau dros Skype, a oedd yn llawer o hwyl. O hyn ces i'r syniad am ap ffitrwydd cymdeithasol".

Gyda chymorth gan Reolwr Menter Prifysgol Abertawe, David Bolton, cymerodd Alexander ran mewn cystadleuaeth cyflwyno syniad Santander ym Mhrifysgol Abertawe, pan enillodd £1,000 i gychwyn ei fenter arfaethedig, Weqool, ap ffitrwydd a oedd yn cynnwys cyfathrebu amser go iawn.

"Ein nod oedd trawsnewid cysyniad ffitrwydd ar-lein, drwy alluogi rhyngweithio cadarnhaol ymhlith defnyddwyr sy'n rhannu diddordebau, er mwyn gwneud ymarfer corff yn fwy difyr, diddorol a chymdeithasol. Byddai'n helpu pobl nad ydynt yn gallu fforddio bod yn aelodau campfa, y rhai efallai nad oes ganddynt lawer o amser sbâr na'r gallu i adael y tŷ - rhieni plant ifanc er enghraifft."

Darparodd y Brifysgol gymorth i Alexander drwy Xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, a weithiodd gydag ef i lunio adroddiad busnes manwl. Aeth Alexander i Gynhadledd Real Time Web Solutions yn Efrog Newydd i arddangos y prototeip.

"Pe byddwn i'n rhoi cyngor i unrhyw fyfyrwyr sy'n ystyried dechrau eu busnes eu hunain, byddwn i'n eu cynghori i ddechrau cyn gynted â phosib. Roeddwn i'n ddigon ffodus i fynd i brifysgol sydd wir yn annog entrepreneuriaeth; felly, dwi bendant yn difaru peidio â dechrau'n gynt a manteisio ar yr holl adnoddau a oedd ar gael i mi yn y brifysgol a allai fod wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'm busnes.

"Y peth gorau hyd yn hyn oedd ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Santanter/Prifysgol Abertawe. Roedd y wobr yn cynnwys £1,000 i helpu i gychwyn fy musnes, ond roedd hefyd yn deimlad gwych gwybod bod pobl yn hoffi fy syniad ac yn credu y gallai fod yn llwyddiant."

Am ragor o wybodaeth am y cymorth entrepreneuraidd sydd ar gael i fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi'r Brifysgol yn reis@abertawe.ac.uk /01792 606060