Cofio Abertawe_OLD

Gadael cymynrodd i Abertawe

Mae cynnwys Prifysgol Abertawe yn eich ewyllys yn syml.  Fydd dim cost i chi heddiw, ond caiff effaith barhaol ar fyfyrwyr ac academyddion yn y blynyddoedd i ddod.

Gall pawb wneud rhodd yn ei ewyllys, yn fawr neu'n fach. Gall hyd yn oed canran gweddol fach o'ch ystad, ar ôl i chi wneud darpariaeth am eich teulu a'ch cyfeillion, olygu y gallwn gydio mewn cyfleoedd a chreu effaith allai newid bywydau.

Cewch gyfeirio'ch rhodd at ba faes bynnag yr ydych yn fwyaf awyddus i'w gefnogi. Os ydych yn teimlo'n angerddol am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau, am fynediad at gyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf, am ymchwil meddygol, neu am hyrwyddo menter ac arloesi mae sawl ffordd y gall eich cymynrodd wneud gwahaniaeth i fywyd yn y Brifysgol.

Er enghraifft, gall cymynrodd goffa am y rhoddwr neu anrhydeddu person arall. Yn y gorffennol, enwyd Cadeiriau Athrawon, ysgoloriaethau, adeiladau ac ystafelloedd yn sgil derbyn cymynrodd.

Rhagor o wybodaeth am beth all eich cymynrodd ei gefnogi.

Mae gan Brifysgol Abertawe statws elusennol, ac felly nid yw'n talu treth ar roddion a dderbynnir, gan gynnwys cymynroddion. Ar ben hynny, mae cymynroddion yn dod â manteision i ystad y rhoddwr. Didynnir unrhyw gymynrodd i elusen o werth yr ystad cyn cyfrifo treth etifeddiaeth.

I sicrhau cadw at eich dymuniadau, mae angen i'r ewyllys gael ei pharatoi'n ofalus. Am y rheswm hwn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ceisio cyngor proffesiynol cyn ysgrifennu neu newid eich ewyllys. Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm Datblygu a Chyn-fyfyrwyr os oes gennych unrhyw gwestiwn, a byddwn yn hapus i drafod opsiynau gyda chi.

Am ragor o wybodaeth ar gymynroddion, ac i weld sut mae'r newidiadau i Dreth Etifeddiaeth wedi gwneud cefnogi elusennau trwy gymynroddion yn fwy deniadol, ewch i wefan Legacy10

Legacy10

Ffurflen Addewid o Gymynrodd

Os ydych eisoes wedi cynnwys cymynrodd i Brifysgol Abertawe yn eich ewyllys, diolch i chi! Byddai’n hynod ddefnyddiol pe bai modd i chi lenwi’r Ffurflen Addewid o Gymynrodd . Mae unrhyw wybodaeth a gawn ynghylch cymynroddion yn ein cynorthwyo â’n cynlluniau tymor hir, a chaiff ei thrin yn gwbl gyfrinachol.