Alex Arkwright

Graddiodd Alex Arkwright ym mis Gorffennaf 2015, gyda BSc mewn Bioleg y Môr.  Roedd Alex yn aelod o'r Gymdeithas Forol a'r Gymdeithas Cadwraeth, a dywedodd fod ei amser ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn "Anhygoel". 

"Dwi'n ddiolchgar iawn am wneud sut gyfeillion da yma, ac am y pethau rhyfeddol dwi wedi dysgu amdanynt - o algâu bio-ymoleuol i forfilod gwynion sy'n plymio'n ddwfn, ac ymfudiadau crwbanod y môr dros y cefnforoedd."

Yn ystod ei chyfnod yn Abertawe, treuliodd Alex y rhan fwyaf o'i hamser hamdden ar y traeth gyda'i chyfeillion, yn cynnal barbeciw, chwilota yn y pyllau ar y cerrig neu gerdded ar hyd y traeth.  Er nad oes gan Alex gynllun pendant yn sgil graddio, mae'n benderfynol o dreulio'r flwyddyn nesaf yn ennill cymaint â phosibl o brofiad trwy interniaeth, gyda golwg ar astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Bioleg y Môr yn 2016.

Cafodd Alex gyngor gyrfaoedd gwerthfawr oddi wrth ei goruchwylwyr academaidd a'r gwasanaeth gyrfaoedd.  Aeth hi i Ddiwrnod Agored ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig, lle cafodd gyfle i siarad ag academyddion a holi am astudio ôl-raddedig.  Mae'r cyngor hwn wedi helpu Alex i benderfynu ar ei gyrfa, ac mae'n gobeithio dod yn 'Dr Arkwright' un diwrnod.

Trwy gydol ei chyfnod yn Abertawe, mae Alex wedi datblygu nifer o sgiliau allweddol.  Y pwysicaf ohonynt yw cyfathrebu effeithiol mewn gr┼Áp, sydd wedi'i galluogi i ddod yn fwy rhagweithiol, ac i dyfu ei hyder.

Tra'r oedd hi'n astudio, cafodd Alex gyfle i ymweld â Cheffalonia yng Ngwlad Groeg i wneud ymchwil ar y boblogaeth o grwbanod pendew.  Dyw hi ddim yn credu y byddai hynny wedi bod yn bosibl heb gymorth llawer o bobl, gan gynnwys ei goruchwyliwr academaidd a drefnodd y cysylltiadau angenrheidiol iddi, a sefydliad ymchwil a chadwraeth crwbanod yng Ngheffalonia.

"Cer amdani - dyna fyddai fy nghyngor innau i unrhyw fyfyriwr sy'n gobeithio gwneud ei brosiect dramor! Ar ôl dod o hyd i lwybr ymchwil sydd o ddiddordeb i ti, chwilia am sefydliadau yn y maes.  Dwyt ti byth yn gwybod pa gyfleoedd allai ymddangos!"