Oliver Brooks

Graddiodd Oliver Brooks ar 23 Gorffennaf 2015 ar ôl astudio MEng Peirianneg Sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant. Siaradon ni ag Ollie yn ystod y seremoni raddio i glywed sut mae'n teimlo am adael Prifysgol Abertawe, a beth yw ei gynlluniau at y dyfodol.

Dywedodd Ollie ei fod "braidd yn drist mewn ffordd ... mae gadael y Brifysgol yn golygu gadael bron popeth yr ydw i wedi bod yn rhan ohono yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf.  Yn ystod yr amser hwnnw, dwi wedi dod yn annibynnol a mwynhau rhai o adegau gorau fy mywyd".

"Yn ystod f'amser yn y brifysgol dwi wedi gallu adeiladu cv hynod o drawiadol ar sail fy mhrofiadau academaidd a phroffesiynol. Oherwydd hynny, dwi'n gadael y brifysgol yn barod dros ben am yr hyn sydd o'm blaen, a chyda chyfleoedd anhygoel o'm blaen."

Pan ofynnon ni beth oedd ei hoff atgofion o'i amser yn Abertawe, cyfeiriodd at wythnos y glas a'i flwyddyn gyntaf ym Mhentref y Myfyrwyr, lle cyfarfu â nifer o ffrindiau gwych.

Yn ystod ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe, enillodd Ollie'r wobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn yng Ngwobrau Peirianneg a Dylunio'r Diwydiant Adeiladu, sef TARGETJobs, a chafodd ei wahodd i fynd i ginio mawreddog yng Nglanfa Caneri yn Llundain. "Dyna, mae'n debyg, oedd f'adeg orau yn fyfyriwr.  Roedd cynrychioli'r brifysgol yn anrhydedd, a fi oedd y myfyriwr cyntaf o brifysgol yng Nghymru i ennill un o'r gwobrau."

Yn dilyn y cyfle gwych hwnnw, aeth Oliver ar leoliad diwydiant am flwyddyn yn Awstralia, yn Beiriannydd Prosiect ar brosiect mawr i gael nwy o haen glo yng nghanol gwylltir Awstralia. "Profiad ym mhendraw'r byd (yn llythrennol) oedd hwn o gymharu â fy man cychwyn yn Abertawe."

Nawr bod ei amser ym Mhrifysgol Abertawe wedi dirwyn i ben, mae Oliver ar fin cychwyn gyrfa raddedig gyda Laing O'Rourke, y cwmni adeiladu mwyaf yn nwylo preifat yn y Deyrnas Unedig, yn Beiriannydd Digidol.  Mae ei rôl newydd yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar faes yn y diwydiant adeiladu o'r enw Modelu Gwybodaeth Adeiladu, sy'n adeiladu a defnyddio modelau cyfrifiadurol o brosiectau adeiladu er mwyn gallu cyflawni'r prosiectau ar y safle mewn modd mwy effeithlon, mwy gwerthfawr, a mwy diogel.

"Yn anad dim, fodd bynnag, fy mlaenoriaeth, lle bynnag y bydd fy ngyrfa yn mynd â fi, fydd sicrhau fy mod yn parhau i ddysgu, ac i fwynhau'r hyn yr ydw i'n ei wneud. Os gallaf wneud hynny, a phasio fy ngwybodaeth ymlaen gan ddatblygu pobl eraill ar yr un pryd, bydd gen i yrfa wobrwyol iawn."

Yn ystod ei gyfnod yn Abertawe, roedd gan Oliver ymagwedd ragweithiol iawn tuag at chwilio am yrfa, gan ddefnyddio llawer o'r gwasanaethau a gynigir gan y Tîm Gyrfaoedd a'r Coleg Peirianneg.

"Dwi'n cofio, yn arbennig, fy nghyfweliad cyntaf yn rhan o'r broses ddewis ar gyfer Myfyrwyr Israddedig y Flwyddyn, a pharatoi ar ei gyfer trwy wneud llu o ffug gyfweliadau a thrwy drafod pethau gyda'r ymgynghorwyr.  Roedd yn amlwg yn talu ar ei ganfed!"

Roedd Oliver yn mynychu darlithoedd Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn y Coleg Peirianneg gyda'r hwyr, yn mynychu ffeiriau gyrfa, ac roedd hyd yn oed yn arddangos yn y ffair ei hun yn ei flwyddyn olaf.

"Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'm hamser ym Mhrifysgol Abertawe,  yn arbennig y teulu a'r ffrindiau o bell ac agos sydd wastad wedi bod yno i'm cefnogi. Diolch hefyd i'r darlithwyr Peirianneg Sifil yn Abertawe am eu cyfraniad wrth fy mharatoi cystal ar gyfer dyfodol addawol, ac yn arbennig yr Athro Djordje Peric a fu'n diwtor personol i mi am bum mlynedd, gan fy helpu llawer iawn."

Oliver Brooks

Ar 8 Hydref llwyddom i ddal i fyny ag Oliver, sydd wedi dychwelyd i Brifysgol Abertawe i gynrychioli Laing O’Rourke yn Ffair Yrfaoedd Campws y Bae.

Mae Oliver wedi cael swydd ar raglen Datblygu Graddedigion Peirianneg Sifil yn Laing O’Rourke, gan weithio fel Peiriannydd Digidol.

Cliciwch ar y fideo i gael glywed rhagor:

Oliver Brooks February 2016