Gwirfoddolwyr Graddedig

Gareth Powell, Prif Swyddog Gweithredol, BBC Cymru

Gareth Powell"Dyna groeso gwych gefais i wrth ddychwelyd i Brifysgol Abertawe! Aeth llawer o flynyddoedd heibio ers i fi gerdded trwy ddrws y prif adeilad - mae rhai pethau heb newid, ond wrth gwrs, cafwyd llawer o newid hefyd, ac nid yn lleiaf datblygiad y campws newydd.

"Roedd ymateb y myfyrwyr - gyda chefndiroedd a diddordebau amrywiol iawn - yn drawiadol dros ben.  Gwelais i awydd am holi, am wrando, ac am ddysgu. Roedd yn brofiad gwobrwyol iawn i mi, a mawr obeithio y bydd o gymorth i'r myfyrwyr fel y gallan nhw fynd allan i'r byd gyda mwy o hyder wrth gychwyn eu gyrfaoedd ar ôl gadael y brifysgol." 

Phillip Green CBE

Phillip Green CBEMwynheais ddychwelyd i Brifysgol Abertawe am fy mod yn edrych yn ôl ar fy amser yno fel myfyriwr yn llawn anhwylder. Gwnaeth y cwestiynau a ofynnwyd imi gan y myfyrwyr greu argraff dda arnaf a gobeithiaf eu bod wedi cael budd o’m hatebion.

Mae’n fenter ardderchog i gyn-fyfyrwyr rannu eu gwybodaeth a’u profiadau â myfyrwyr presennol, gan ddweud wrthynt fod pawb yn teimlo’r un peth wrthynt iddynt dynnu at derfyn eu hastudiaethau. Y ffordd eich bod yn llwyddo i fod yn wahanol i’r dorf a dilyn eich angerdd fydd yn eich helpu i lunio gyrfa i’ch hun. 

(Mae bellach yn Gadeirydd Carillion plc; Darpar Gadeirydd Williams a Glyn; yn Gadeirydd y cwmni gwasanaethau diwydiannol o'r Unol Daleithiau, BakerCorp; ac yn Uwch Gyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol Saga plc. Philip yw ymgynghorydd y Prif Weinidog ar gyfrifoldeb corfforaethol hefyd.)

Gwirfoddolwyr Alumni - Alexandra Willey

 

 Alexandra Willey2“Bleser oedd cael dychwelyd i Brifysgol Abertawe, nid fel myfyriwr ond fel graddedig mewn sefyllfa i roi cipolwg ar y byd gwaith i’r israddedigion. Roedd y myfyrwyr a fynychodd yn amlwg â diddordeb mewn sut i hyrwyddo eu hunain gerbron cyflogwyr a sut i roi cychwyn cadarn i’w gyrfaoedd. Am fy mod wedi graddio ychydig o flynyddoedd yn ôl, yn sicr, roedd modd imi ymdeimlo â’r ansicrwydd a’r amwysedd sydd yn cyd-fynd â chwilio am swydd a beth sydd i ddod ar ôl graddio.

 

Gobeithiaf fod y sgwrs Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe wedi bywiogi’r myfyrwyr gan wneud iddynt sylweddoli bod modd i chi fod yn greadigol, yn optimistaidd, yn angerddol ac yn chwilfrydig hyd yn oed yn y byd busnes. Mae ennill cyfleoedd wir yn talu ac mae’n foddhaus hefyd! Yn enwedig gan ystyried yr holl gymorth sydd ar gael gan y Brifysgol, byddaf wir yn annog yr is-raddedigion i wneud eu gorau glas ym mhob peth yn y dyfodol.”

James Snaith, Cydlynydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata, Clwb PĂȘl-droed Dinas

James Snaith 3‌"Rwy'n dwlu ar ddod yn ôl i siarad â myfyrwyr newydd yn Abertawe. Nid oes llawer o amser ers roeddwn i yn eu sefyllfa nhw, yn poeni am bethau megis fy newid gyrfa nesaf a rhagolygon swydd yn y dyfodol.  Credaf ei fod yn hollbwysig bod myfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru ac ar draws y DU yn sicrhau eu bod ar gael i ddychwelid i siarad â myfyrwyr presennol am eu llwybrau gyrfa a'r pethau cadarnhaol a negyddol am eu penderfyniadau mewn bywyd a gyrfa i helpu myfyrwyr presennol â'u dewisiadau yn y dyfodol"

"I mi, mae'n wych cael rhoi rhywbeth yn ôl i Brifysgol yr wyf yn hoff iawn ohoni. Mae siarad â'r genhedlaeth nesaf yn fy helpu i wella fy sgiliau cyflwyno a siarad cyhoeddus, a gobeithiaf fod y cyngor a roddaf yn eu helpu â phenderfyniadau ynghylch eu gyrfa yn y dyfodol – hyd yn oed os mewn ffordd fach yn unig."

 

Martin Spray CBE, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Martin Spray2Roedd hi’n fraint imi gael fy ngwahodd i ddychwelyd i’r Brifysgol a siarad â myfyrwyr am fy llwybr gyrfaol ac ateb eu cwestiynau. Mwynheais gwrdd â nhw yn fawr iawn. Roedd hi’n sesiwn anffurfiol iawn, a chalonogol oedd clywed eu dyheadau a’u pryderon a gallu cyfleu fy mhrofiadau iddynt.

 

Gobeithiaf imi allu rhoi cipolwg iddynt i’r angen am chwilio am gyfleoedd a’u derbyn wrth iddynt godi ac efallai na fydd y llwybrau y byddant yn eu dilyn er mwyn cyflawni eu goliau mewn bywyd bob amser yn dilyn eu cynlluniau. Siom nad oedd y gallu i gwrdd a chlywed gan raddedigion y gorffennol ar gael i mi pan oeddwn yn fyfyriwr yn Abertawe.

Andy Green

Andy GreenCewch adael Abertawe ond fydd Abertawe byth yn eich gadael chi! Y mae eich amser ym Mharc Singleton yn rhan o’ch DNA – eich Dyhead Naturiol Anfarwol. Soniwch am yr enw ac y mae’n corddi cysylltiadau ac atgofion emosiynol o’r profiadau, y dysgu a’r bobl sydd wedi helpu i’ch llunio chi.

Felly, pan ofynnodd y tîm Cyn-fyfyrwyr, ‘Oes modd i ti ddod yn ôl a rhannu eich profiadau â’r myfyrwyr presennol’ – nid oedd angen meddwl ddwywaith. Dysgais i lawer gan feddyliau chwilfrydig, awyddus, iau y myfyrwyr a gobeithiaf eu bod wedi dysgu beth neu ddau gennyf.

Mewn gwirionedd, y mae rhoi’r sgwrs yn fwy nag hiraeth: mae’n ymwneud â chi’n parhau i dyfu fel person, a helpu pobl eraill ar eu teithiau. Peidiwch ag aros am y galwad gan y tîm Cyn-fyfyrwyr – cysylltwch â nhw a theithiwch yn ôl i Abertawe i rannu eich profiadau.