Abi Roberts

Abi Roberts

Enw: Abi Roberts

Cwrs a astudiwyd: Rwsieg yn brif radd gydag Eidaleg a Cherddoriaeth yn fy mlwyddyn gyntaf

Blwyddyn Graddio: 1992

 

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ces i fy ngeni yn Ne Cymru a threuliais y rhan fwyaf o'm plentyndod yng Nghaerdydd. Cofiaf ddarllen Under Milk Wood gan Dylan Thomas yn yr ysgol a meddwl pa mor wych oedd bywyd ar lan y môr! Awgrymodd fy nhad imi fynychu Abertawe am ei fod rywfaint o Rwsiegydd. Roedd bywyd nos gwych yno yn ogystal!

 

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Roedd yr Adran Rwsieg yn rhagorol (roedd Abertawe yn ganolfan Rhagoriaeth mewn astudiaethau Dwyrain Ewrop bryd hynny). Roedd yn cynnwys iaith, hanes ac roeddwn yn ddigon ffodus i allu mynd i astudio ym Mosgo. Astudiais opera yng Nghonservatoire Mosgo ar yr un pryd.

Beth yw dy swydd di heddiw?

Erbyn hyn digrifwr ydw i. Rwy'n ysgrifennu fy neunydd fy hun ac yn ei berfformio yn fy arddull fy hun. Rwy'n perfformio mewn clybiau comedi ym mhob cwr o'r DU yn rheolaidd sy'n golygu perfformio set 20 i 25 munud gan weithiau fod yn gyflwynydd am y noson. Rwyf hefyd yn perfformio'n rheolaidd yng Ngŵyl Fringe Caeredin gan berfformio awr o gomedi am 28 diwrnod yn olynol. Roedd fy sioe ddiweddaraf ANGLICHANKA yn llwyddiannus iawn yng Nghaeredin eleni - gwerthwyd pob tocyn ar gyfer pob sioe a derbyniodd adolygiadau da iawn...mewn gwirionedd (ni allaf ddweud llawer am hyn ar hyn o bryd) ond efallai y byddaf yn darlledu cyn hir...cadwch lygad allan!

Sut wnest ti gychwyn ym myd comedi? Sut ddechreuodd hyn oll i ti?

