Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Sut ydyn ni'n rheoli, defnyddio a storio eich data.

Fel cyn-fyfyrwyr neu gyfeillion Prifysgol Abertawe, byddwn yn defnyddio eich manylion i gysylltu â chi trwy'r post, e-bost, dros y ffôn, neges destun ac/neu gyfryngau cymdeithasol, gan gydymffurfio gydag unrhyw ddewisiadau a fynegwyd gennych*. Rydym yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddatblygiadau a symudiadau gan Brifysgol Abertawe, ei myfyrwyr a staff, a'i chyn-fyfyrwyr.

Byddwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ymgysylltu gyda'r Brifysgol fel llysgennad, cyfaill a chefnogwr. Gallai hyn gynnwys codi arian, ble byddwn yn gofyn i chi gefnogi cennad y Brifysgol i greu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu, er lles pawb.

Cedwir eich data yn ddiogel ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd eich data yn cael ei ddatgelu i unrhyw sefydliadau allanol ac eithrio'r rhai sy'n gweithredu fel asiantau ar ran y Brifysgol dan gytundebau cyfrinachedd llym. Ni fydd data fyth yn cael ei “werthu” i elusennau neu gwmnïau eraill.

Yr wybodaeth a gedwir gan Brifysgol Abertawe yw enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill (os yn hysbys), a gwybodaeth ynghylch eich cwrs neu gyrsiau gradd ym Mhrifysgol Abertawe (neu sefydliad rhagflaenydd). Efallai y byddwn hefyd yn cadw data am roddion a wnaed, manylion busnes, cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltiadau ffôn ac e-bost, ac/neu wybodaeth benodol arall a ddarparoch i ni trwy ddulliau megis ymatebion arolygon ac ati.

Er mwyn sicrhau cywirdeb y data, efallai y byddwn yn chwilio am a chadw gwybodaeth sydd ar gael gan ffynonellau cyhoeddus dibynadwy. Mae codi arian i gefnogi'r Brifysgol yn elfen bwysig o'n gwaith elusennol, felly efallai y byddwn yn cynnal gwerthusiadau i ystyried potensial unigolion i wneud rhoddion.

Mae tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch sut y rheolir eich data.

* Gallwch hefyd ddewis teilwra sut fyddwn yn cysylltu â chi, ac/neu yn gallu dileu tanysgrifiad i unrhyw gyswllt gan Brifysgol Abertawe. Rhowch wybod i ni beth yw eich dewis.

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

e: daro@abertawe.ac.uk
t: +44 (0)1792 295156