Gwneud Cerddoriaeth

Dr Ian RuttI lawer o'r myfyrwyr disgleiriaf ac uchaf eu cymhelliant, mae'r celfyddydau a diwylliant yn penderfynu eu dewis o brifysgol, pa bynnag bwnc maent yn bwriadu ei astudio. Drwy ddatblygu cerddoriaeth i fyfyrwyr yn Abertawe, gallwn gynorthwyo i ddenu'r meddylwyr ifanc gorau i'r ddinas, i astudio, i weithio ac i fyw. Bydd y gerddoriaeth a wneir ganddynt yma yn cyfoethogi'r ddinas a'r rhanbarth. Bydd yn hyrwyddo enw da Abertawe yn y byd ehangach a chael effaith ddofn a hirdymor ar fywydau llawer o bobl. A thrwy weithio gydag ysgolion lleol, byddwn yn defnyddio cerddoriaeth i ennyn diddordeb plant mewn amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys gwyddoniaeth, addysg a'r celfyddydau.

Mae’r Neuadd Fawr ysblennydd yn gartref i Awditoriwm Syr Stanley Clarke ac yn fan cychwyn rhagorol a chatalydd ar gyfer y dyheadau hyn. Ond i wireddu ei photensial llawn ar gyfer y Brifysgol a'r ddinas, rydym angen adnoddau ychwanegol: cyfarpar, offerynnau, ysgoloriaethau a chyfleusterau ymarfer. Mae angen i ni greu Gwasanaeth Cerddoriaeth i'r Brifysgol sydd ag enw da yn genedlaethol er mwyn recriwtio, meithrin a chefnogi ein cerddorion ifanc – a sicrhau fod pawb yn ymwybodol o'u cyflawniadau. Gobeithio y byddwch yn cytuno bod hwn yn gyfle cyffrous a ddaw unwaith yn unig mewn cenhedlaeth. Gobeithiaf y cytunwch fod hwn yn gyfle rhagorol ac unwaith mewn cenhedlaeth. Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i wireddu'r nod a, thrwy hyn, gweddnewid ein bywyd cerddorol yma yn Abertawe.

Diolch am gefnogi ein gweledigaeth.

Dr Ian Rutt, Cyfarwyddwr CerddoriaethPam gwasanaeth cerddoriaeth

Mae tair mantais benodol yn sylfaen i'n gweledigaeth o gerddoriaeth yn Abertawe:

  1. Drwy ddod â pherfformwyr proffesiynol a cherddorion ifanc dawnus i astudio yn Abertawe a thrwy feithrin y ddawn honno, gwnawn gyfoethogi bywyd diwylliannol y Brifysgol a'r gymuned leol drwy berfformiadau cerddorol a gwaith allgymorth yn y gymuned;
  2. Drwy ehangu bywyd diwylliannol y Brifysgol, byddwn yn denu niferoedd cynyddol o fyfyrwyr â doniau deallusol ac academaidd i Abertawe a bydd eu presenoldeb yn cynyddu ac yn cynnal economi wybodaeth de-orllewin Cymru;
  3. Bydd cerddoriaeth yn darparu cyfleoedd proffil uchel i'r Brifysgol hyrwyddo Abertawe a'r rhanbarth yn rhyngwladol.

Mae ein gweledigaeth am Wasanaeth Cerddoriaeth yn cwmpasu pob genre cerddorol. Ond mae corau, cerddorfeydd a grwpiau offerynnol eraill myfyrwyr wrth ei gwraidd. Bydd cymuned gerddorol ffyniannus ymhlith myfyrwyr yn cefnogi nifer o grwpiau o'r fath. Byddant yn perfformio yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke yn y Neuadd Fawr, ac yn mynd â'u cerddoriaeth allan i'r gymuned. I wireddu hyn, mae angen i ni ddenu llawer mwy o gerddorion dawnus i astudio yn Abertawe. Fodd bynnag, heb gyfarpar, offerynnau ac ysgoloriaethau o ansawdd uchel, ni fydd modd cyflawni'r nodau hyn.Sut allwch chi helpu

Ysgoloriaethau

Bydd ysgoloriaethau offerynnol, corawl ac organ yn elfen allweddol o'r broses o ddenu cerddorion dawnus i astudio yn Abertawe. Bydd yr ysgoloriaethau hyn, werth £1,000 y flwyddyn, yn ein gwneud yn fwy cystadleuol wrth ddenu'r cerddorion ifanc disgleiriaf i Abertawe.

Offerynnau

Mae darparu ystod helaeth o offerynnau cerddorol yw'r gofyniad mwyaf sylfaenol a phwysig wrth sefydlu gwasanaeth cerddoriaeth. Gyda'ch cymorth chi, gobeithiwn godi £150,000 tuag at gost rhain, a dyma sut gallwch chi helpu:

Info - Music

 

 

 

 

 

 

Dyma rai enghreifftiau o'r hyn gall eich cymorth ei gyflawni: fodd bynnag, mae angen llawer o offerynnau ac eitemau cyfarpar eraill arnom hefyd. Siaradwch ag aelod staff i gael rhestr lawn neu i drafod cyfleoedd i noddi ysgoloriaethau cerddoriaeth.


Sut i gyfrannu

Gwnewch gyfraniad unwaith ac am byth ar-lein

Neu argraffwch a chwblhau y ffurflen rodd a’i hanfon i’r Swyddfa Datblygu a Pherthynas Alumni

 

Diolch am gefnogi uchelgais Abertawe i gynnig Gwasanaeth Cerddoriaeth o'r radd flaenaf.