Lloyd Harris

Graddiodd Lloyd Harris ar 23 Gorffennaf 2015 gyda BSc mewn Seicoleg. Wrth i Lloyd baratoi at ei swydd newydd yn Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr, roedden ni'n siarad ag e i weld sut mae'n teimlo ar ôl gorffen astudio ac wrth iddo baratoi am y cam nesaf.

"Dwi'n hynod o drist i ddod i ddiwedd f'amser yma yn fyfyriwr! Bydda i'n colli'r holl ffrindiau da sydd bellach yn dychwelyd adref neu'n symud ymlaen i bethau eraill. Dwi wrth fy modd fy mod yn aros yn Abertawe, gyda rôl newydd yn Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr. Dwi'n edrych ymlaen at weithio'n galed i allu rhoi rhywbeth yn ôl i'r Undeb a wnaeth fy amser yn fyfyriwr israddedig mor bleserus."

Bydd Lloyd yn cychwyn yn ei swydd ym mis Gorffennaf, gan gefnogi a chynrychioli holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae'r swydd yn cynnwys ymgyrchu, lobïo, a threfnu ymgyrchoedd i wella lles myfyrwyr a gwella eu profiad yn y Brifysgol, boed ar y campws neu oddi arno.

Mae Lloyd yn dal yn ansicr o ran ei uchelgais hirdymor, ond yn gobeithio y bydd y flwyddyn nesaf yn ei helpu i benderfynu. "Gobeithio y bydd y swydd hon yn caniatáu i mi ymwneud ag ystod eang o sectorau, gan orffen yn haf 2016 gyda syniad llawer mwy clir am yr hyn yr ydw i eisiau ei wneud."

Yn ystod ei amser ym Mhrifysgol Abertawe, roedd Lloyd wedi cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau allgyrsiol, gan gynnwys chwarae rygbi i Dîm Meddygol y Brifysgol, mynd ar y daith beicio eira, bod yn aelod o bwyllgor y Gymdeithas Iechyd Meddwl, a mynychu sesiynau hyfforddi Ambiwlans Sant Ioan. Mae'r cyfan wedi helpu Lloyd i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen at y dyfodol. "Dwi wedi mwynhau datblygu'r sgiliau i weithio gyda phobl o bob cefndir. Dwi wedi dysgu trefnu f'amser a chael cydbwysedd rhwng gwaith a chwarae.  Dwi wedi llwyddo i gyllidebu a dwi wedi bod trwy ambell i sefyllfa llawn straen, ond dwi wedi dysgu sut i ymdopi â nhw a dod allan gyda gwên ar fy wyneb."

Yn ogystal â'i ymwneud â chlybiau a chymdeithasau, roedd Lloyd hefyd wedi cymryd rhan mewn nifer o gynlluniau Academi Cyflogadwyedd Abertawe, megis dosbarthiadau meistr ar asesu, gweithdai ysgrifennu CV, ac interniaethau haf, rhywbeth, meddai fe, ei fod yn "hynod ddiolchgar amdano".

"I mi, mae Prifysgol Abertawe wir yn cymeradwyo'r syniad o weithio'n galed a chwarae'n galed. Fy amser yn fyfyriwr israddedig yma oedd yr amser gorau yn fy mywyd hyd yma."

Awst 2015:

"Dwi yn y swydd ers mis bellach, yn Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr. Dwi wedi dysgu mwy yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf nac erioed o'r blaen mewn unrhyw swydd! Dwi wedi bod wrth fy modd yn wynebu heriau'r swydd hyd yma, a dwi'n edrych ymlaen at y misoedd nesaf yn y swydd."