Ysgoloriaethau

Cafodd Bwrsariaeth y Cynfyfyrwyr 2012/13 ei dyfarnu i Gemma Smith o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae Gemma yn astudio ar gyfer gradd Meistr yn Niwylliant yr Hen Aifft. Ar lefel israddedig, astudiodd Gemma Eifftoleg a chafodd radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, yn ogystal â Gwobr Goffa Gwladys Thyer-Jones, gwobr am y canlyniadau gorau gan fyfyrwraig yn graddio yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Gemma SmithRhagorodd Gemma yn barhaus drwy gydol ei chwrs israddedig, yn enwedig ym meysydd Eiffteg, diwylliant materol a chrefydd yr hen Aifft. Roedd ei thraethawd estynedig blwyddyn olaf yn astudio coflech* heb ei chyhoeddi o’r Amgueddfa Brydeinig, a dywedodd ei thiwtor Dr Martina Minas-Nerpel: “Cynigiodd gyfieithiad a dadansoddiad craff o’r arysgrifau hieroglyffaidd a’r golygfeydd cerfwedd... Gallai ei thraethawd hir BA fod wedi pasio gyda rhagoriaeth yn hawdd fel traethawd MA, a’i gyhoeddi mewn cyfnodolyn academaidd wedi’i adolygu gan gymheiriaid.”

Dywedodd Gemma mai’r Ganolfan Eifftaidd oedd yr hyn a’i denodd i Abertawe: “Abertawe oedd yr unig le roeddwn i am fynd iddo i astudio. Dewisais astudio yma oherwydd yr adnoddau gwych yn y Ganolfan Eifftaidd. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw’r gefnogaeth a’r anogaeth wych gan fy nhiwtoriaid”.

Tra bydd hi’n astudio ar gyfer ei gradd Meistr, bydd Gemma yn gwneud cryn dipyn o ymchwil gwreiddiol, yn astudio ac yn cyfieithu coflech roddi o’r Trydydd Cyfnod Canolraddol. Ar ôl cwblhau ei gradd MA, hoffai Gemma barhau â’i hymchwil drwy gwblhau doethuriaeth PhD yn Abertawe.

Pan ofynnwyd iddi beth roedd ennill Bwrsariaeth y Cynfyfyrwyr yn ei olygu iddi, dywedodd: “Roedd yn golygu popeth. Doeddwn i ddim yn siŵr a fyddwn i’n gallu parhau gyda fy astudiaethau – fel myfyrwraig hŷn mae nifer o ymrwymiadau ariannol gen i eisoes. Rydw i’n ddiolchgar iawn i’r cynfyfyrwyr sydd wedi cyfrannu at Gronfa’r Cynfyfyrwyr, a byddwn i’n ystyried rhoi arian yn y dyfodol, gan fy mod i’n gwybod fy hun erbyn hyn sut y gall rhoddion fod o fudd i fyfyrwyr”.

*Talpiau o garreg a ddefnyddiwyd yn yr henfyd yn bennaf i nodi beddi, ond hefyd i ymgysegru, i goffáu ac i osod terfynau.

Jenny Phillips

Gan fod y sefydliad lle yr wyf yn gweithio’n fach iawn, ni fedrant fforddio noddi fy astudiaethau ond maen nhw’n gefnogol iawn o’r ffaith fy mod yn astudio’n rhan-amser. Heb y fwrsariaeth Cyn-fyfyrwyr ni fyddwn wedi gallu dychwelyd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydw i’n ddiolchgar iawn am dderbyn y Fwrsariaeth Cyn-fyfyrwyr a hefyd am y cyfle yn sgil hynny i ymgymryd ag ymchwil a fydd o les i AIDS Trust Cymru.”

MSc Astudiaethau Heneiddio, 2011

Mark Chorlton

“Fe wnaeth Cynllun Bwrsariaeth y Cyn-fyfyrwyr fy ngalluogi i astudio ar gyfer MA mewn Cyfieithu. Mae gen i nam ar fy ngolwg, ond dydw i ddim wedi gadael i hynny amharu ar fy uchelgais. Fy nod yw gweithio fel cyfieithydd gan fy mod wrth fy modd â’r her o fyw a gweithio dramor. Bydd y Cynllun Bwrsariaeth yn helpu i wireddu fy mreuddwyd.”

MA Cyfieithu, 2010

Sophie Collings

“Heb y fwrsariaeth fyddwn i ddim wedi gallu parhau â fy astudiaethau yn Abertawe. Fe wnes i astudiaeth ar fewnfudwyr o Wlad Pwyl ar gyfer fy nhraethawd estynedig i’r BA Daearyddiaeth, ac roeddwn yn awyddus i wneud gwaith ymchwil pellach yn y maes hwn. Mae ennill y bwrsari wedi helpu’n fawr i leddfu’r baich ariannol enfawr ac rydw i’n hynod ddiolchgar.”

MA Daearyddiaeth Ddynol, 2011