Termau Etifeddiaeth

Termau Etifeddiaeth

Termau Etifeddiaeth wedi'u Hegluro

Nid oes angen i adael cymynrodd fod yn gymhleth. Fodd bynnag, gall y jargon cyfreithiol a ddefnyddir yn aml atal pobl rhag ysgrifennu ewyllys o gwbl. Mae'r dudalen hon yn ceisio egluro'n syml y termau cyffredin a ddefnyddir wrth ysgrifennu ewyllys a rhoi cymynrodd.

Buddiolwr - Person neu sefydliad rydych yn gadael rhodd iddynt yn eich ewyllys.

Cymynrodd - Rhodd rydych yn ei gadael yn eich ewyllys i berson neu sefydliad. Mae gwahanol fathau o gymynroddion. Dyma'r prif rai:

Cymynrodd Weddilliol - Rhodd o weddill eich ystâd ar ôl rhoi pob rhodd arall a thalu pob dyled. Cewch adael cyfanswm y gweddillion neu ganran ohono.

Cymynrodd Ariannol - Rhodd sy'n swm sefydlog o arian. Bydd gwerth cymynrodd ariannol yn lleihau dros amser, wrth i gostau byw gynyddu.

Cais Penodol - Eitem benodol a enwyd i'w adael fel rhodd yn eich ewyllys e.e. gemwaith, celfi, paentiad etc.

Cymynrodd Ddigwyddiadol - Rhodd yn eich ewyllys a fydd yn ddibynnol ar ddigwyddiad a allai ddigwydd ai peidio e.e. rhodd i elusen sy'n gymwys os bydd buddiolwyr eraill a enwyd yn eich ewyllys yn marw cyn i chi farw.

Codisil - Unrhyw newid neu ychwanegiad y gwnewch i'ch ewyllys. Fodd bynnag, ystyrir bellach mai'r arfer gorau ar gyfer newidiadau yw drafftio ewyllys newydd yn hytrach na chodisil i ewyllys gyfredol.

Ystâd - Cyfanswm gwerth eich meddiannau, eich eiddo a'r arian sy'n weddill adeg eich marwolaeth ar ôl talu dyledion.

Ysgutor - Person(au) a benodir gennych i sicrhau y cyflawnir y dymuniadau yn eich ewyllys.

Treth Etifeddiaeth - Y 40% a delir ar gyfran eich eiddo sydd uwchben y trothwy band dim treth. Mae'r trothwy yn amrywio bob blwyddyn dreth. Mae manylion pellach am y trothwy treth cyfredol ar gael ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Ni fydd treth etifeddiaeth yn daladwy ar unrhyw roddion i elusen yn eich ewyllys.

Rhywun Diewyllys - Y term am berson sy'n marw heb ewyllys. Yn unol â rheolau diffyg ewyllys, os byddwch yn marw heb ewyllys, bydd gan berthnasau penodol hawl i wneud cais am eich ystâd. Os na fydd perthnasau gwaed yn goroesi, bydd y wladwriaeth yn gwneud cais am eich ystâd.

Cymynrodd - Unrhyw rodd rydych yn ei gadael yn eich ewyllys i berson neu sefydliad.

Budd am Oes - Hawl buddiolwr i elwa o ran o'ch ystâd neu'ch ystâd gyfan am weddill ei fywyd e.e. os byddwch yn rhoi hawl i berthynas/ffrind fyw yn eich eiddo am weddill ei fywyd.

Profeb - Prawf swyddogol bod ewyllys yn ddilys. Ar ôl eich marwolaeth, rhaid i'ch ysgutorion wneud cais am brofeb os bydd gwerth eich ystâd yn fwy na £5,000. Bydd llys yn ei rhoi ar ôl derbyn y dogfennau angenrheidiol, ac mae cyflwyno profeb yn rhoi'r awdurdod i'ch ysgutorion weinyddu eich ewyllys a dosbarthu'ch ystâd yn unol â'ch dymuniadau.

Gweddill - Cyfanswm gwerth eich meddiannau, eich eiddo a'r arian sy'n weddill adeg eich marwolaeth ar ôl talu dyledion a rhoddion sefydlog i fuddiolwyr.

Ewyllysiwr - Person sydd wedi gwneud ewyllys.

Ffynhonnell: Y Sefydliad Codi Arian