Thomas Coleman

Graddiodd Thomas Coleman ar 21 Gorffennaf 2015 gyda BSc mewn Rheoli Busnes. Mae gan Thomas, sy'n symud i Iwerddon ym mis Medi i astudio ar gyfer MSc mewn Ymarfer Marchnata, lawer o atgofion melys o'i amser yn Abertawe.

"Bydda i'n colli Abertawe. Mae wedi bod yn gartref i mi, nid dim ond rhywle i astudio a byw yn ystod y tymor."

Uchelgais hirdymor Thomas yw dod yn rheolwr marchnata ar gyfer y sector Addysg Uwch, gan weithio i ddatblygu marchnadoedd y dyfodol i recriwtio myfyrwyr yn America Ladinaidd a Dwyrain Affrica.

Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Abertawe, roedd Thomas wedi gwneud defnydd llawn o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gynnig yn y Brifysgol. Cafodd Thomas gefnogaeth a chymorth Tîm Symudedd Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth, a'i helpodd i ysgrifennu ceisiadau ac a ddarparodd gyngor a chyfarwyddyd o ran ei yrfa.

Mae Thomas yn teimlo yr oedd ei gyfnod yn Abertawe wedi'i helpu i ddatblygu'r ymwybyddiaeth fasnachol y mae cyflogwyr yn chwilio amdani. Mae wedi adeiladu set o sgiliau marchnata proffesiynol, sydd wedi'u profi a'u datblygu mewn sawl sector gan gynnwys technoleg, cysylltiadau cyhoeddus ac addysg uwch, cyn iddo raddio.

"Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn rhan allweddol yn fy natblygiad, fel graddedig cyflogadwy ac fel unigolyn annibynnol.  Dwi'n berson gwahanol i'r hyn yr oeddwn i dair blynedd yn ôl. Mae fy mhrofiad yn y Brifysgol wedi fy natblygu ac wedi fy llywio tuag at yrfa addawol a gwobrwyol iawn yn y sector Addysg Uwch."

 

Ionawr 2016

Dwi'n gweithio o hyd yn fy swyddi'n Gydlynydd Marchnata ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Ymgynghorydd Marchnata yn GWFX - Goldenway Global Investments (UK) Ltd. Hefyd, yn fuan iawn bydda i'n dechrau gwirfoddoli fel mentor busnes ac ymgynghorydd gyda Chronfa Hau Abertawe ac Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru i hyfforddi pobl ifanc i wella eu sgiliau mentergarwch ac i ddatblygu eu syniadau busnes yn fentrau masnachol dichonol.

Ers fy niweddariad diwethaf, dwi wedi cael cyfrifoldeb llawn am sawl prosiect yn y Brifysgol ac yn GWFX. Bellach, dwi'n arwain ar weithgarwch marchnata a chyfathrebu ar gyfer Pencampwriaeth Rygbi Saith Prifysgolion y Byd 2016 sy'n cael ei threfnu gan Ffederasiwn Chwaraeon Prifysgolion y Byd.  Hefyd, dwi'n gyfrifol am reoli sawl prosiect datblygu busnes arall ar gyfer y Brifysgol. Dwi hefyd yn goruchwylio prosiectau dau gr┼Áp o fyfyrwyr blwyddyn olaf o'r Ysgol Reolaeth i ddatrys problemau busnes, un yr un i'r ddau sefydliad yr wyf yn gweithio iddyn nhw. Dwi hefyd yn rheolwr llinell un aelod o staff yn GWFX, ac mae uwch reolwyr swyddfeydd y cwmni yn Llundain a Hong Kong yn gofyn am fy nghyngor ar strategaeth busnes y cwmni yn rheolaidd. Roedd y newid o fod yn aelod o staff gyda mentor i fod yn rheolwr sy'n mentora eraill yn sydyn iawn, ond dwi'n hoff iawn o'r ffordd yr wyf yn datblygu ac yn dysgu sut i hyfforddi a chreu timoedd perfformiad uchel. Gwych yw cael fy nghydnabod am fy ngwaith, ac mae'n wobrwyol gwybod bod fy rheolwyr yn ymddiried yn fy ngallu i'r fath raddau mor gynnar yn fy ngyrfa.

Ar hyn o bryd, dwi'n mynd i gyfweliadau am swydd newydd er mwyn cymryd y cam nesaf yn fy ngyrfa i fod yn Swyddog Marchnata Gweithredol. Roeddwn i'n ddigon ffodus i neidio heibio'r lefel gynorthwyol a derbyn rôl rheoli is tra'r oeddwn yn fyfyriwr israddedig, gan neidio'n syth o'r Brifysgol i swydd cydlynydd. Mae'r Brifysgol a GWFX yn ddau sefydliad hollol wahanol, yn gweithredu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Er mwyn cyrraedd fy nod gyrfa, sef i ddod yn farchnatwr siartredig dylanwadol, mae angen i fi gael swydd mewn sefydliad yn y sector preifat sydd â chynlluniau uchelgeisiol o ran twf.