Sarah Nichols

Graddiodd Sarah Nichols ar 24 Gorffennaf 2015 gyda BA (Anrh.) mewn Daearyddiaeth. Penderfynodd Sarah, a oedd yn aelod o'r Undeb Cristnogol, y Gymdeithas Saethyddiaeth a'r Gymdeithas Tsieineaidd, oedi ei hymadawiad o Brifysgol Abertawe drwy ennill swydd fel intern/cynorthwyydd yn Adran Ddaearyddiaeth y Brifysgol.

Ystyria Sarah ei hamser fel myfyriwr israddedig fel “pleser go iawn”, a'i phrif uchafbwyntiau yw ymweld â Vancouver ar daith maes am bythefnos, helpu i redeg caffi rhyngwladol i fyfyrwyr, archwilio Gŵyr a bod yn rhan o deulu'r eglwys leol.

Yn ystod ei hastudiaethau cafodd Sarah arweiniad a chefnogaeth werthfawr ar yrfaoedd gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, a chymerodd ran mewn lleoliad gwaith fel rhan o'i modiwlau dethol. Mae'r cyfleoedd hyn, yn ogystal â'i hastudiaethau academaidd, wedi darparu sgiliau gwerthfawr i Sarah ar gyfer y dyfodol, megis rhwydweithio, meithrin perthnasoedd a deallusrwydd emosiynol.

"Mae'n drist peidio â bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe mwyach, a byddaf yn gweld eisiau fy ffrindiau ar y cwrs a phawb yn yr Adran Ddaearyddiaeth yn fawr - mae astudio ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn brofiad hynod gadarnhaol!

Rwy'n hapus fy mod wedi cael cyfle i aros yn Abertawe am ychydig yn hirach fel nad oes rhaid i mi ffarwelio â'r traethau a'r parciau hardd eto!"

Uchelgeisiau hirdymor Sarah yw gweithio yn y diwydiant datblygu eiddo, gan gymryd rhan mewn prosiectau rhyngwladol o bosib, megis cartrefi plant amddifaid ac ysgolion mewn gwledydd datblygol.

"Rwy'n dwlu ar Abertawe, y bobl a'r Brifysgol, ac rwy'n ddiolchgar iawn am fy amser yma, y bobl y cwrddais â nhw, sut ces i fy meithrin yn academaidd ac yn bersonol, a chael cynifer o gyfleoedd i ddysgu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn fanteisiol i mi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol a byw bywyd pob dydd, lle bynnag y byddaf."