Siŵr o fod yn yr ysgol pan oeddwn yn 14 oed. Gofynnwyd i mi chwarae rôl y Ddewines Garedig mewn cynhyrchiad o Cinderella gan Safon 4 (roeddwn yn siomedig i beidio â chael chwarae rôl Cinderella). Ar y noson agoriadol, yn ddifyfyr, penderfynais chwarae'r Ddewines Garedig gydag acen Albanaidd ac adlibio’r rhan fwyaf o'r sgript gan arwain at yr holl gynulleidfa, gan gynnwys y staff, yn chwerthin yn uchel. Dyma oedd y nod. Roeddwn yn gwybod y byddai comedi yn chwarae rôl fawr yn fy mywyd. Ar ôl treulio rhywfaint o amser fel actores ac yna fel cantores/ysgrifennydd caneuon penderfynais roi cynnig ar gomedi a pherfformiais fy sioe gyntaf â thâl ym mis Ionawr 2012. Symudais ymlaen i ragor o waith comedi â thâl a hanes yw'r gweddill.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Mae'r oriau yn gwbl wahanol i swydd oriau dydd am fod fy ngwaith yn cychwyn am 7.30pm ac yn gorffen am tua 10.30pm neu 11.00pm. Mae'n cynnwys llawer o deithio i gyrraedd y sioeau (gallwn ennill Mastermind gyda'm holl wybodaeth am orsafoedd gwasanaethau). Mae'n swydd sy'n eithaf unig oherwydd chi yw'r unig berson sy'n rheoli a yw sioe yn llwyddiannus ai peidio. Weithiau, bydd y cynulleidfa yn swnllyd ac yn feddw ond po fwyaf o brofiad sydd gennych fel digrifwr rydych chi'n dysgu sut i ymdopi. Mae hefyd yn eithaf anodd os ydych chi am gymdeithasu gyda ffrindiau oherwydd, fel digrifwr, rydych chi fel arfer yn gweithio ddydd Iau i ddydd Sul. Mae'n brin iawn imi gael gweld ffrindiau ac aelodau teulu y dyddiau hyn.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Mae'r teimlad fy mod yn ei brofi pan fod perfformiad newydd yn gweithio yn beth rhagorol. Mae'r camaraderie yn yr ystafell werdd gyda'r digrifwyr eraill hefyd yn wych - mae'r holl bobl a ddechreuodd yr un pryd â fi yn symud i fyny gyda fi. Hefyd, mae'n rhaid bod cael rhywun yn dweud wrthych chi mai chi yw uchafbwynt ei wythnos gan achosi iddo anghofio ei bryderon yn un o'r gwobrau gorau erioed. Mae bod yn ddigrifwr yn swydd bwysig ar gyfer y gymdeithas am ein bod yn rhyddhau'r pwysau yn ogystal â lleddfu'r poen pan fo pobl yn profi trafferthion. O.. a gall yr arian fod yn ardderchog wrth i chi ddringo'r ysgol.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Wel, gwnes i lawer o actio yn Abertawe gyda'r Swansea Players (perfformiais yn The Country Wife gyda Jonathan Hill sy'n gysylltwr newyddion BBC erbyn hyn!) Aethom i Gaeredin un flwyddyn a chwaraeais y rôl Toad of Toad Hall yn y bore a rôl Bottom yn A Midsummer Night’s Dream yn y noswaith. Roeddwn yn "wyrdd" o hyd pan chwaraeais Bottom. Cefais gyfle i gwrdd â Cambridge Footlights y flwyddyn honno gan berfformio mewn rhai o'u nosweithiau cabaret yng Nghaeredin wrth ochr Andy Parsons, Henry Naylor a Ben Miller.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Byddwn yn dweud mai'r wers fwyaf imi ei dysgu yw nad oes unrhyw beth mewn bywyd yn cael ei wastraffu. Byddwch yn ddewr, derbyniwch heriau a pheidiwch â gadael i neb ddweud wrthoch 'allwch chi ddim'. Anelwch yn uchel. Hefyd, mwynhewch fywyd cymdeithasol da yn Abertawe. Treuliais lawer o amser yn partio ac roedd yn beth da ar gyfer cymdeithasu a magu hyder. Ymunwch â chlybiau - cwrdd â phobl newydd. Dysgwch iaith neu ddwy. Dawnsiwch. Gwrandewch ar gymaint o gerddoriaeth â phosib. Mae'n iawn i edrych yn DWP, ar ddiwedd y dydd un tocyn sydd gennych ar gyfer y reid hon felly mwynhewch!

Pe na bait ti'n ddigrifwr, beth fyddai dy lwybr gyrfa?

Credaf y byddwn wedi bod yn actores neu'n gantores opera. Rwy'n defnyddio'r ddwy sgil hyn fel rhan o'm comedi weithiau felly pe bawn i'n rhywbeth gwbl wahanol byddwn yn dditectif fel Columbo.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Ar hyn o bryd rwy'n cynllunio taith ar gyfer fy sioe bresennol Anglichanka yn 2017 (mae'n sôn am fy nghyfnod ym Mosgo yn ystod y 1990au a dychwelyd yno eleni i fod y digrifwr cyntaf o'r DU i berfformio sioe ddigrif mewn Rwsieg). Rwy'n gweithio ar ddeunydd newydd sbon ar gyfer fy awr nesaf...a allai gynnwys Columbo! Mae hefyd yn beth cyffrous i mi fod yn ysgrifennu ar gyfer prosiectau i'r teledu ac i'r radio. Mae modd derbyn rhagor o wybodaeth am Abi yma: www.abiroberts.com a Twitter: @abiroberts

Beth yw eich hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae llawer iawn, iawn ohonynt. Rasys 3 choes ar hyd Milltir y Mwmbwls wedi fy ngwisgo fel estrones mewn gwisg gartref gan gynnwys deely-boppers; dawnsio drwy'r nos yn Cinderellas i ganeuon megis S-Express; Groove is in the Heart a Cuddly Toy; mynd i Gorc gyda'r Gymdeithas Wyddelig a phawb yn chwydu ar y fferi; perfformio gwaith theatr yn Theatr Taliesin; cerdded ar hyd y traethau godidog a gwylio'r syrffwyr; byw ar Heol Marlborough yn fy mlwyddyn olaf a Siân yn gofalu amdanaf (hi oedd yn rhedeg siop y gornel) pan ddes i adre ychydig yn feddw ar fy niwrnod graddio. Roeddwn yn wirioneddol wedi dwlu ar bob munud yn Abertawe ac rwy'n hynod falch i fod yn gyn-fyfyriwr.

Ac, yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair...

DONIOL, CHWILFRYDIG a CHERDDOROL