Cyflwyniad

Graddiodd Dr Kate Chapman ar 20 Gorffennaf 2015 gyda PhD mewn Gwenwyneg Enynnol. Mae Kate, a oedd yn aelod o Gymdeithas Ôl-raddedig yr Ysgol Feddygaeth, wedi bod yn ffodus i barhau ei hamser ym Mhrifysgol Abertawe drwy ennill gwaith pellach fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn y Grŵp Ymchwil Canser a Niwed DNA.

Cynlluniau tymor hwy Kate yw parhau i gyfrannu at ymchwil meddygol, yn enwedig ymchwil sy'n ymwneud â chanser ac ymateb dynol i gyfryngau gwenwynol, a gobeithia arwain ei grŵp ymchwil ei hun rhyw ddydd.

Yn ystod PhD Kate, cafodd gyngor a chefnogaeth werthfawr gan staff a chydweithwyr. Mynychodd Kate hefyd gyfres o sgyrsiau am agweddau gwahanol ar ddatblygu gyrfa fel rhan o gyfres seminarau Athena SWAN a seminarau colegol i fyfyrwyr ôl-raddedig, a gynyddodd ei hymwybyddiaeth o gyfleusterau cymorth gyrfa Prifysgol Abertawe i ymchwilwyr.

Drwy gydol ei hamser yn Abertawe, datblygodd Kate nifer o sgiliau a fydd o fantais iddi yn y dyfodol; mae'r rhain yn cynnwys sgiliau ymchwil annibynnol, sgiliau labordy a'r gallu i gyfathrebu'i hymchwil drwy gyflwyno data mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Kate hefyd wedi cael cyfleoedd i gyhoeddi papurau ymchwil mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, i fynychu cynadleddau ac i addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, y maent oll yn sgiliau gwerthfawr a fydd yn ei helpu i gyflawni'i huchelgais hirdymor o gael gyrfa yn y byd academaidd.

"Mae gen i lawer o atgofion gwych o'm PhD yn Abertawe. Rwyf wedi mwynhau dysgu ystod amrywiol o dechnegau labordy arbenigol a'u defnyddio i ateb cwestiynau ymchwil. Mae'r grŵp ymchwil hefyd wedi bod yn gefnogol iawn drwy gydol fy amser yma, ac rwy'n ffodus fy mod wedi cael gweithio gyda chynifer o bobl ddawnus a chyfeillgar. Uchafbwynt arall oedd cael cyflwyno fy nata mewn cynadleddau mewn lleoedd anhygoel, gan gynnwys Brasil, Seattle a Fflorida. Roedd cyhoeddi fy mhapur ymchwil cyntaf mewn cyfnodolyn gwyddonol hefyd yn eithaf cofiadwy – roedd gweld fy ymchwil mewn print yn gyffrous ac yn eithaf swrrealaidd!"

Cynhelir ymchwil Kate yn Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS) y Brifysgol. ILS yw prif gyfleuster ymchwil meddygol pwrpasol Cymru. Mae'n fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU), IBM, a phartneriaid o ddiwydiant a busnes. Hwn yw'r buddsoddiad unigol mwyaf erioed gan Lywodraeth Cymru mewn unrhyw gampws prifysgol.

Y weledigaeth ar gyfer ILS yw hyrwyddo gwyddoniaeth feddygol drwy ymchwil ac arloesi amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol er lles iechyd dynol, ac i gysylltu'r buddion hynny â'r economi drwy annog rhyngweithio â sefydliadau eraill mewn ysbryd Arloesi Agored.

Diweddariad Ionawr 2016

Dwi'n dal i weithio fel Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn y Grŵp Tocsicoleg In Vitro/ Niwed DNA a Chanser yn yr Ysgol Feddygol.

Bellach, dwi mwy neu lai wedi cwblhau'r prosiect ymchwil yr wyf wedi bod yn gweithio arno ers gorffen fy PhD, sy'n ymwneud â phrofi carsinogenau cemegol mewn systemau profi in vitro. Ar hyn o bryd, dwi wrthi'n cwblhau ychydig o arbrofion dilynol sydd wedi deillio o'r gwaith hwn, yn ogystal â chofnodi'r data mewn papurau ymchwil.  Dwi'n bwriadu cyhoeddi'r rhain yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. Yn y dyfodol agos, dwi'n gobeithio cychwyn gweithio ar lwybrau ymchwil newydd, sy'n cynnwys rhywfaint o waith yn seiliedig ar samplau cleifion â chanser. Dwi hefyd yn gobeithio ennill cyllid i ddatblygu'r prosiectau newydd hyn. Ar ben hynny, bydda i'n datblygu mwy o rôl ddysgu wrth ochr f'ymrwymiadau ymchwil, ac mae hynny'n gyffrous iawn.  Mae hyn yn cynnwys darlithio i fyfyrwyr israddedig, yn ogystal â chynnal tiwtorialau a gwneud asesiadau.